• Αρχική
  • Αρθρογραφία
  • Η συμφωνία γιά νέο δάνειο στην Ελλάδα και οι ”πανηγυρισμοί” των γελοίων… Είναι στα ελληνικά, διαβάστε το και κρίνετε ποιοί ξενόδουλοι σαμαροβενιζέλοι ζητούν την ψήφο.

Η συμφωνία γιά νέο δάνειο στην Ελλάδα και οι ”πανηγυρισμοί” των γελοίων… Είναι στα ελληνικά, διαβάστε το και κρίνετε ποιοί ξενόδουλοι σαμαροβενιζέλοι ζητούν την ψήφο.

aoristies-placeholder image


5082Ε Λ Λ Α ΣΜ ν η µ ό ν ι ο Σ υ ν ε ν ν ό η σ η ς σ τ ι ς Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν ε ς Π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ι ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς9 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2
Οι εκταµιεύσεις της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης προς την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) υπόκεινται σε τριµηνιαίες αξιολογήσεις των όρων καθ’όλη την διάρκεια της συµφωνίας. Η αποδέσµευση των δόσεων βασίζεται πάνω στην τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε µία θετική αξιολόγηση της προόδου η οποία πραγµατοποιήται σε σχέση µε τα κριτήρια πολιτικής της Απόφασης του Συµβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011 (όπως έχει τροποποιηθεί – εφ’εξής καλούµενη “Απόφαση του Συµβουλίου”), το µνηµόνιο οικονοµικής και χρηµατοπιστωτικής πολιτικής (ΜΟΧΠ) και το παρόν Μνηµόνιο.

Το παράρτηµα επί της παροχής δεδοµένων αποτελεί τµήµα του Μνηµονίου και το πόσο καλά θα εφαρµοστεί,θα ληφθεί υπ’όψιν για την εκτίµηση του βαθµού συµµόρφωσης.

Η Ελλάδα δεσµεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το προσωπικό του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ως προς την υιοθέτηση µορφών πολιτικής οι οποίες εµπίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος Μνηµονίου παρέχοντας επαρκές χρονικό περιθώριο για αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει τριµηνιαία έκθεση σε συµµόρφωση µε το Άρθρο 4 της Αποφάσεως του Συµβουλίου.

Σε εναρµόνιση προς τα συµπεράσµατα της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρίου2011, η Κυβέρνηση θα συνεργασθεί πλήρως µε τα κλιµάκια της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) για την ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρµογής του προγράµµατος και θα παρέχει στις οµάδες προσωπικού πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδοµένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την Ελληνική διοίκηση. Όµως η κυριότητα του προγράµµατος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίηση του προγράµµατος παραµένουν στην ευθύνη της Ελληνικής Κυβέρνησης.
1 ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Ε Ξ Υ Γ Ι Α Ν Σ Η
Ε κ τ έ λ ε σ η τ ο υ Π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύΓια το 2012, το ετήσιο πρωτογενές έλλειµµα γενικής κυβέρνησης δεν θα πρέπει να υπερβεί τα [2.063] εκατοµµύρια Ευρώ ενώ για τα έτη 2013 και 2014 το πρωτογενές πλεόνασµα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον της τάξεως των [3.600] εκατοµµυρίων Ευρώ και [9.500] εκατοµµυρίων Ευρώ αντιστοίχως.
Τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση των χρηµατοοικονοµικών και µή χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων δεν υποκαθιστούν τις προσπάθειες δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και δεν θα ληφθούν υπ’όψιν κατά την εκτίµηση του βαθµού συµµόρφωσης προς τα ετήσια ανώτατα όρια του ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης όπως αυτά ορίζονται στο παρόν µνηµόνιο και στην Απόφαση του Συµβουλίου. Οι ροές οι οποίες σχετίζονται µε την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τον έλεγχο των ετησίων ανωτάτων ορίων ελλείµµατος γενικής κυβέρνησης ανεξάρτητα από την καταγραφή τους στους λογαριασµούς του ΕΣΛ (Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών) εκ µέρους της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) και της Εurostat (Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Πρίν την πρώτη εκταµίευση του νέου προγράµµατος, η Κυβέρνηση υιοθετεί τα ακόλουθαµέτρα, µέσω ενός συµπληρωµατικού προϋπολογισµού και άλλων νοµικών πράξεων:
• Μείωση στη φαρµακευτική δαπάνη κατά τουλάχιστον 1076 εκατοµµύρια Ευρώ το 2012µειώνοντας τις τιµές των φαρµάκων (γενόσηµα και επώνυµα φάρµακα), αυξάνοντας τις συµµετοχές, µειώνοντας τα περιθώρια κέρδους των φαρµακοποιών και των χονδρεµπόρων, εφαρµογή υποχρεωτικής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης µε βάση τη δραστική ουσία και τα πρωτόκολλα, επικαιροποίηση της θετικής λίστας φαρµάκων, εφαρµογή µηχανισµού τριµηνιαίων επιστροφών (αυτόµατη επανείσπραξη) που θα καταβάλεται από τον φαρµακευτικό κλάδο. (∆είτε κατωτέρω ενότητα 2.8).• Μείωση της υπερωριακής αµοιβής για γιατρούς σε νοσοκοµεία κατά τουλάχιστον 50εκατοµµύρια Ευρώ.• Μείωση των προµηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκατοµµύρια Ευρώ (ταµειακά και παραδόσεις).• Ελάττωση του αριθµού των αντιδηµάρχων και του σχετικού προσωπικού µε σκοπό την εξοικονόµηση ποσού τουλάχιστον 30 εκατοµµυρίων Ευρώ.• Μείωση της λειτουργικής δαπάνης της κεντρικής κυβέρνησης, και της δαπάνης που σχετίζεται µε την διεξαγωγή εκλογών κατά τουλάχιστον 270 εκατοµµύρια Ευρώ σε σύγκριση µε τον προϋπολογισµό.• Εµπροσθοβαρές σχέδιο περικοπών στις επιδοτήσεις σε κατοίκους αποµεµακρυσµένων περιοχών και περικοπές στις επιχορηγήσεις σε διάφορους φορείς εποπτευοµένους από διάφορα Υπουργεία, µε σκοπό τη µείωση της δαπάνης µέσα στο 2012 κατά τουλάχιστον190 εκατοµµύρια Ευρώ.• Μείωση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) κατά 400 εκατοµµυρίων Ευρώ: αυτή η περικοπή θα εφαρµοσθεί µέσω περικοπών στις επιδοτήσεις σε ιδιωτικές επενδύσεις και εθνικώς χρηµατοδοτούµενα επενδυτικά έργα. Η µείωση του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων ουδεµία επίπτωση θα έχει επί έργων τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από διαρθρωτικά ταµεία (µη ολοκληρωθέν έργο το οποίο χρηµατοδοτείται από επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2000-2006, έργα του ταµείου συνοχής (2000-06), επιχειρησιακά προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 και µη επιλέξιµες δαπάνες που σχετίζονται µε τα ανωτέρω έργα.• Αλλαγές σε συνταξιοδοτικά ταµεία µε κατά µέσο όρο υψηλές συντάξεις ή που λαµβάνουν υψηλές επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό, µε σκοπό την εξοικονόµηση τουλάχιστον 300 εκατοµµυρίων Ευρώ (καθαρό ποσόν αφού λάβουµε υπόψιν την επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Πριν από την εκταµίευση, πρόσθετες περικοπές διαρθρωτικών δαπανών ύψους 325 εκατοµµυρίων Ευρώ θα πρέπει να προσδιορίστούν (σε συνεννόηση µε την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το προσωπικό του ∆ΝΤ) και να εφαρµοστούν.

Πριν την εκταµίευση, η Κυβέρνηση προβαίνει επίσης στις ακόλουθες εκκρεµείς ενέργειες:
2• Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρµογή του τέλους επιτηδεύµατος (ελάχιστη επιβάρυνση επί των ελευθέρων επαγγελµατιών) που προβλέπεται από το Άρθρο 31 του Νόµου 3986/2011,• Υπουργικές Αποφάσεις για την ολοκλήρωση της πλήρους εφαρµογής του νέουµισθολογίου σε όλα τα σχετικά νοµικά πρόσωπα και καθιέρωση νοµοθετικών προβλέψεων για τους τρόπους ανάκτησης των επιπλέον καταβληθεισών αποδοχών για το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο του 2011 και µετά.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθετικά µία µείωση κατά µέσο όρο 10% στα αποκαλούµενα «ειδικά µισθολόγια» του δηµοσίου τοµέα, στα οποία το νέο µισθολόγιο δεν ισχύει. Τούτο θα εφαρµοσθεί από την 1η Σεπτεµβρίου 2012 και εντεύθεν και θα επιφέρει εξοικονοµήσεις της τάξεως των 114 εκατοµµυρίων Ευρώ τουλάχιστον (µε αντίκτυπο µεταφοράς226 εκατοµµυρίων Ευρώ το 2013) (καθαρό ποσόν αφού ληφθεί υπόψιν η επίπτωση επί των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
Για να προετοιµάσει τα µέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν µε τους προϋπολογισµούς του 2013 και του 2014 και για να συνεισφέρει στην επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων, η Κυβέρνηση εισάγει, πρό του τέλους Φεβρουαρίου του 2012 µία αναθεώρηση των προγραµµάτων δηµοσίας δαπάνης. Η αναθεώρηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η αναθεώρηση θα αξιοποίησει την εξωτερική τεχνική βοήθεια και θα επικεντρωθεί σε συντάξεις και κοινωνικές µεταβιβάσεις (κατά τρόπο που θα διατηρεί την βασική κοινωνική προστασία), στις αµυντικές δαπάνες, χωρίς να επηρεάζε��αι η αµυντική ικανότητα της χώρας, και στην αναδιάρθρωση της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία (Ιούνιος 2012), περαιτέρω εξορθολογισµός των φαρµακευτικών δαπανών και της λειτουργικής δαπάνης των νοσ��κοµείων ενώ θα προσδιορισθούν επίσης οι χρηµατικές παροχές προνοίας.
Τα προκαταρτικά αποτελέσµατα από την αναθεώρηση των δαπανών θα περιληφθούν στην επικαιροποίηση της µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) η οποία θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο µέχρι τον Μάϊο του 2012.
Το Υπουργείο Οικονοµικών εξασφαλίζει την αυστηρή εποπτεία των δεσµεύσεων επί των δαπανών από τις κυβερνητικές υπηρεσίες, συµπεριλαµβανοµένων των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, του προϋπολογισµού δηµοσίων δαπανών, των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκοµείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κρατικών επιχειρήσεων, και επίσης τις αποτελεσµατικές φορολογικέςν εισπράξεις έτσι ώστε να εξασφαλισθούν τα ποσοτικά κριτήρια του προγράµµατος.
Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοιµότητά της να ορίσει και να θεσπίσει πρόσθετα µέτρα, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να τηρηθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.

2 ∆ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ ∆ Η Μ Ο Σ Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ
2 . 1 ∆ ι α χ ε ί ρ ι σ η κ ε φ α λ α ί ω ν κ α ι α π ο κ ρ α τ ι κ ο π ο ι ή σ ε ι ς
Η Κυβέρνηση εφαρµόζει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων µε σκοπό την είσπραξη 50δισεκατοµµυρίων Ευρώ µεσοπρόθεσµα.
Οι συνολικές εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2011 θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.500 εκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το τέλος του 2012, 7.500 εκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το τέλος του 2013, 12.200 εκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το τέλος του 2014 και 15.000 εκατοµµύρια Ευρώ µέχρι το 2015.
Η Κυβέρνηση δηλώνει την ετοι��ότητά της να προσφέρει προς πώληση τα εναποµείναντα µερίδιά της στις κρατικές επιχειρήσεις, εάν παραστεί ανάγκη, έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι αποκρατικοποιήσεων. Ο έλεγχος του δηµοσίου θα πρέπει να περιορισθεί µόνον σε περιπτώσεις κρισίµων δικτυακών υποδοµών.
Για την εξασφάλιση της επίτευξης των σκοπών του σχεδίου, η Κυβέρνηση θα µεταβιβάζει επί συνεχούς βάσεως περιουσιακά στοιχεία στο Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου [ΤΑΙΠ∆]. Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση θα µεταβιβάσει στο ΤΑΙΠ∆ όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναµένονται να αποκρατικοποιηθούν το 2012 και το 2013 κατόπιν αιτήµατος του ΤΑΙΠ∆.
Όλοι οι νοµικοί, τεχνικοί και χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι για τις αποκρατικοποιήσεις οι οποίες προγραµµατίζονται για το 2012 και το 2013 θα διορισθούν µέχρι το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2012.
Οι αποκρατικοποιήσεις διεξάγονται µε τρόπο διαφανή και παραθέτουν µε σαφήνεια τα µετά τις αποκρατικοποιήσεις περιουσιακά δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Αναφορικά µε έναν αριθµό περιουσιακών στοιχείων για να υπάρχει επιτυχής αποκρατικοποίηση απαιτείται κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε µία ανταγωνιστική αγορά είναι δυνατήµετά την αποκρατικοποίηση, ότι οι καταναλωτές θα προστατεύονται επαρκώς και ότι τα αποκρατικοποιηθέντα περιουσιακά στοιχεία εµφανίζονται στις ανταγωνιστικές αγορές. Οι όροι για τις πωλήσεις ή τις παραχωρήσεις θα πρέπει να αποφεύγουν τη δηµιουργία µη ρυθµιζόµενων ιδιωτικών µονοπωλίων, θα πρέπει να παρεµποδίζουν οποιαδήποτε µορφή διακρίσεων, θα πρέπει να διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση και θα πρέπει να επιβάλλουν πλήρη διαφάνεια λογαριασµών.
Προσδιορίζονται άµεσα µέτρα για τις αποκρατικοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των εκκαθαρίσεων όλων των νοµικών τίτλων, της εξασφάλισης εγκρίσεων κρατικής ενίσ��υσης, των αποοµαδοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων, της επίδειξης σεβασµού προς τους κανόνες των προµηθειών του δηµοσίου, της επίτευξης µιάς αρτιότερης απογραφής ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, της ανακατανοµής χρήσεων γής, και της εκζήτησης των εγκρίσεων του Συµβουλίου των Εµπειρογνωµώνων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η Κυβέρνηση ούτε θα προτείνει ούτε θα εφαρµόσει µέτρα τα οποία είναι δυνατόν να παραβιάσουν τους κανόνες της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων. Ούτε το Κράτος ούτε άλλα όργανα του δηµοσίου θα συνάπτουν συµφωνητικά µετόχων µε την πρόθεση της πραγµατοποίησης ή την ίδια την πραγµατοποίηση παρεµπόδισης της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων ή την άσκηση επιρροής επί της διοίκησης ή του ελέγχου των εταιριών. Η Κυβέρνηση δεν θα προβεί ούτε θα εισαγάγει οποιαδήποτε ανώτατα όρια δικαιωµάτων ψήφου ή εξαγορών και δεν θα θεσπίσει οποιαδήποτε δυσανάλογα και µή δικαιολογούµενα δικαιώµατα αρνησικυρίας (βέτο) ούτε οποιαδήποτε άλλη µορφή ειδικών δικαιωµάτων στις αποκρατικοποιούµενες εταιρίες. Ουδέν περαιτέρω ειδικό δικαίωµα θα εισαχθεί κατά την διάρκεια της πορείας των µελλοντικών διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
Προς εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυβέρνηση καταργεί ή καταλλήλως τροποποιεί τα υφιστάµενα ειδικά δικαιώµατα που παραχωρούνται στο Κράτος µέσα στα πλαίσια της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων. Πιο συγκεκριµένα, ο Νόµος περί Στρατηγικών Εταιριών (Νόµος 3631/2008, Άρθρο 11) κ��ταργείται ή καταλλήλως τροποποιείται [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012].
Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη εκκαθάριση των θεµάτων κρατικής ενίσχυσης τα οποία θαµπορούσαν να αποτελέσουν εµπόδιο για τις αποκρατικοποιήσεις:
• Η Κυβέρνηση διορίζει συνοµιλητή επισήµως επιφορτισµένο για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης των αποκρατικοποιήσεων προς τους κανόνες για τις Κρατικές ενισχύσειςµέχρι το τέλος του Πρώτου Τριµήνου του 2012.• Η Κυβέρνηση (µέσω των Ειδικών Γραµµατειών ∆ΕΚΟ και Αποκρατικοποιήσεων) σε συνεργασία µε το ΤΑΙΠ∆ [Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του∆ηµοσίου], υποβάλλει, µέχρι το τέλος του ∆ευτέρου Τριµήνου του 2012 στην Επιτροπή στοιχεία επί της οικονοµικής κατάστασης εκάστου στοιχείου που θα αποκρατικοποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2012, επί του εάν χρειάζεται να προηγηθούν των αποκρατικοποιήσεων αναδιαρθρώσεις και άλλες σχετικές διαδικασίες, επίσης υποβάλλει στοιχεία των υποχρεώσεων προς το Κράτος οι οποίες θα µπορούσαν να παρεµποδίσουν την διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων ή τη διαµόρφωση της τελικής τιµής, επίσης υποβάλλει στοιχεία για τη νοµοθεσία η οποία παρέχει πλεονέκτηµα στην εταιρία (ή στον παραχωρησιούχο), όπως φορολογικές διακρίσεις ή καθεστώς µονοπωλίου, κτλ. Επίσης, στοιχεία των όρων που είναι δυνατόν να επιβληθούν επί των ενδιαφεροµένων αγοραστών
4καθώς επίσης και στοιχεία για την επιλεξιµότητα των αγοραστών. Επίσης, υποβάλλει στοιχεία για τη µέθοδο των προγραµµατιζοµένων αποκρατικοποιήσεων (δηµόσιοςµειοδοτικός διαγωνισµός, ��ιαπραγµάτευση µε υφιστάµενους µετόχους, αρχική προσφοράµετοχών µε δηµόσια εγγραφή, κτλ.). Παρόµοια έκθεση θα υποβληθεί κατά το Τέταρτο Τρίµηνο του 2012 για κάθε περιουσιακό στοιχείο για το οποίο αναµένεται να ξεκινήσει η διαδικασ��α της αποκρατικοποίησης κατά το 2013.
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να καταρτίζει και να δηµοσιεύει πλήρη απογραφή των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των µεριδίων σε εισηγµένες και µη εισηγµένες επιχειρήσεις και εµπορικώς βιώσιµα ακίνητα και εδαφικές/οικοπεδικές εκτάσεις. Η απογραφή θα πρέπει να δηµοσιευθεί σε διαδοχικές φάσεις µέχρι τα µέσα του 2012 και το τέλος του 2012 στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η Κυβέρνηση επισπεύδει την καταχώρηση της κυριότητας των κρατικών εδαφικών/οικοπεδικών εκτάσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Κυβέρνηση: (i) συντάσσει πλήρη απογραφή περιουσιακών στοιχείων, (ii) προετοιµάζει ειδικό νόµο για την αξιοποίηση της Περιοχής του Ελληνικού, (iii) αποσαφηνίζει το καθεστώς χρήσεως γης για τα µεµονωµένα περιουσιακά στοιχεία και/ή τα χαρτοφυλάκια περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα εκτιµηθούν και θα επιλεγούν προς εκµετάλλευση εντός του 2012 [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012].
2 . 2 Π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ό ς τ η ς σ π α τ ά λ η ς σ τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι σ τ α ά λ λ α ν ο µ ι κ ά π ρ ό σ ω π α δ η µ ο σ ί ο υ δ ι κ α ί ο υ .
Τα τιµολόγια του ΟΑΣΑ, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα αυξηθούν κατά τουλάχιστον 25% ενώ τα επιχειρησιακά τους σχέδια θα επικαιροποιηθούν καταλλήλως [Πρώτο Τρίµηνο του 2013].
2 . 3 Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή
Η Κυβέρνηση θα προετοιµάσει µία φορολογική µεταρρύθµιση η οποία αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος, στην εξάλειψη των απαλλαγών και των προνοµιακών καθεστώτων, συµπεριλαµβανοµένης και της διευρύνσεως των βάσεων, πράγµα το οποίο θα επιτρέψει µία βαθµιαία µείωση των φορολογικών συντελεστών καθώς θα βελτιώνεται η απόδοση των εσόδων. Αυτή η µεταρρύθµιση σχετίζεται µε τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων, τον φόρο εισοδήµατος εταιριών και τον ΦΠΑ, τους φόρους επί της ακίνητης περιουσίας καθώς και τις κοινωνικές εισφορές και θα διατηρήσει τη σχετική φορολογική επιβάρυνση από εµµέσους φόρους. Η µεταρρύθµιση θα θεσπισθεί µέχρι τον Ιούνιο του 2012. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του2012, η Κυβέρνηση θα αναγγείλει το πλήρες χρονοδιάγραµµα των ενδιαµέσων σταδίων µέχρις ότου κατατεθεί η µεταρρύθµιση. Αυτά τα ενδιάµεσα στάδια θα περιλαµβάνουν δηµόσια διαβούλευση και τον δέοντα έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Προσωπικό του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ).
Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τις αντικειµενικές αξίες της ακίνητης περιουσίας για να τις ευθυγραµµίσει σε µεγαλύτερο βαθµό προς τις τιµές της αγοράς.

2 . 4 Μ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς σ τ η ν δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ε σ ό δ ω ν
Τα Άρθρα 3 και 21 του Νόµου 4038/2012 τροποποιούνται πρίν την εκταµίευση. Η αναστολή της ποινικής διώξεως και η δέσµευση κεφαλαίων/περιουσιακών στοιχείων απαλείφονται. Οι όροι παρατάσεως των χρονοδιαγραµµάτων καταβολής δόσεων για εκπρόθεσµους φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναθεωρούνται έτσι ώστε τα χρονοδιαγράµµατα καταβολής δόσεων να ισχύουν µόνον ως προς τα υφιστάµενα εκπρόθεσµα ποσά κάτω των 10.000 Ευρώ για φυσικά πρόσωπα και κάτω των 75.000 Ευρώ για εταιρίες. Οι φορολογούµενοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για παράταση στο χρονοδιάγραµµα καταβολής δόσεων θα πρέπει να εµφανίσουν όλες τις οικονοµικές τους καταστάσεις στις φορολογικές αρχές.
Επιπλέον, κατά την διάρκεια των ετών τα οποία καλύπτονται από το πρόγραµµα οικονοµικού διακανονισµού, η Κυβέρνηση δεσµεύεται να µη θεσπίσει νέες φορολογικές αµνηστίες ούτε να παρατείνει τις υφιστάµενες για την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Η Κυβέρνηση θα προσδιορίσει τις “επιστροφές φόρων σε ληξιπρόθεµες οφειλές”, θα θέσει αρχές για την διεκπεραίωσή τους [Πρώτο Τρίµηνο του 2012] και θα δηµοσιεύει στο διαδίκτυο5[∆εύτερο Τρίµηνο του 2012] µηνιαία στοιχεία για αυτές τις ληξιπρόθεσµες οφειλές µε χρονική υστέρηση 20 ηµερών µετά το τέλος εκάστου µήνα.
Σύµφωνα µε το σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής, η Κυβέρνηση θα εντείνει του ελέγχους επί των µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας φορολογουµένων, των φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και των ελευθέρων επαγγελµατιών. Επίσης θα επισπεύσει την επίλυση θεµάτων φορολογικών ληξιπρόθεσµων οφειλών και θα ενσωµατώσει επιτυχέστερα εργαλεία/µεθόδους κατά του ξεπλύµατος χρηµάτων εντός της στρατηγικής. Η πρόοδος θα παρακολουθείται από ποσοτικούς δείκτες σύµφωνα µε στόχους τιθέµενους βάσει του σχεδίου κατά της φοροδιαφυγής (βασικοί δείκτες απόδοσης). Αυτοί οι δείκτες αφορούν την ολοκλήρωση πλήρους κλίµακας και προσωρινών ελέγχων φορολογουµένων µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας, ελέγχων βάσει κινδύνου επί ελευθέρων επαγγελµατιών και φυσικών προσώπων υψηλού πλούτου και ατόµων που δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση. Επίσης, περιλαµβάνουν την είσπραξη καταλογισθένων φόρων και προστίµων από νέους ελέγχους επί φορολογουµένων µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας, των υφισταµένων συσσωρεύσεων φορολογικών οφειλών και επίσης αφορούν την αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων υποχρέων ΦΠΑ που υποβάλουν επιστρ��φές.
Η επίτευξη της ολοκλήρωσης 75 γενικών ελέγχων και 225 ελέγχων ΦΠΑ φορολογουµένωνµεγάλης οικονοµικής επιφάνειας, ως στόχων που τέθηκαν στο Μνηµόνιο της 31ης Οκτωβρίου2011 για το τέλος ∆εκεµβρίου 2011, αποτελεί προαπαιτούµενη δράση για την εκταµίευση.
Με σκοπό την προώθηση των µεταρρυθµίσεων για τη διαχείριση των εσόδων η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:• αυξάνει το προσωπικό της µονάδας φορολογουµένων µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας κατά 40 ελεγκτές για να επιταχύνει την εκτέλεση των ελέγχων που τελούν εν προόδω [τέλος Μαρτίου 2012]• επιταχύνει τη διαδικασία πρόσληψης έτσι ώστε να ολοκληρώσει το πρώτο κύµα επαναξιολόγησης και πρόσληψης ελεγκτών (1.000 άτοµα προσωπικού) [τέλος Απριλίου2012] µε σκοπό την επίτευξη του στόχου των 2.000 φορολογικών ελεγκτών µέχρι το τέλος του 2012 µέσα στα πλαίσια των συνολικών ορίων προσλήψεων του δηµοσίου• αποµακρύνει τα εµπόδια για την αποτελεσµατική φορολογική διαχείριση [Ιούνιος 2012], συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου υπηρεσιακής απόδοσης και της αντικαταστάσεως διευθυντών οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στους στόχους απόδοσης• συνεχίζει την συγκέντρωση και την συγχώνευση εφοριών. 200 τοπικές εφορίες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ως αναποτελεσµατικές θα κλείσουν µέχρι το τέλος του 2012• συγκεντροποιεί την διαχείριση των φορολογικών αρχείων που σχετίζονται µε τους φορολογουµένους στον κατάλογο µεγαλοοφειλετών [Πρώτο Τρίµηνο του 2012]• αναθεωρεί τις διαδικασίες διαγραφής φορολογικών χρεών, έτσι ώστε οι διοικητικές προσπάθειες να επικεντρωθούν επί ουσιαστικά συλλογικών οφειλών, µέχρι το τέλος του2012• διακόπτει τις πληρωµές τοις µετρητοίς και µε επιταγές σε εφορίες οι οποίες θα αντ��κατασταθούν µε τραπεζικά εµβάσµατα, έτσι ώστε ο χρόνος του προσωπικού αποδεσµεύεται και έτσι ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί σε εργασία µεγαλύτερης προστιθέµενης αξίας (έλεγχοι, επιβολή εισπράξεων και συµβουλές προς φορολογουµένους) [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012]• αρχίζει να δηµοσιεύει στο διαδίκτυο βασικούς δείκτες απόδοσης για τις εφορίες[∆εύτερο Τρίµηνο του 2012]• εγκαθιστά νέο σύστηµα Πληροφορικής το οποίο διασυνδέει όλες τις εφορίες.
Η δηµιουργία ενός νέου συστήµατος Πληροφορικής εµπεριέχει τα ακόλουθα κύρια βήµατα αναφορικά µε τις νέες εφαρµογές κέντρου δεδοµένων, web-facing και υποστηρικτικές (back- office):• ο µηχανοτεχνικός εξοπλισµός [hardware] του νέου κέντρου δεδοµένων θα είναι εγκατεστηµένος και θα λειτουργεί µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012• 20 επιπλέον νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις µέχρι το τέλος Ιουνίου του2012. Αυτές αφορούν κυρίως φόρους οι οποίοι παρακρατούνται στην πηγή• σχεδιασµός και εφαρµογή βάσεως δεδοµένων και εφαρµογών µέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2012• 8 υπολειπόµενες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και βελτιώσεις µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου του 2012. Εδώ περιλαµβάνονται έντυπα τα οποία υποβάλλονται αργοπορηµένα µε πρόστιµο, φόροι ακίνητης περιουσίας και διαχείριση ΦΠΑ6• έλεγχοι συστήµατος και χρηστών, επιµόρφωση χρηστών και µεταφορά όλων των εφοριών στην συγκεντροποιηµένη βάση δεδοµένων: µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου 2012• λειτουργική χρήση της νέας υποδοµής Πληροφορικής από όλες τις εφορίες: 1Ιανουαρίου 2013
Για την ενίσχυση του πλαισίου κατά της φοροδιαφυγής για την φορολογική διοίκηση, ηΚυβέρνηση θα προβεί στα ακόλουθα:
• θα αναµορφώσει την µονάδα οικονοµικών επιθεωρήσεων η οποία θα επικεντρωθεί µόνο στον έλεγχο των φοροεισπρακτόρων και σε θέµατα διαχείρισης εσόδων [Ιούνιος 2012]• θα ενεργοποιήσει την διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων [Ιούνιος 2012]• θα ζητήσει από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των ∆ηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης να ελέγξει ετησίως τουλάχιστον 200 δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων εφοριακών [Ιούνιος 2012]• θα θεσπίσει διαδικασίες για την εκ περιτροπής µετακίνηση διευθυντών επί περιοδικής βάσεως [Ιούνιος 2012]• θα βελτιώσει το σύστηµα προστασίας πληροφοριοδοτών οι οποίοι αναφέρο��ν περιπτώσεις διαφθοράς [Ιούνιος 2012]• θα εκπονήσει ένα πλήρως ολοκληρωµένο σχέδιο κατά της διαφθοράς [Σεπτέµβριος του2012]
Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα ορίσει τις εξουσίες που θα µεταβιβασθούν από το πολιτικό επίπεδο στην φορολογική διοίκηση. Αυτές οι εξουσίες θα περιλαµβάνουν τον έλεγχο πάνω σε καίριες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων. Η Κυβέρνηση επίσης θα εντείνει τον έλεγχο επί των τοπικών εφοριών από τα κεντρικά γραφεία, και θα καλύψει την θέση του Γενικού Γραµµατέα ∆ιοίκησης Εσόδων µε ένα εξωυπηρεσιακό πρόσωπο κατάλληλης επαγγελµατικής πείρας [Μάρτιος 2012].
Η Κυβέρνηση θεσπίζει δευτερογενή νοµοθεσία για να καταστήσει λειτουργική τη διαιτησία και παρέχει πιστοποιήσεις σε διαιτητές µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. Μέχρι την ίδια ηµεροµηνία ο νόµος καθιστά υποχρεωτική την εξάντληση της φάσεως διοικητικών διαφορών γιαµεγάλες φορολογικές υποθέσεις πριν τη χρήση ενδίκων µέσων.
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων καταργείται εξ ολοκλήρου και αντικαθίσταται από απλούστερη νοµοθεσία [το αργότερο µέχρι τον Ιούνιο του 2012].

2 . 5 Μ ε τ α ρ υ θ µ ί σ ε ι ς σ τ ο ν τ ο µ έ α ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ ο υ ∆ η µ ο σ ί ο υ
Σχέδιο για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών που οφείλονται σε προµηθευτές από δηµοσίους οργανισµούς δηµοσιεύεται µέχρι τον Ιούνιο του 2012 και η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών σηµειώνει σταθερή πτώση. Η εκκαθάριση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των δηµόσιων ορ��ανισµών από τον κρατικό προϋπολογισµό θα συνδέεται µε την πρόοδο ως προς το µητρώο δεσµεύσεων ��αι µε το γεγονός ότι ουδεµία πρόσθετη συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών θα λαµβάνει χώρα από έκαστο δηµόσιο φορέα. Τα δεδοµένα επί των ληξιπρόθεσµων οφειλών δηµοσιοποιούνται σε µηνιαία βάση µε χρονική υστέρηση όχι µεγαλύτερη των 20 ηµερών µετά το τέλος εκάστου µήνα.
Για την ενίσχυση του ελέγχου επί των δαπανών η Κυβέρνηση προβαίνει στα ακόλουθα:

• συνεχίζει τη διαδικασία δηµιουργίας µητρώων δεσµεύσεων, πράγµα το οποίο θα πρέπει να καλύψει πλήρως την κεντρική κυβέρνηση µέχρι τον Μάρτιο του 2012 και τον προϋπολογισµό επενδύσεων και τουλάχιστον το 70% των φορέων της γενικής κυβέρνησης [Ιούνιος 2012] και θα παραταθεί σε άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης• θα επιβάλει την υποχρέωση σε οικονοµικούς επιθεωρητές να αναφέρουν τις δεσµεύσεις, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων θέσπισης κυρώσεων σε φορείς που δεν υποβάλουν στοιχεία και πειθαρχικής διαδικασίας για τους οικονοµικούς επιθεωρητές [Ιούνιος 2012]

7• θεσπίζει νοµοθεσία για την εξυγίανση της διαδικασίας που σχετίζεται µε την υποβολή και την έγκριση συµπληρωµατικών προϋπολογισµών [Οκτώβριος 2012] και καθιερώνει διοικητικό ηµερολόγιο για την επικαιροποίηση της µεσοπρόθεσµης δηµοσιονοµικής στρατηγικής [Πρώτο τρίµηνο του 2012]
2 . 6 Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ µ ό ς τ η ς δ η µ ό σ ι α ς δ ι ο ί κ η σ η ς
Σ ε κ ε ν τ ρ ι κ ό ε π ί π ε δ ο
Μέχρι τον ∆εκέµβριο του 2012 και σύµφωνα µε τον δηµιουργούµενο οδικό χάρτη, η Κυβέρνηση πρέπει: i) να δηµιουργήσει µία υψηλού επιπέδου συντονιστική οµάδα, της οποίας θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός, και η οποία θα εποπτεύει, θα παρακολουθεί και θα διασφαλίζει την εφαρµογή των διοικητικών µεταρρυθµίσεων [Φεβρουάριος 2012], ii) να δηµιουργήσει µία σταθερή δοµή για∆ιυπουργικό Συντονισµό [Μάιος 2012], iii) να δηµιουργήσει βασικές οριζόντιες δοµές σε κάθε Υπουργείο, υλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες ως προς τον Προϋπολογισµό/Οικονοµικά [Φεβρουάριος 2012], τους Λογιστικούς Ελέγχους, τον Εσωτερικό Έλεγχο, τη ∆ιαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων, τις ενέργειες µέσα σε πλαίσιο κοινών κανόνων. Νοµοθεσία πλαίσιο θα συνταχθεί σε ευθυγράµµιση µε τον οδικό χάρτη που έχει συµφωνηθεί και θεσπισθεί και θα παρέχει την νοµική αναφορά για την υλοποίηση µιάς τέτοιας µεταρρύθµισης.
Σ ε α π ο κ ε ν τ ρ ω µ έ ν ο / π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ό / τ ο π ι κ ό ε π ί π ε δ ο∆ηµιουργείται ειδικός οδικός χάρτης ο οποίος µεταγλωττίζει όλες τις αρχές συνοχής και αποτελεσµατικότητας σε κεντρικό επίπεδο εντός του αποκεντρωµένου περιφερειακού/τοπικού επιπέδου [Μάρτιος 2012]
Κ ο ι ν ω ν ι κ ά π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ αΗ εν προόδω λειτουργική αναθεώρηση κοινωνικών προγραµµάτων οριστικοποιείται µέχρι το τέλος Μαρτίου του 2012. Η έκθεση ελέγχου θα περιλαµβάνει προτάσεις προς την Κυβέρνηση επί των αντικειµενικών στόχων, τον σχεδιασµό και την εφαρµογή µορφών κοινωνικής πολιτικής καθώς και επί της ανάγκης να διατηρηθεί ισορροπία µεταξύ της επιτεύξεως εξοικονοµήσεων και της προστασίας των πλέον ευαίσθητων οµάδων.
Α π ο δ ο χ έ ς σ τ ο ν δ η µ ό σ ι ο τ ο µ έ α κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ν θ ρ ω π ί ν ω ν π ό ρ ω ν
Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει και επικαιροποιεί σε τριµηνιαία βάση τα µεσοπρόθεσµα σχέδιά της για στελέχωση ανά τµήµα για την περίοδο µέχρι το 2015, σύµ��ωνα µε τον κανόνα “µία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από την υπηρεσία”. Ο κανόνας προσλήψεων/αποχωρήσεων από την υπηρεσία ισχύει ως προς την γενική κυβέρνηση ως σύνολο. Τα σχέδια στελέχωσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τον στόχο της µείωσης των θέσεων στο δηµόσιο κατά 150 χιλιάδες ανάµεσα στο τέλος του 2010 και το τέλος του 2015. Εάν παραστεί ανάγκη η Κυβέρνηση θα θεσπίσει προσωρινό πάγωµα των προσλήψεων.
Το προσωπικό το οποίο µετατίθεται στην Κυβέρνηση είτε από κρατικές επιχειρήσεις είτε από άλλους φορείς υπό αναδιάρθρωση θα θεωρείται ως νέα πρόσληψη. Το ίδιο ισχύει για το προσωπικό το οποίο έχει τεθεί σε εργασιακή εφεδρεία και το οποίο µετατίθεται σε άλλους κυβερνητικούς φορείς µετά από λεπτοµερή εξέταση των επαγγελµατικών τους προσόντων από τον ΑΣΕΠ βάσει των δικών του τακτικών κριτηρίων αξιολόγησης. Η συνολική είσοδος στις επαγγελµατικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνοµικές ακαδηµίες) ελαττώνεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων.
Τα προγράµµατα στελέχωσης ανά Υπουργείο και ανά κάθε οµάδα δηµοσίων φορέων θα περιλαµβάνουν αυστηρότερους κανόνες για το προσωρινό προσωπικό, την ακύρωση κενών θέσεων εργασίας και την ανακατανοµή του προσωπικού µε προσόντα σε χώρους προτεραιότητας και λαµβάνουν υπόψιν τους την παράταση των ωρών εργασίας στον δηµόσιο τοµέα. Τα πλάνα στελέχωσης και τα µηνιαία δεδοµένα περί των µετακινήσεων του προσωπικού (προσλήψεις, αποχωρήσεις, µεταθέσεις µεταξύ φορέων) των διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών δηµοσιοποιούνται στο διαδίκτυο [µηνιαία έναρξη τον Μάρτιο του 2012].
15.000 χιλιάδες άτοµα πλεονάζοντος προσωπικού µετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας εντός του 2012 σε σχέση µε τον προσδιορισµό φορέων ή µονάδων που κλείνουν ή ελαττώνονται σε µέγεθος. Στο προσωπικό που βρίσκεται σε εργασιακή εφεδρεία καταβάλλεται
8ποσοστό 60% των βασικών τους αποδοχών (εξαιρουµένων των υπερωριών και άλλων επιπλέον αποδοχών) για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 µηνών, µετά το οποίο αποµακρύνονται. Αυτή η χρονική περίοδος των 12 µηνών µπορεί να παραταθεί µέχρι τους 24 µήνες για το προσωπικό το οποίο είναι κοντά στη συνταξιοδότηση. Οι πληρωµές στο προσωπικό καθ’όν χρόνον ευρίσκεται υπό καθεστώς εργασιακής εφεδρείας θεωρούνται τµήµα των πληρωµών της αποζηµιώσεώς τους.

Η Κυβέρνηση αναθέτει µία εξειδικευµένη εκτίµηση του νέου µισθολογίου [Πρώτο τρίµηνο του2012]. Αυτή η εκτίµηση επικεντρώνεται στις µισθολογικές ωριµάνσεις οι οποίες ενσωµατώνονται στο νέο µηχανισµό προαγωγών. Εάν η εκτίµηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολικήµισθολογική ωρίµανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρµόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεµία προαγωγή λαµβάνει χώρα προ της εκτιµήσεως και της αναπροσαρµογής των κανόνων προαγωγής.

Η Κυβέρνηση εγκαθιδρύει ηλεκτρονικό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το οποίο συνδέει την βάση δεδοµένων απογραφής µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών (ΕΑΠ) η οποία θα δώσει την δυνατότητα σε µία περισσότερο αποτελεσµατική κάλυψη, αξιολόγηση και πληρωµή των υπαλλήλων. Αυτό το σύστηµα θα συντονίζεται µε τα άλλα Υπουργεία [∆εύτερο Τρίµηνο του 2012].
Τ ο µ έ α ς δ η µ ο σ ί ω ν π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν
Ε ν ι α ί α Α ρ χ ή ∆ η µ ο σ ί ω ν Π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν ( Ε Α ∆ Π )

Η Κυβέρνηση εκδίδει αποφάσεις για τα εξής:
• τον διορισµό των µελών της ΕΑ∆Π [Φεβρουάριος του 2012]• την πρόβλεψη για τη δηµιουργία και την καθιέρωση θέσεων για το προσωπικό της ΕΑ∆Π καθώς και για την οργάνωση του τµήµατος ανθρωπίνων πόρων και υπηρεσιών της Αρχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου περί αυτής [Μάρτιος του 2012]• τη δηµιουργία εφαρµοστικού κανονισµού για την ΕΑ∆Π [Απρίλιος του 2012]
Η ΕΑ∆Π αρχίζει τη λειτουργία της για την εκτέλεση της εντολής της, την εκπλήρωση των αντικειµενικών σκοπών της, την άσκηση των αρµοδιοτήτων και εξουσιών της όπως προβλέπεται στον νόµο περί της ΕΑ∆Π και στο Σχέδιο ∆ράσης που συµφωνήθηκε µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέµβριο του 2010 [Απρίλιος του 2012]

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς Π ρ ο µ ή θ ε ι ε ς
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει λεπτοµερές πρόγραµµα ανάπτυξης πλατφόρµας ηλεκτρονικών προµηθειών, συµπεριλαµβανοµένου της σταδιακής εγκατάστασης, της επικοινωνίας και της επιµόρφωσης, των επιπέδων στοχευµένης χρήσης και της προγρ��µµατισµένης αναθεώρησης της τρέχουσας νοµοθεσίας (εάν παραστεί ανάγκη) [Πρώτο Τρίµηνο του 2012].

Η Κυβέρνηση παρουσιάζει πιλοτική έκδοση του συστήµατος ηλεκτρονικών προµηθειών [∆εύτεροΤρίµην�� του 2012].
Η πλατφόρµα ηλεκτρονικών προµηθειών είναι πλήρως λειτουργική και έτοιµη για χρήση και µία κοινή διαδικτυακή πύλη δηµιουργείται για τη δηµοσιοποίηση όλων των διαδικασιών και εκβάσεων που αφορούν τις προµήθειες. Το πλαίσιο ηλεκτρονικών προµηθειών τίθεται υπό την σφαίρα ευθύνης της ΕΑ∆Π η οποία εποπτεύει τις λειτουργίες της [Πρώτο Τρίµηνο του 2013].
Ολόκληρος ο δηµόσιος τοµέας χρησιµοποιεί την πλατφόρµα ηλεκτρονικών προµηθειών [Τέταρτο Τρίµηνο του 2013] και η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης που καλύπτουν το έτος 2013 έναντι των στοχευµένων επιπέδων χρήσης [Πρώτο Τρίµηνο του 2014].

9Α π ο τ ε λ ε σ µ α τ ι κ ό τ η τ α τ ω ν δ ι α δ ι κ α σ ι ώ ν
Η Κυβέρνηση θα κινηθεί προς την κατεύθυνση περισσότερο κεντροποιηµένων προµηθειών, ιδίως στον τοµέα των προµηθειών, των υπηρεσιών και των εφοδίων στον τοµέα της υγείας:
Η Κυβέρνηση εντοπίζει έναν αριθµό πιθανών τοµεακών Κεντρικών Αρχών Προµηθειών (ΚΑΠ), σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης. Οι πρώτες ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την Ενιαία Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΑ∆Π). [2ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί κεντροποιηµένες συµβάσεις-πλαίσια αγορών για συχνά αγοραζόµενες προµήθειες ή υπηρεσίες, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης, µε υποχρέωση των υπουργείων και των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης να προµηθεύονται µέσω των εν λόγω συµβάσεων και προαιρετική χρήση από τους περιφερειακούς φορείς. [3ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο ∆ράσης για τη συγκρότηση των ΚΑΠ σε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο, τουλάχιστον µίας ανά διοικητική περιφέρ��ια. [3ο τρίµηνο του 2012] Οι περιφερειακές / τοπικές ΚΑΠ είναι πλήρως λειτουργικές και συντονίζονται από την ΕΑ∆Π.
Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει τη µεταρρύθµιση του συστήµατος των δηµοσίων συµβάσεων, συµπεριλαµβανόµενων και των έργων, των προµηθειών και των υπηρεσιών, µε σκοπό (α) την απλούστευση, τον εξορθολογισµό και την ενοποίηση του κορµού της νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων, και (β) τον εξορθολογισµό των διοικητικών δοµών και διαδικασιών στις δηµόσιες συµβάσεις, για την επίτευξη επιθυµητών αποτελεσµάτων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσµατικότητα. Η αναθεώρηση θα αρχίσει από την ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (διαγράµµατα ροής, φάσεις της διαδικασίας, εµπλεκόµενοι φορείς, χρονοδιαγράµµατα, στατιστικά στοιχεία). Ένα πρώτο Σχέδιο ∆ράσης για τη µεταρρύθµιση εκπονείται σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει προσχέδια των αναγκαίων νοµοθετικών και οργανωτικών µέτρων για την εφαρµογή του ανωτέρω Σχεδίου ∆ράσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [4ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει µια διεξοδική αναθεώρηση του συστήµατος προσφυγών κατά των διαδικασιών ανάθεσης, µε στόχο (1) τη µείωση των σηµαντικών και συχνών καθυστερήσεων που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση και τις µακροχρόνιες διαδικασίες προσφυγών στις διαδικασίες δηµόσιων συµβάσεων και (2) την εκτίµηση του ρόλου που θα αποδοθεί στην ΕΑ∆Π, στον τοµέα αυτό. Η Κυβέρνηση προτείνει ένα Σχέδιο ∆ράσης σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. [2ο τρίµηνο του 2012]10Π ο ι ό τ η τ α τ ω ν σ τ α τ ι σ τ ι κ ώ ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν
Η συνεχιζόµενη ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήµατος περιλαµβάνει την υιοθέτηση∆εσµεύσεων Εµπιστευτικότητας στα Στατιστικά Στοιχεία, οι οποίες θα υπογράφονται από όλα ταΚράτη-Μέλη. Η Κυβέρνηση θα υπογράψει µια τέτοια ∆έσµευση έως τα τέλη Μαρτίου 2012. Η∆έσµευση αυτή περιλαµβάνει την αναθεώρηση του Νόµου περί Στατιστικών Στοιχείων, για τηµεταρρύθµιση του καθεστώτος διακυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και τη συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβούλιου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συµβουλευτικού σώµατος, καθώς και για την περαιτέρω διευκρίνιση της επαγγελµατικής ευθύνης του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως βασικού λειτουργού και συντονιστή του εθνικού στατιστικού συστήµατος.

2 . 7 Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς µ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η ς τ ο υ σ υ ν τ α ξ ι ο δ ο τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς
Πριν την εκταµίευση, η Κυβέρνηση προχωρά, µέσω ενός νόµου-πλαισίου, σε µια εις βάθος αναθεώρηση της λειτουργίας των δευτεροβάθµιων / επικουρικών δηµόσιων συνταξιοδοτικών ταµείων.Σκοπός της αναθεώρησης είναι η σταθεροποίηση των δαπανών για συντάξεις, η εγγύηση της προϋπολογιστικής ουδετερότητας των εν λόγω ταµείων και η διασφάλιση της µεσοπρόθεσµης καιµακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του συστήµατος. Η αναθεώρηση επιτυγχάνει:
• την εξάλειψη των ανισορροπιών στα ταµεία µε ελλείµµατα,• την ενοποίηση όλων των υφιστάµενων ταµείων,• τη µείωση του συνολικού λειτουργικού και µισθολογικού κόστους, συµπεριλαµβανόµενης και της επαρκούς µείωσης των απασχολούµενων ατόµων (τουλάχιστον κατά 30 τοις εκατό) στο νέο ενιαίο ταµείο,• τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα των δευτεροβάθµιων συστηµάτων, µέσα από µια αυστηρή διασύνδεση εισφορών και παροχών.
Η µεταρρύθµιση των δευτεροβάθµιων / επικουρικών ταµείων έχει σχεδιαστεί µετά από διαβουλεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ∆ιεθ��ές Νοµισµατικό Ταµείο, και οι αναµενόµενες επιπτώσεις της στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα έχουν επικυρωθεί από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι παράµετροι του νέου δευτεροβάθµιου θεωρητικού συστήµατος καθορισµένων εισφορών διασφαλίζουν µακροπρόθεσµη αναλογιστική ισορροπία, όπως αυτό εκτιµήθηκε από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή. [1ο τρίµηνο του 2012]
Η ατοµική σύνταξη θα υπολογίζεται µε βάση (i) ένα θεωρητικό ποσοστό απόδοσης, το οποίο σχετίζεται µε το ρυθµό αύξησης του µισθολογικού κόστους των ασφαλισµένων, (ii) ένα παράγοντα αειφορίας, ο οποίος αναπροσαρµόζει τις παροχές, ώστε να εξαλείφει αµέσως τυχόνµελλοντικές ανισορροπίες, αν αυτές προκύψουν. [1ο τρίµηνο του 2012]Η Κυβέρνηση θα µειώσει τις ονοµαστικές επικουρικές συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2012, µε σκοπό την εξάλειψη των ελλειµµάτων. Το νέο ενιαίο ταµείο εγκαθιστά, µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, ένα µηχανογραφικό σύστηµα ατοµικών λογαριασµών συνταξιοδότησης. [1ο τρίµηνο του2012]
Η Κυβέρνηση εντοπίζει τα ταµεία για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδότηση δεν είναι εναρµονισµένα µε τις εισφορές που καταβλήθηκαν, και αναπροσαρµόζει τις πληρωµές. [1ο τρίµηνο του 2012]
Η επιτροπή Υγείας η οποία συστάθηκε µε το νόµο 3863/2010 θα εκπονήσει µια πρώτη τριµηνιαία έκθεση των δραστηριοτήτων της, µε στόχο την αναθεώρηση των καθεστώτων αναπηρίας και τηµείωση των συντάξεων αναπηρίας σε όχι περισσότερο από το 10 τοις εκατό του συνολικού αριθµού των συντάξεων. [1ο τρίµηνο του 2012]

Η Τράπεζα της Ελλάδος δεσµεύεται να µην χορηγήσει συνταξιοδοτικά προνόµια στο προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραµέτρους του συνταξιοδοτικού ταµείου της, έτσι ώστε αυτές να παραµείνουν εναρµονισµένες µε αυτές του ΙΚΑ.Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά στοιχεία ��ης κοινωνικής ασφάλισης,
11συµπεριλαµβανόµενης και της ρευστότητας που προκύπτει από τη συνεχιζόµενη ανταλλαγή χρέους, θα επενδύονται σε έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου, καταθέσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών, ή οποιοδήποτε άλλο µέσο περιορίζει το δηµόσιο χρέος.
2 . 8 Ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ µ ό ς τ ο υ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς υ γ ε ί α ς
Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρµόζει τη συνολική µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας την οποία άρχισε το 2010, µε στόχο να διατηρήσει τις δηµόσιες δαπάνες για την υγεία στο ή κάτω του6 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ παράλληλα θα διατηρεί την καθολική πρόσβαση και θα βελτιώνει την ποιότητα της παρεχόµενης περίθαλψης. Τα µέτρα πολιτικής περιλαµβάνουν τη µείωση της κατακερµατισµένης δοµής διακυβέρνησης, την ενίσχυση και την ενοποίηση του δικτύου πρωτοβάθµιας περίθαλψης, τον εξορθολογισµό του νοσοκοµειακού δικτύου, την ενίσχυση των κεντρικών προµηθειών και την ανάπτυξη µιας ισχυρής ικανότητας παρακολούθησης και αξιολόγησης και µιας ικανότητας ηλεκτρονικής υγείας (e-health).
Η Κυβέρνηση συνεχίζει τις προσπάθειες που ανέλαβε την περίοδο 2010-11 και εντείνει τα µέτρα για την επίτευξη οικονοµιών κατά την αγορά (σε δεδουλευµένη βάση) εξωνοσοκοµειακών φαρµάκων, περίπου 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ κατά το 2012, σε σύγκριση µε το 2011. Αυτό θα συµβάλει στο στόχο η µέση δηµοσία δαπάνη για εξωνοσοκοµειακά φάρµακα να φθάσει το περίπου 1 τοις εκατό του ΑΕΠ (σύµφωνα µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) µέχρι το τέλος του 2014.
Ειδικότερα, εφαρµόζονται τα ακόλουθα µέτρα:
∆ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η
Για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του συ��τήµατος υγείας, τη βελτίωση της συνοχής της πολιτικής της υγείας, τη µείωση του κατακερµατισµού της αγοράς των υπηρεσιών υγείας και τηµείωση των διοικητικών δαπανών, η Κυβέρνηση συγκεντρώνει, επίσης, όλες τις σχετικές µε την υγεία διαδικασίες και ευθύνες λήψης αποφάσεων (συµπεριλαµβανόµενων και των δαπανώνµισθοδοσίας), υπό το Υπουργείο Υγείας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2012. Προκειµένου να το πράξει, η Κυβέρνηση προετοιµάζει ένα σχέδιο και τις αναγκαίες νοµοθετικές αλλαγές, µέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 2012. Ως µέρος αυτής της διαδικασίας συγκέντρωσης, όλα τα ασφαλιστικά ταµεία υγείας συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ αγοράζει υπηρεσίες, µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, από τις µονάδες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) και ιδιωτικούς παρόχους, µέσω συµβάσεων. Όλοι οι άλλοι φορείς πρόνοιας / κοινωνικής αρωγής του Υπουργείου Υγείας µετακινούνται στο Υπουργείο Εργασίας, το αργότερο έως τον Ιούνιο του2012.
Από τον Ιανουάριο του 2013, ο ΕΟΠΥΥ θα αγοράζει νοσοκοµειακές υπηρεσίες µε βάση προοπτικούς προϋπολογισµούς, µετά την εκπόνηση διαδικασιών κοστολόγησης ανά κατηγορία θεραπείας / παθολογίας (Κλειστά ενοποιηµένα νοσήλεια που περιλαµβάνουν πλήρη απορρόφηση κόστους).
Ως αποτέλεσµα της διαδικασίας συγκέντρωσης, ο ΕΟΠΥΥ εξορθολογίζει τον αριθµό των συµβάσεων µε ιδιώτες ιατρούς, έτσι ώστε να µειωθεί η αναλογία ιατρών-ασθενών κοντά στον, πολύ χα��ηλότερο, µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [2ο τρίµηνο του 2012]
Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα µέλη του ΟΓΑ εξισώνονται, σταδιακά, µε εκείνες των υπόλοιπων µελών του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται στη µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική. Η διαδικασία της εξίσωσης των εισφορών θα ολοκληρωθεί το 2013.

Έ λ ε γ χ ο ς τ ω ν φ α ρ µ α κ ε υ τ ι κ ώ ν δ α π α ν ώ ν
Για την επίτευξη µείωσης 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ στις εξωνοσοκοµειακές φαρµακευτικές δαπάνες το 2012, η Κυβέρνηση θα εφαρµόσει, ταυτόχρονα, ένα σύνολο συνεκτικών πολιτικών οι οποίες θα περιλαµβάνουν αλλαγές στην τιµολόγηση, τη συνταγογράφηση και την αποζηµίωση των φαρµάκων που θα ενισχύουν τη χρήση λιγότερο ακριβών φαρµάκων, θα ελέγχουν τη συνταγογράφηση και την κατανάλωση και θα διώκουν την ανάρµοστη συµπεριφορά και την
12απάτη. Η Κυβέρνηση καθορίζει ένα συνεπές σύνολο κινήτρων και υποχρεώσεων για όλους τους συµµετέχοντες στην αλυσίδα εφοδιασµού φαρµάκων (συµπεριλαµβανόµενων και των παραγωγών, των χονδρεµπόρων, των φαρµακείων, των γιατρών και των ασθενών) µε σκοπό την προώθηση της χρήσης γενόσηµων φαρµάκων.Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το σύστηµα των συµµετοχών, µε σκοπό να απαλλάξει από τη συµµετοχή ένα περιορισµένο, µόνο, αριθµό φαρµάκων, τα οποία σχετίζονται µε συγκεκριµένες θεραπευτικές αγωγές. [1ο τρίµηνο του 2012]
Ο ι τ ι µ έ ς τ ω ν φ α ρ µ ά κ ω ν
Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επικαιροποιεί, σε τριµηνιαία βάση, ολόκληρη τη λίστα τιµών των φαρµάκων που κυκλοφορούν στην αγορά, κάνοντας χρήση του ��έου µηχανισµού τιµολόγησης που βασίζεται στις τρεις χώρες της ΕΕ µε τις χαµηλότερες τιµές. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012].
Η Κυβέρνηση εισάγει έναν αυτόµατο µηχανισµό έµµεσης επανείσπραξης (τριµηνιαίο rebate) επί του κύκλου εργασιών των φαρµακευτικών παραγωγών, ο οποίος εγγυάται ότι η εξωνοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη δεν υπερβαίνει τα όρια του προϋπολογισµού. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012].
Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 – 2012, τα περιθώρια κέρδους των φαρµακείων αναπροσαρµόζονται και εισάγεται το φθίνον περιθώριο κέρδους – δηλ. ένα µειούµενο ποσοστό σε συνδυασµό µε ένα εφάπαξ ποσό ύψους 30 ευρώ για τα πιο ακριβά φάρµακα (άνω των 200 ευρώ) – µε στόχο τηµείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους σε κάτω από 15 τοις εκατό.
Η Κυβέρνηση συντάσσει µία έκθεση υλοποίησης σχετικά µε την επίπτωση των νέων περιθωρίων κέρδους έως το ΤΡΙΜ. 1 – 2013. Εάν φανεί ότι το νέο αυτό µοντέλο για τον υπολογισµό των περιθωρίων κέρδους δεν επιτυγχάνει το αναµενόµενο αποτέλεσµα, τότε το φθίνον περιθώριο κέρδους θα αναθεωρηθεί εκ νέου.
Ξεκινώντας από το ΤΡΙΜ. 1 – 2012, τα περιθώρια κέρδους των χονδρεµπόρων µειώνονται προκειµένου να συγκλίνουν στο ανώτερο όριο του 5 τοις εκατό.
Σ υ ν τ α γ ο γ ρ ά φ η σ η κ α ι π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η
Η Κυβέρνηση
• λαµβάνει περαιτέρω µέτρα για την επέκταση, µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, της τρέχουσας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους ιατρούς, κέντρα υγείας και νοσοκοµεία. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται υποχρεωτική και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον το 90 τοις εκατό όλων των ιατρικών πράξεων που καλύπτονται από τα δηµόσια ταµεία (φάρµακα, παραποµπές, διαγνωστικές εξετάσεις, χειρουργικές επεµβάσεις), τόσο στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ όσο και στους παρόχους που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης [ΤΡΙΜ. 1 –2012]• εισάγει ένα προσωρινό και οικονοµικά αποδοτικό µηχανισµό (έως ότου όλοι οι ιατροί να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης) ο οποίος επιτρέπει την άµεση και συνεχή παρακολούθηση και εντοπισµό όλων των συνταγών που δεν καλύπτονται από το σύστηµα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οµηχανισµός αυτός θα κάνει χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει δηµιουργηθεί από την Η∆ΙΚΑ, η οποία επιτρέπει στα φαρµακεία να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις χειρόγραφες συνταγές από συγκεκριµένο ιατρό προς συγκεκριµένο ασθενή. Για τα φάρµακα που πρόκειται να αποζηµιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ (και άλλα ταµεία), τα φαρµακεία πρέπει να καταχωρούν στη διαδικτυακή εφαρµογή όλες τις χειρόγραφες συνταγές. Για την υπηρεσία αυτή, οι ιατροί που• συνταγογραφούν χειρόγραφα θα χρεώνονται µε µία µηνιαία διαχειριστική αµοιβή από τον ΕΟΠΥΥ, προς αποζηµίωση των φαρµακείων. Η εισαγωγή του προσωρινού αυτούµηχανισµού θα διασφαλίσει την ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των συνταγών, κάτι που θα επιτρέψει την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση της συνταγογραφικής δραστηριότητας των ιατρών αλλά και τη συµµόρφωσή τους µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. [Φεβρουάριος 2012]• συνεχίζει να δηµοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης για τους ιατρούς. Ξεκινώντας µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τα πιο ακριβά και/ή
13περισσότερο χρησιµοποιούµενα φάρµακα, η κυβέρνηση καθιστά υποχρεωτικό για τους ιατρούς να ακολουθούν συγκεκριµένες κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες / πρωτόκολλα συνταγογράφησης ορίζονται από τον ΕΟΦ µε βάση τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, προκειµένου να διασφαλιστεί η οικονοµικά αποδοτική χρήση των φαρµάκων, και καθίστανται επί της ουσίας δεσµευτικές. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]• υλοποιεί την εφαρµογή των κατευθυντηρίων οδηγιών για τη συνταγογράφηση και µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, αποθαρρύνοντας έτσι τις αδικαιολόγητες συνταγογραφήσεις των πλέον ακριβών φαρµάκων και διαγνωστικών διαδικασιών. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]• καταρτίζει (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ µαζί µε τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν) αναλυτικές µηνιαίες ελεγκτικές αναφορές για τη χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και τους παρόχους που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν). Οι αναφορές αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]• υλοποιεί (Υπουργείο Υγείας και ΕΟΠΥΥ µαζί µε τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν) ένα αποτελε��µατικό σύστηµα παρακολούθησης της συνταγογραφικής δραστηριότητας. Καθιερώνεται µία διαδικασία για την τακτική αξιολόγηση των στοιχείων που λαµβάνονται από το σύστηµα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. [ΤΡΙΜ. 2 – 2012]• καταρτίζει τακτικές εκθέσεις, τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση, για τη φαρµακευτική συνταγογράφηση και δαπάνη, στις οποίες περιλαµβάνονται στοιχεία σχετικά µε τις ποσότητες και την αξία των φαρµάκων, τη χρήση των γενόσηµων και εκτός πατέντας (off-patent) φαρµάκων, καθώς και µε το ποσό επανείσπραξης (rebate) που εισπράττεται από τα φαρµακεία και τις φαρµακευτικές εταιρείες. Οι εκθέσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ. [ΤΡΙΜ. 1 –2012]• παρέχει ενηµέρωση και προειδοποιήσεις σε κάθε ιατρό σχετικά µε τη συνταγογραφική του δραστηριότητα, όταν παρατηρείται συνταγογράφηση άνω του µέσου όρου των συγκρίσιµων ιατρών (τόσο στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ όσο και τους αυτούς που είναι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, έως ότου ενοποιηθούν), καθώς και όταν παραβαίνει τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. Τα εν λόγω ενηµερωτικά στοιχεία παρέχονται τουλάχιστον κάθε µήνα, ενώ δηµοσιεύεται και µία ετήσια έκθεση που καλύπτει: 1) τις ποσότητες και αξίες των συνταγών του κάθε ιατρού, τόσο σε σύγκριση µε τους οµοταγείς του, όσο και µε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση, 2) τη συνταγογράφηση του κάθε ιατρού για γενόσηµα φάρµακα, έναντι των πρωτοτύπων και εντός πατέντας φαρµάκων, και 3) τη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών. [ΤΡΙΜ. 2 – 2012]• επιβάλλει κυρώσεις και πρόστιµα µετά την αξιολόγηση και αναφορά αντιδεοντολογικών συµπεριφορών και σύγκρουσης συµφερόν��ων κατά τη συνταγογράφηση, καθώς και µη συµµόρφωσης µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΦ για τη συνταγογράφηση. Συνεχής ή επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση µε τους κανόνες για τη συνταγογράφηση, οδηγεί στην καταγγελία της σύµβασης µεταξύ ιατρού και ΕΟΠΥΥ καθώς και στην οριστική απώλεια του δικαιώµατος του ιατρού να συνταγογραφεί στο µέλλον φάρµακα που αποζηµιώνονται από το κράτος / τον ΕΟΠΥΥ. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• επικαιροποιεί συνεχώς τη θετική λίστα των αποζηµιούµενων φαρµάκων, κάνοντας χρήση του συστήµατος αναφοράς τιµών που έχει αναπτυχθεί από τον ΕΟΦ. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• επιλέγει έναν αριθµό από τα πλέον ακριβά φάρµακα που πωλούνται σήµερα στα φαρµακεία, τα οποία θα πωλούνται πλέον στα νοσοκοµεία ή τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να µειωθεί η δαπάνη µέσω της εξάλειψης του κόστους που προέρχεται από τα περιθώρια εξωνοσοκοµειακής διανοµής και να επιτραπεί ο αυστηρός έλεγχος των ασθενών στους οποίους χορηγούνται τα φάρµακα. [ΤΡΙΜ. 1 – 2012].

Εάν η µηνιαία παρακολούθηση της δαπάνης δείξει ότι η µείωση των φαρµακευτικών δαπανών δεν παράγει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, θα πρέπει άµεσα να ληφθούν πρόσθετα µέτρα ώστε η φαρµακευτική κατανάλωση να διατηρηθεί υπό έλεγχο. Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνουν τον προϋπολογισµό συνταγογράφησης για κάθε ιατρό, το στόχο του µέσου κόστους συνταγογράφησης ανά ασ��ενή και, εάν χρειαστεί, οριζόντιες περαιτέρω περικοπές τιµών και περιθωρίων κέρδους και αυξήσεις των συµµετοχών. [ΤΡΙΜ. 2-2012].
14Σε συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ περί προµηθειών, η Κυβέρνηση διεξάγει τις απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση ενός σφαιρικού και ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος υγειονοµικής περίθαλψης (ηλεκτρονικό σύστηµα υγείας). [ΤΡΙΜ. 1 – 2012]
Α υ ξ α ν ό µ ε ν η χ ρ ή σ η τ ω ν γ ε ν ό σ η µ ω ν φ α ρ µ ά κ ω ν
Ταυτόχρονα, υιοθετείται µία συνολική σειρά µέτρων για την προώθηση της χρήσης των γενόσηµων και φθηνότερων φαρµάκων. Ο στόχος των µέτρων αυτών είναι να αυξηθεί βαθµιαία και ουσιαστικά το µερίδιο των γενόσηµων φαρµάκων έως 35% του συνολικού όγκου των φαρµάκων που πωλούνται από τα φαρµακεία έως το τέλος του 2012, και έως 60% έως το τέλος του 2013. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω:
• της µείωσης της µέγιστης τιµής του γενόσηµου στο 40% της τιµής του πρωτότυπου εντός πατέντας φαρµάκου µε την ίδια δραστική ουσία, τη στιγµή λήξης της πατέντας του. Η τιµή αυτή ορίζεται ως µέγιστη. Οι παρασκευαστές µπορούν να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές, επιτρέποντας έτσι αυξηµένο ανταγωνισµό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• της αυτόµατης µείωσης των τιµών των πρωτότυπων φαρµάκων, µόλις λήξει η πατέντα τους (επώνυµα φάρµακα εκτός πατέντας) στο µέγιστο του 50% της τιµής που έχουν τη στιγµή που λήγει η πατέντα τους. Οι παρασκευαστές µπορούν να προσφέρουν χαµηλότερες τιµές, επιτρέποντας έτσι αυξηµένο ανταγωνισµό στην αγορά. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• της δηµιουργίας δυναµικού ανταγωνισµού στην αγορά για τα γενόσηµα φάρµακα, µέσω της µείωσης της τιµής κάθε γενόσηµου που ακολουθεί, τουλάχιστον κατά 10% επί τηςµέγιστης τιµής. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012]• της σύνδεσης χαµηλότερου ποσοστού συµµετοχής µε τα γενόσηµα φάρµακα που έχουν σηµαντικά χαµηλότερη τιµή από την τιµή αναφοράς για αποζηµίωση (χα��ηλότερη του40% της τιµής αναφοράς), µε βάση την εµπειρία άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και της ουσιαστικής αύξησης της συµµετοχής στα ακριβότερα φάρµακα της κατηγορίας αναφοράς και στα νέα µόρια. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• της δυνατότητας αποζηµίωσης των πρόσφατα πατενταρισµένων φαρµάκων (δηλ. των νέων µορίων) µόνο εφόσον τουλάχιστον τα 2/3 των χωρών της ΕΕ ήδη τα αποζηµιώνουν και στη βάση της κατάλληλης αξιολόγησης της αποδοτικότητάς τους από πλευράς κόστους, που έχει γίνει σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• της εξαίρεσης από τη λίστα των αποζηµιούµενων φαρµάκων, εκείνων που δεν είναι αποτελεσµατικά ή αποδοτικά από πλευράς κόστους, µε βάση την εµπειρία άλλων χωρών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]• της επιβολής της υποχρέωσης στους ιατρούς να συνταγογραφούν µε τη διεθνή επιστηµονική ονοµασία της δραστικής ουσίας και όχι µε την εµπορική ονοµασία. [ΤΡΙΜ.1-2012]• της επιβολής της υποκατάστασης των συνταγογραφούµενων φαρµάκων µε το χαµηλότερης τιµής προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας στην κατηγορία αναφοράς από τα φαρµακεία (υποχρεωτική «υποκατάσταση µε γενόσηµα»). [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η Κυβέρνηση λαµβάνει περαιτέρω µέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 40% της ποσότητας των φαρµάκων που χρησιµοποιούνται από τα δηµόσια νοσοκοµεία αποτελείται από γενόσηµα µε τιµή χαµηλότερη από αυτή των παρόµοιων πρωτότυπων προϊόντων και εκτός πατέντας φαρµάκων. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί πιο συγκεκριµένα, καθιστώντας υποχρεωτικό για όλα τα δηµόσια νοσοκοµεία να προµηθεύονται τα φαρµακευτικά προϊόντα ανά δραστική ουσία, κάνοντας χρήση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών που αναπτύσσονται από την ΕΠΥ και υπαγορεύοντας τη συµµόρφωση µε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη συνταγογράφηση. [ΤΡΙΜ. 2-2012]
Η Κυβέρνηση, οι φαρµακευτικές εταιρείες και οι ιατροί υιοθετούν ένα κώδικα δεοντολογίας (κανόνες και πρότυπα ηθικής) που διέπει τις σχέσεις µεταξύ φαρµακοβιοµηχανίας, ιατρών, ασθενών, φαρµακείων και λοιπών ενδιαφερόµενων µερών. Ο κώδικας αυτός θα επιβάλλει κατευθυντήριες οδηγίες και περιορισµούς στις προωθητικές δραστηριότητες των εκπροσώπων της φαρµακοβιοµηχανίας και θα απαγορεύει κάθε άµεση (χρηµατική και µη χρηµατική) χορηγία συγκεκριµένων ιατρών (η χορηγία θα πρέπει να παρέχεται µέσω ενιαίας και διαφανούς µεθόδου), βάσει της διεθνούς ορθής πρακτικής. [ΤΡΙΜ. 1-2012]

15 Η Κυβέρνηση απλοποιεί τις διοικητικές και νοµικές διαδικασίες, ευθυγραµµισµένες µε τα νοµικά πλαίσια της ΕΕ, για την επιτάχυνση της εισαγωγής στην αγορά φθηνότερων γενόσηµων φαρµάκων. [ΤΡΙΜ. 2-2012]
Τ ι µ ο λ ό γ η σ η κ α ι χ ρ ή σ η δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ώ ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν
Οι τιµές για τις διαγνωστικές υπηρεσίες που παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους αναθεωρούνται µε στόχο τη µείωση των σχετικών δαπανών κατά 45 εκ. ευρώ εντός του 2012. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Η κυβέρνηση ξεκινά να δηµοσιεύει τριµηνιαίες εκθέσεις για τη συνταγογράφηση και δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Π α ρ ο χ ή υ π η ρ ε σ ι ώ ν Ε Σ Υ
Το σχέδιο για την αναδ��οργάνωση και αναδιάρθρωση υλοποιείται βραχυπρόθεσµα καιµεσοπρόθεσµα µε στόχο να µειωθούν οι υφιστάµενες ανεπάρκειες, να αξιοποιηθούν οι οικονοµίες κλίµακας και έκτασης και να βελτιωθεί η ποιότητα φροντίδας προς τους ασθενείς. Ο στόχος είναι να µειωθούν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκοµείων κατά 8% εντός του 2012. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω:• της αύξησης της κινητικότητας του προσωπικού υγείας (περιλαµβανοµένων των ιατρών)εντός και µεταξύ ιδρυµάτων και υγειονοµικών περιφερειών,• της προσαρµογής της παροχής υπηρεσιών από τα δηµόσια νοσοκοµεία εντός και µεταξύ νοσοκοµείων που βρίσκονται στην ίδια περιοχή και υγειονοµική περιφέρεια,• της αναθεώρησης των δραστηριοτήτων των µικρών νοσοκοµείων προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης σε τοµείς όπως η αποκατάσταση, η αντιµετώπιση καρκινοπαθών ή ασθενών τελικού σταδίου, όπου χρειάζεται,• της αναθεώρησης των δοµών επειγόντων περιστατικών και εφηµεριών,• της βελτιστοποίησης και εξισορρόπησης της κατανοµής των πόρων βαρέως ιατρικού εξοπλισµού (π.χ. τοµογράφων, εγκαταστάσεων ακτινοθεραπείας κλπ) ανάλογα µε τις ανάγκες.Η πρώτη ετήσια έκθεση για τη σύγκριση της απόδοσης των νοσοκοµείων βάσει της καθορισµένης σειράς των δεικτών συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking indicators) θα δηµοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2012.
Α µ ο ι β έ ς κ α ι δ ι α χ ε ί ρ ι σ η α ν θ ρ ώ π ι ν ω ν π ό ρ ω ν σ τ ο ν τ ο µ έ α τ η ς υ γ ε ί α ς
Η Κυβέρνηση επικαιροποιεί την υφιστάµενη έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Υγείας για την παρουσίαση της διάρθρωσης του προσωπικού ανά ειδικότητα. Η εν λόγω έκθεση θα επικαιροποιείται ετησίως και θα χρησιµοποιείται ως εργαλείο για το σχεδιασµό των ανθρώπινων πόρων. Η έκθεση του 2012 θα παρουσιάζει επίσης σχέδια για την κατανοµή και επιµόρφωση των ανθρώπινων πόρων για το διάστηµα έως το 2013. Θα δίνει ακόµη οδηγίες για το σύστηµα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ θα ορίσει ένα σχέδιο για την ανακατανοµή του εξειδικευµένου και υποστηρικτικού προσωπικού εντός του ΕΣΥ µε ιδιαίτερη έµφαση στην κατάρτιση και διατήρηση των επαγγελµατιών πρωτοβάθµιας φροντίδας και των νοσηλευτών. [ΤΡΙΜ. 3-2012]
Το αναθεωρηµένο σύστηµα πληρωµών που χρησιµοποιείται από τον ΕΟΠΥΥ για τη σύναψη συµβάσεων µε ιατρούς, και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας από την αξιοποίηση του προσωπικού (περιλαµβανοµένης της µείωσης του κόστους των υπερωριών) θα οδηγήσουν σε εξοικονόµηση τουλάχιστον 100 εκ. ευρώ στο συνολικό κόστος κοινωνικής ασφάλισης που συνδέεται µε τους µισθούς και τις αµοιβές των ιατρών το 2012. [ΤΡΙΜ. 4 – 2012]
Λ ο γ ι σ τ ι κ ή κ α ι έ λ ε γ χ ο ς
Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα τα νοσοκοµεία και όλα τα νοσοκοµεία καθιερώνουν τα µητρώα ανάληψης δεσµεύσεων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Έως το τέλος Μαρτίου 2012, η Κυβέρνηση δηµοσιεύει τη µηνιαία έκθεση µε ανάλυση και περιγραφή λεπτοµερών στοιχείων για τη δαπάνη στον τοµέα της υγείας από όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης, µε χρονικό περιθώριο τριών εβδοµάδων µετά το τέλος του αντίστοιχου
16µήνα. Η εν λόγω έκθεση θα καθιστά δυνατή τη λεπτοµερή παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, περιλαµβάνοντας τόσο τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί για τις δαπάνες / αγορές (σε δεδουλευµένη βάση) όσο και τις πραγµατικές πληρωµές (σε ταµειακή βάση). Η έκθεση επίσης (1) θα περιγράφει την απόδοση των οργανισµών ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη συσσώρευση καθυστερούµενων καταβολών, (2) θα επισηµαίνει όσους αθετούν τις υποχρεώσεις τους, και (3) θα συστήνει επανορθωτικές ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Ο ΕΟΠΥΥ και τα υπόλοιπα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης (έως ότου ενοποιηθούν) ξεκινούν να δηµοσιεύουν µία ετήσια έκθεση για τη συνταγογράφηση των φαρµάκων. Η ετήσια έκθεση και οι επί µέρους εκθέσεις συνταγογράφησης αναλύουν τη συνταγογραφική δραστηριότητα µε ιδιαίτερη αναφορά στα πλέον ακριβά και πλέον χρησιµοποιούµενα φάρµακα. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Μ η χ α ν ο γ ρ ά φ η σ η ν ο σ ο κ ο µ ε ί ω ν κ α ι σ ύ σ τ η µ α π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς
Οι απαραίτητες διαγωνιστικές διαδικασίες διεξάγονται από την Η∆ΙΚΑ για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου και ενοποιηµένου συστήµατος των πληροφοριακών συστηµάτων των νοσοκοµείων. [ΤΡΙΜ. 1-2012]Κατά τη διάρκεια του 2012, λαµβάνονται περαιτέρω µέτρα για τη βελτίωση της λογιστικής παρακολούθησης και τήρησης των λογαριασµών για τα ιατρικά υλικά και τα συστήµατα τιµολόγησης, µέσω:• της εισαγωγής συστηµάτων αναλυτικής λογιστικής κόστους και της τακτικής ετήσιας δηµοσίευσης ισολογισµού από όλα τα νοσοκοµεία. [ΤΡΙΜ. 2-2012]• του υπολογισµού των αποθεµάτων και ροών των ιατρικών υλικών σε όλα τα νοσοκοµεία,µε τη χρήση του ενιαίου συστήµατος κωδικοποίησης για τα ιατρικά υλικά που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και το Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ) µε σκοπό την προµήθεια των ιατρικών υλικών. [ΤΡΙΜ.1-2012]• της άµεσης τιµολόγησης των συνολικών εξόδων θεραπείας (περιλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού) – δηλ. το αργότερο εντός 2 µηνών, προς άλλες χώρες της ΕΕ και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, για τη θεραπεία αλλοδαπών / κατοίκων εξωτερικού. [ΤΡΙΜ. 2-2012]• της υλοποίησης της είσπραξης των συµµετοχών και της εφαρµογής µηχανισµών που καταπολεµούν τη διαφθορά και εξαλείφουν το φαινόµενο των «ανεπίσηµων» πληρωµών στα νοσοκοµεία. [ΤΡΙΜ. 2-2012]
H ΕΛΣΤΑΤ ξεκινά να δίνει στοιχεία για τις δαπάνες, σε ευθυγράµµιση µε τις βάσεις δεδοµένων της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., δηλ. µε το Σύστηµα Λογαριασµών Υγείας (από κοινού άσκηση συλλογής ερωτηµατολογίων). [��ΡΙΜ. 1-2012]Το πρόγραµµα της µηχανογράφησης των νοσοκοµείων δίνει τη δυνατότητα µέτρησης των οικονοµικών δεδοµένων και των στοιχείων ιατρικών πράξεων σε νοσοκοµεία και κέντρα υγείας. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας ορίζει µία σειρά δεδοµένων που δεν σχετίζονται µε τις δαπάνες (π.χ. δείκτες ιατρικών πράξεων) σε ευθυγράµµιση µε τις βάσεις δεδοµένων υγείας της Eurostat, του ΟΟΣΑ και του Π.Ο.Υ., τα οποία λαµβάνουν υπόψη τη µελλοντική εξάπλωση των ΚΕΝ – DRG (οµοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών) στα νοσοκοµεία. [ΤΡΙΜ. 1-2012] Το πρόγραµµα τηςµηχανογράφησης των νοσοκοµείων θα συνεχίσει την ανάπτυξη ενός συστήµατος ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων για τους ασθενείς. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Σε όλα τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, η Κυβέρνηση εφαρµόζει πιλοτικά ένα πρόγραµµα Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλείων ΚΕΝ – DRG (οµοιογενών διαγνωστικών οµάδων), µε στόχο την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήµατος κοστολόγησης στα νοσοκοµεία για τη σύναψη συµβάσεων (µε βάση µελλοντικές συµβάσεις-πακέτα µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του ΕΣΥ). Προς υποστήριξη της ανάπτυξης των ΚΕΝ – DRG, η κυβέρνηση αναπτύσσει κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και αξιολογεί υφιστάµενα διεθνή παραδείγµατα προγραµµάτων ΚΕΝ – DRG, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις για την κοστολόγηση των ΚΕΝ – DRG και την αναλογικότητα των τιµολογίων που βασίζονται σε αυτά. Τα συστήµατα ΚΕΝ – DRG περιλαµβάνουν την αναλυτική καταχώρηση για τα έξοδα του προσωπικού. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

17Θα γίνει µία ανάλυση για τον τρόπο µε τον οποίο τα λογιστικά προγράµµατα των νοσοκοµείων ενσωµατώνουν τα DRG σε επίπεδο νοσοκοµείου εν όψει της µελλοντικής αναφοράς κόστους µε βάση τις ιατρικές πράξεις και του προϋπολογισµού πληρωµών βάσει προοπτικής δαπάνης για τα νοσοκοµεία. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Κ ε ν τ ρ ι κ ή δ ι α χ ε ί ρ ι σ η π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν
Η κυβέρνηση συνεχίζει την κεντρική διαχείριση των προµηθειών µέσω της ΕΠΥ και την περιφερειακή διαχείρισή τους µέσω των Περιφερειακών Αρχών Υγείας, µε στόχο την ουσιαστική αύξηση του αριθµού των δαπανών, και συνεπώς του µεριδίου των δαπανών, που καλύπτονται από τις κεντρικές διαγωνιστικές διαδικασίες. [ΤΡΙΜ. 4-2012]Η ΕΠΥ θα αναλάβει µία σηµαντική προσπάθεια για να αξιοποιήσει τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις συµβάσεις-πλαίσιο που αφορούν στα πλέον ακριβά φάρµακα που χρησιµοποιούνται εξωνοσοκοµειακά, ώστε να µειωθεί σηµαντικά η τιµή που πληρώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. [ΤΡΙΜ.4-2012]
Η Κυβέρνηση καθιερώνει µηχανισµό παρακολούθησης των προµηθειών. [ΤΡΙΜ. 1-2012]
Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ο µ ά δ α κ ρ ο ύ σ η ς α π ό ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν ε ς π ο λ ι τ ι κ ή ς υ γ ε ί α ς
Η Ανεξάρτητη Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Πολιτικής Υγείας, πλέον συσταθείσα ως συµβουλευτική οµάδα, καταρτίζει µία ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων. [ΤΡΙΜ. 4-2012]183 . Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Κ Α Ι Ε Π Ο Π Τ Ε Ι Α Τ Ο Υ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Τ Ο Μ Ε Α
Α ξ ι ο λ ό γ η σ η κ ε φ α λ α ι α κ ώ ν α ν α γ κ ώ ν
Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να επιτύχουν ένα δείκτη βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων (core tier1 capital ratio) στο 9% έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, φθάνοντας το 10% εντός του ΤΡΙΜ. 2-2013. Η Τράπεζα της Ελλάδας, µε την υποστήριξη εξωτερικών συµβούλων, θα αναλάβει τη συνολική αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών πριν την εκταµίευση. Η αξιολόγηση αυτή θα βασιστεί σε άσκηση προσοµοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test) η οποία θα δοµηθεί,µεταξύ άλλων, βάσει των αποτελεσµάτων από τη διαγνωστική άσκηση της BlackRock για τα δάνεια, της επίπτωσης του PSI, και των επιχειρηµατικών σχεδίων που έχουν υποβάλει οι τράπεζες. Επίσης, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα προσδιοριστούν µε βάση την απαίτηση να διατηρηθεί ο δείκτης βασ��κών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων στο 7% υπό τριετές ακραίο δυσµενές σενάριο (απαιτήσεις πυλώνα ΙΙ. Με βάση τις εν λόγω κεφαλαιακές ανάγκες που θα διαπιστωθούν από την Τράπεζα της Ελλάδας, οι τράπεζες θα αναθεωρήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και θα υποβάλουν σχέδια αύξησης των κεφαλαίων έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Θα διεξαχθεί µία στρατηγική αξιολόγηση του τραπεζικού τοµέα. Σε διαβούλευση µε τους εκπροσώπους της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει µία εκτενή και αυστηρή αξιολόγηση κάθε τράπεζας, κάνοντας χρήση µίας σειράς ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια θα περιλαµβάνουν, σε µη εξαντλητικούς όρους: την οικονοµική ευρωστία των µετόχων και την προθυµία τους να εισφέρουν νέα κεφάλαια, την ποιότητα της διοίκησης και τα συστήµατα διαχείρισης κινδύνου, τα µεγέθη τους για κεφάλαια, ρευστότητα και κερδοφορία (προσανατολισµένες προς το µέλλον αλλά και λαµβάνοντας πληροφορίες από το παρελθόν) την ποιότητα της ταξινόµησης των κινδύνων τους από την Τράπεζα της Ελλάδας και το βιώσιµο επιχειρηµατικό τους µοντέλο. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Βάσει της συνεχιζόµενης δουλειάς που έχει ανατεθεί στον εξωτερικό ελεγκτικό οίκο, θα ολοκληρωθεί µία µελέτη πριν την εκταµίευση σχετικά µε το πώς θα αντιµετωπιστεί η ΑΤΕ. Ηµελέτη θα καταδεικνύει τους νοµικούς, επιχειρησιακούς και οικονοµικούς τοµείς των διαφόρων λύσεων και θα παραθέτει τα αντίστοιχα κόστη.

Α ν α κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η κ α ι ε ν έ ρ γ ε ι ε ς ε ξ υ γ ί α ν σ η ς
Οι τράπεζες θα έχουν το χρόνο για να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά. Βάσει της αξιολόγησης της βιωσιµότητάς τους και τ��ν σχεδίων τους για άντληση κεφαλαίων, έως το τέλος Απριλίου 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας θα κοινοποιήσει στις τράπεζες συγκεκριµένες προθεσµίες για την άντληση κεφαλαίων από την αγορά. ��ι προθεσµίες για την άντληση κεφαλαίων θα οριστούν για κάθε τράπεζα, ανά περίπτωση, µε µέγιστη διάρκεια έως το ΤΡΙΜ. 3-2012, λαµβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις που ορίζονται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι τράπεζες που υποβάλουν βιώσιµα σχέδια άντλησης κεφαλαίων θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν και να λάβουν δηµόσια στήριξη, κατά τρόπο που διατηρεί τα κίνητρα του ιδιωτικού τοµέα για την εισφορά κεφαλαίων και ελαχιστοποιεί έτσι το βάρος προς τους φορολογούµενους. Πιο συγκεκριµένα, οι τράπεζες θα είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση σε κεφάλαια από το Ελληνικό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) µέσω κοινών µετοχών και υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολόγων.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι Ελληνικές τράπεζες έχουν επιχειρηµατική αυτονοµία τόσο de jure όσο και de facto. Τα δικαιώµατα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές µετοχές που κατέχει θα είναι αυστηρά περιορισµένα σε συγκεκριµένες στρατηγικές αποφάσεις (εκτός εάν η ιδιωτική συµµετοχή στη µορφή των κοινών µετοχών είναι µικρότερη από ένα δεδοµένο ελάχιστο ποσοστό των ολικών κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας).
Το ποσοστό αυτό θα οριστεί στον τροποποιηµένο νόµο περί του ΕΤΧΣ. Οι µετοχές και/ή τα δικαιώµατα ψήφου που αποκτώνται από το ΕΤΧΣ δεν θα µεταβιβάζονται ή πωλούνται σε κανένα άλλο κρατικό φορέα µε καµία µορφή. Στους ιδιώτες µετόχους θα παρέχονται κίνητρα για να αγοράσουν τις µετοχές που ανήκουν στο ΕΤΧΣ. Υπουργική απόφαση η οποία θα συµφωνηθεί µε τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ θα δώσει τις τεχνικές19λεπτοµέ��ειες του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενσωµατώνοντας τις εν λόγω αρχές, έως το ΤΡΙΜ. 1-2012.
Οι τράπεζες που δεν υποβάλουν βιώσιµα σχέδια άντλησης κεφαλαίων και/ή που δεν αντλούν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να καλύψουν τις κανονιστικές απαιτήσεις εντός της προθεσµίας που έχει θέσει η Τράπεζα της Ελλάδας θα εξυγιανθούν κατά οµαλό τρόπο και µε το ελάχιστο κόστος για το Κράτος, κατά τρόπο που διασφαλίζει τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και ο οποίος ακολουθεί το συνολικό στρατηγικό σχεδιασµό για την εξυγίανση των στοιχείων του τραπεζικού συστήµατος. Οι επιλογές της εξυγίανσης περιλαµβάνουν τα εργαλεία που διατίθενται από το νόµο όπως, µεταξύ άλλων, αγορά και ανάληψη (εντολή µεταβίβασης), µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα και οµαλή διάλυση.
Για να διασφαλιστεί ότι το σύστηµα παραµένει επαρκώς κεφαλαιοποιηµένο, έως το ΤΡΙΜ. 2-2013, η Τράπεζα της Ελλάδας θα διεξάγει µία νέα άσκηση προσοµοίωσης κατάστασης κρίσης (stress-test), βάσει των στοιχείων του τέλους του 2012, κάνοντας χρήση µεθοδολογίας που θα καθοριστεί σε διαβούλευση µε την Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ.Θα ψηφιστεί νοµοθεσία πριν την εκταµίευση προς υποστήριξη της στρατηγικής για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών:
• Α π α ι τ ή σ ε ι ς κ ε φ α λ α ι α κ ή ς ε π ά ρ κ ε ι α ς . Ο νόµος για τις τράπεζες (3601) θα τροποποιηθεί προκειµένου να δοθεί στην Τράπεζα της Ελλάδας η δυνατότητα να ορίσει νέα τραπεζικά κεφαλαιακά πρότυπα µέσω κανονισµών, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισάγει κανονισµούς που προβλέπουν τις αυξήσεις στις απαιτήσεις του δείκτη βασικών πρωτοβάθµιων κεφαλαίων.
• Τ ε χ ν ι κ έ ς δ ι α σ τ ά σ ε ι ς τ η ς ε ξ υ γ ί α ν σ η ς τ ω ν τ ρ α π ε ζ ώ ν . Με βάση τις πρό��φατες αλλαγές του πλαισίου της εξυγίανσης των τραπεζών και τις εµπειρίες που έχουν υπάρξει έως σήµερα, οι αρχές θα ξεκαθαρίσουν τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις για την αποτίµηση των στοιχείων ενεργητι��ού και παθητικού και συνεπώς για τον ισολογισµό ανοίγµατος των ενδιάµεσων πιστωτικών ιδρυµάτων. Οι αρχές θα ενισχύσουν επίσης το πλαίσιο ώστε να διασφαλίσουν ότι οι µελλοντικές εξυγιάνσεις αρχικά θα χρησιµοποιήσουν συντηρητικές αποτιµήσεις των στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών που έχουν αποτύχει, βάσει της δίκαιης αξίας τους, επιτρέποντας στη συνέχεια ένα κατάλληλο νοµικό έλεγχο και ανατίµηση ακολουθούµενη από συµπληρωµατικέςµεταβιβάσεις στοιχείων εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Οι αρχές θα εντοπίσουν επίσης τα νοµοθετικά εµπόδια της ευέλικτης διαχείρισης των συµβάσεων εργασίας στο πλαίσιο της εξυγίανσης των τραπεζών και θα υιοθετήσουν τις απαιτούµενες νοµοθετικές αλλαγές για την άρση τους.

• Π λ α ί σ ι ο α ν α κ ε φ α λ α ι ο π ο ί η σ η ς . Ο νόµος για το ΕΤΧΣ θα τροποποιηθεί προκειµένου να επιτρέπει τη χρήση των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολόγων και να προβλέπει περιορισµούς των δικαιωµάτων ψήφου του ΕΤΧΣ για µια 5ετή περίοδο. Τα δικαιώµατα ψήφου του ΕΤΧΣ για τις κοινές µετοχές που κατέχει θα εξαρτώνται από τοµέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, µέσω κοινών µετοχών. Εάν αυτή η εισφορά κεφαλαίου είναι κάτω από ένα συγκεκριµένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών µιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόµο για το ΕΤΧΣ), το ΕΤΧΣ θα έχει πλήρη δικαιώµατα ψήφου. Το ΕΤΧΣ θα κατέχει τις µετοχές του για µια περίοδο δύο ετών, µε δυνατότητα παράτασης για δύο επιπλέον έτη, για λόγους οικονοµικούς και σταθερότητας της αγοράς. Αν, αντίθετα, αυτή η ιδιωτική εισφορά κεφαλαίου είναι µεγαλύτερη από το ποσοστό αυτό, τα δικαιώµατα ψήφου του ΕΤΧΣ θα περιορίζονται αυστηρά σε συγκεκριµένες στρατηγικές αποφάσεις. Στην περίπτωση αυτή, το νοµικό πλα��σιο θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ώστε να επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να κατέχει τραπεζικές µετοχές για 5 έτη.20• Π λ α ί σ ι ο ε ξ υ γ ί α ν σ η ς . Η Κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εισαγάγουν ένα σαφή διαχωρισµό των εποπτικών, εξυγιαντικών και αναδιαρθρωτικών λειτουργιών. Ειδικότερα, το νοµικό πλαίσιο θα εκχωρήσει αρµοδιότητες εξυγίανσης σε ένα χωριστό τµήµα στην Τράπεζα της Ελλάδος και αρµοδιότητες αναδιάρθρωσης (που θα αφορούν στη διαχείριση όλων των προσωρινών πιστωτικών ιδρυµάτων) στο ΕΤΧΣ. Όσον αφορά στα µεταβατικά πιστωτικά ιδρύµατα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξακολουθήσει να επιδιώκει το ρόλο της χρηµατοοικονοµικής της σταθερότητας, ιδίως µέσω της εποπτικής της εξουσίας, ενώ το ΕΤΧΣ θα συνεχίσει να στοχεύει στη διασφάλιση των επενδύσεών του.
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίζει ότι υφίσταται διαθέσιµη επαρκής χρηµατοδότηση, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης. Οι συνολικές ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης εκτιµάται ότι ανέρχονται σε […] δισεκατ. ευρώ. Τα στάδια θα καθοριστούν λαµβάνοντας υπόψη το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα για την εξυγίανση και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς και τις απαιτήσεις για τη συνεχή στήριξη ρευστότητας εκ µέρους της ΕΚΤ.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δεσµευτεί να διατηρεί συνεχή πρόσβαση σε στήριξη ρευστότητας εκµέρους της κεντρικής τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως µέλος του Ευρωσυστήµατος, είναι έτοιµη να καταβάλει, έγκαιρα, επαρκή στήριξη ρευστότητας. Η επαρκής στήριξη της ρευστότητα��, στο εγγύς µέλλον, πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα σχέδια µείωσης της εξάρτησης των τραπεζών από την έκτακτη στήριξη εκ µέρους της κεντρικής τράπεζας, σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα. Για το σκοπό αυτό, τα µεσοπρόθεσµα χρηµατοδοτικά σχέδια θα επικαιροποιηθούν µετά την ολοκλήρωση της άσκησης ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η σταδιακή απελευθέρωση της έκτακτης στήριξης ρευστότητας γίνεται µε ρυθµό συνεπή µε τοµακροοικονοµικό, δηµοσιονοµικό και χρηµατοπιστωτικό πλαίσιο του προγράµµατος.
Πριν την εκταµίευση, η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία για την ενίσχυση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης των οργανισµών χρηµατοπιστωτικής εποπτείας:
• Ε λ λ η ν ι κ ό Τ α µ ε ί ο Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς :

Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει το νοµικό πλαίσιο, προκειµένου να διευκρινίσει ότι το ΕΤΧΣ θα έχει δύο τµήµατα, αρµόδια για χωριστές λειτουργίες:
Ένα τµήµα αρµόδιο για τη διαχείριση των ιδιοκτησιακών του συµφερόντων σε τράπεζες, για λογαριασµό της Κυβέρνησης. Υπό την ιδιότητά του αυτή, η εντολή του θα είναι να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες υπό τη διαχείρισή του λειτουργούν σε εµπορική βάση και ότι αποκαθίστανται σε ένα τµήµα του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα που λειτουργεί εύρυθµα και κερδοφόρα, το οποίο µπορεί, τελικά, να επιστρέψει στην ιδιωτική ιδιοκτησία, µε έναν ανοικτό και διαφανή τρόπο.
Ένα τµήµα για τη διαχείριση των µεταβατικών πιστωτικών ιδρυµάτων (bridge banks), που θα συσταθεί µετά την εξυγίανση µη βιώσιµων τραπεζών. Θα αναλάβει το ρόλο αυτό µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, βάσει µιας συνολικής στρατηγικής που θα έχει συµφωνηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονοµικών και το ΕΤΧΣ, και σε συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Κατά καιρούς, η λειτουργία αυτή µπορεί να απαιτεί χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση του αναδιαρθρωτικού ρόλου της. Οι χρηµατοδοτήσεις αυτές θα µειωθούν, είτε εν µέρει είτε εξ ολοκλήρου, µε συνεισφορά του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, ανάλογα µε την έκταση των υποχρεώσεών του για ασφάλιση των καταθέσεων.
Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τη διοικητική δοµή του ΕΤΧΣ, ώστε αυτό να περιλαµβάνε�� έναΓενικό Συµβούλιο και µια Εκτελεστική Επιτροπή:Το Γενικό Συµβούλιο θα έχει πέντε µέλη: δύο µέλη, συµπεριλαµβανόµενου και του Προέδρου, µε σχετική διεθνή εµπειρία στον τραπεζικό τοµέα, ��να άλλο µέλος, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου21Οικονοµικών, και ένα µέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα µέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την έγκριση της Οµάδας Εργασίας του Ευρώ (EWG), εκτός από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και τον υποψήφιο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ στο Συµβούλιο θα διατηρηθούν.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει τρία µέλη: δύο µέλη -ένα εκ των οποίων θα είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος- µε διεθνή εµπειρία στον τραπεζικό τοµέα και την εξυγίανση τραπεζών, και ένα µέλος που θα ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα τα µέλη θα διορίζονται από τον Υπουργό Οικονοµικών, µε την έγκριση του EWG. Το προσωπικό και τα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος δεν θα συµµετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΧΣ.
Η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση µε το ΕΤΧΣ, θα υιοθετήσει κανονισµούς προκειµένου να συνδράµει το ΕΤΧΣ στην εκτέλεση της εντολής του µε πλήρη αυτονοµία και, ταυτόχρονα, θα συνεργάζεται αποτελεσµατικά µε το Υπουργείο Οικονοµικών. Θα καλύπτει τις ιεραρχικές σχέσεις και συχνότητες, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (και τη συµµετοχή του Υπουργείου Οικονοµικών σε αυτές), την επενδυτική εντολή και το επιχειρηµατικό σχέδιο, τη σχέση µε το Υπουργείο Οικονοµικών (στο ρόλο του ως µετόχου του ΕΤΧΣ), και την πολιτική αποδοχών.

• Ε λ λ η ν ι κ ό Τ α µ ε ί ο Ε γ γ ύ η σ η ς Κ α τ α θ έ σ ε ω ν κ α ι Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν ( Τ Ε Κ Ε ) .
Η Κυβέρνηση θα ενισχύσει τη χρηµατοδότηση του Κλάδου Καταθετών του ΤΕΚΕ, µε αναθεώρηση του νόµου του ΤΕΚΕ ώστε: (i) να καθορίζει ότι τα τέλη θα αυξάνονται εάν τα κεφάλαια τουµειωθούν κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο κάλυψης των ασφαλισµένων καταθέσεων, το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί λαµβανοµένων δεόντως υπόψη των εξελίξεων στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, (ii) να διασφαλίζει επαρκή διαφοροποίηση των επανακαταθέσεων των κεφαλαίων του ΤΕΚΕ και να εξαλείφει σταδιακά τις επανα��αταθέσεις σε καλυπτόµενες τράπεζες, όπως θα το επιτρέπουν οι εξελίξεις της αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού τοµέα, και (iii) να διευκρινίζει ότι το καθεστώς του ΤΕΚΕ, ως προνοµιούχου πιστωτή, δεν θα προσκρούει στις απαιτήσεις που έχουν κατοχυρωθεί µε χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, κατά την έννοια της οδηγίας για τις χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, και ότι θα ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, όσον αφορά στους ενέγγυους πιστωτές εν γένει. Με σκοπό τον περιορισµό τυχόν πραγµατικών ή αντιληπτών συγκρούσεων συµφερόντων, η ιδιότητα του µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΤΕΚΕ θα απαγορεύεται στα άτοµα που εµπλέκονται ενεργά σε πιστωτικά ιδρύµατα και εισαγάγονται στο νόµο ισχυροί κανόνες σύγκρουσης συµφερόντων για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Η Κυβέρνηση θα προβεί, επίσης, σε µεταρρύθµιση των ρυθµίσεων διακυβέρνησης της Τράπεζας της Ελλάδος. Ενόψει της ευθύνης της Τράπεζας της Ελλάδος για εξυγίανση, αναδιάρθρωση και εποπτεία, οι αρχές θα αναθεωρήσουν το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτό να προβλέπει συλλογική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών (∆ιοικητή και Υποδιοικητών) και συνεχή λογοδοσία µέσω της εσωτερικής εποπτείας από µη εκτελεστικά µέλη του Γενικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανόµενης και της εποπτείας σε άλλα θέµατα, πλην των καθηκόντων που σχετίζονται µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών – ΕΣΚΤ). Η Κυβέρνηση θα αναθεωρήσει, επίσης, τη δοµή και τα δικαιώµατα των µετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να εξαλείψει πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων στο ρόλο δηµόσιας πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος (π.χ. απαγορεύοντας στα εποπτευόµενα ιδρύµατα τις µετοχικές συµµετοχές και καθορίζοντας ένα ανώτατο όριο στον αριθµό ψήφων που µπορεί να ασκήσει ο καθένας ή συγγενείς ιδιώτες µέτοχοι) µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου του 2012.224 ∆ Ι Α Ρ Θ Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Τ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ
4 . 1 ∆ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς τ α χ ε ί α ς π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς τ η ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι ε ν ί σ χ υ σ η τ ω ν θ ε σ µ ώ ν τ η ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς
∆εδοµένου ότι η έκβαση του κοινωνικού διαλόγου για την προώθηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες, η Κυβέρνηση θα λάβει µέτρα για την ενθάρρυνση της ταχείας προσαρµογής του κόστους εργασίας ώστε να καταπολεµηθεί η ανεργία και να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα µε βάση το κόστος, για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των πρόσφατων µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας, για την ευθυγράµµιση των συνθηκών της εργασίας στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις µε αυτές του υπόλοιπου ιδιωτικού τοµέα και για την ευελιξία των συµφωνιών για τις ώρες εργασίας. Η στρατηγική αυτή πρέπει να στοχεύει στη µείωση του ονοµαστικού µοναδιαίου κόστους εργασίας κατά 15% στο διάστηµα 2012-14. Συγχρόνως, η Κυβέρνηση θα προωθήσει την οµαλή διαπραγµάτευση των µισθών στα διάφορα επίπεδα και θα καταπολεµήσει την αδήλωτη εργασία.

Ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά ν ο µ ο θ ε τ ι κ ά µ έ τ ρ α γ ι α τ ο κ α θ ο ρ ι σ µ ό τ ω ν µ ι σ θ ώ νΠριν την εκταµίευση, υιοθετούνται τα παρακάτω µέτρα:• Οι ελάχιστοι µισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ) θα µειωθούν κατά 22% σε σύγκριση µε το επίπεδο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2012. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι µισθοί που ορίζονται από την εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας θα µειωθούν κατά 32% χωρίς περιοριστικούς όρους.• Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόµου και των συλλογικών συµβάσεων που προβλέπουν αυτόµατες αυξήσεις µισθών, περιλαµβανοµένων εκείνων περί ωριµάνσεων.
Μ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ι ς σ τ ο σ ύ σ τ η µ α κ α θ ο ρ ι σ µ ο ύ τ ω ν µ ι σ θ ώ νΗ Κυβέρνηση θα εργασθεί µαζί µε τους κοινωνικούς εταίρους για τη µεταρρύθµιση του συστήµατος καθορισµού των µισθών σε εθνικό επίπεδο. Έως το τέλος Ιούλιου 2012 θακαταρτιστεί ένα χρονοδιάγραµµα για την αναθεώρηση της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Η πρόταση θα στοχεύει στην αντικατάσταση του ύψους των µισθών που ορίζονται στην ΕΓΣΣΕ µε ελάχιστο ύψος µισθού νοµοθετηµένο από την κυβέρνηση σε διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.

Μ έ τ ρ α γ ι α τ η ν ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η τ η ς ε π α ν α δ ι α π ρ α γ µ ά τ ε υ σ η ς τ ω ν σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν σ υ µ β ά σ ε ω νΠριν την εκταµίευση, τροποποιείται η νοµοθεσία περί συλλογικών συµβάσεων µε σκοπό τηπροώθηση της προσαρµογής του συλλογικά διαπραγµατευόµενου µισθού και των µηµισθολογικών όρων στις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, σε τακτική και συχνή βάση. Ο Νόµος 1876/1990 θα τροποποιηθεί ως εξής:
• Συλλογικές συµβάσεις που αφορούν µισθολογικούς και µη µισθολογικούς όρουςµπορούν να συναφθούν για µέγιστη διάρκεια 3 ετών. Συµβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί για 24 µήνες ή περισσότερο, θα έχουν υπολειπόµενη διάρκεια 1 έτους.• Συλλογικές συµβάσεις που έχουν λήξει θα παραµείνουν σε ισχύ για µέγιστο χρονικό διάστηµα 3 µηνών. Εάν δεν συναφθεί νέα συµφωνία, µετά το διάστηµα αυτό, η αµοιβή θα επανέλθει στο βασικό µισθό και τα επιδόµατα ωρίµανσης, τέκνων, εκπαίδευσης και βαρέων επαγγελµάτων θα συνεχίσουν να ισχύουν, έως ότου αντικατασταθούν από εκείνα της νέας συλλογικής σύµβασης ή των νέων ή τροποποιηµένων ατοµικών συµβάσεων.

Α υ ξ ά ν ο ν τ α ς τ η δ υ ν α µ ι κ ή τ ω ν π ρ ό σ φ α τ ω ν µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ω ν τ η ς α γ ο ρ ά ς ε ρ γ α σ ί α ς• Πριν την εκταµίευση, αναθεωρείται η νοµοθεσία ώστε να λαµβάνει χώρα διαιτησία όταν αυτό συµφωνηθεί από εργαζοµένους και εργοδότες. Η κυβέρνηση θα ξεκαθαρίσει ότι η διαιτησία ισχύει µόνο για το βασικό µισθό και όχι για άλλες αµοιβές, και ότι λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τις νοµικές διαστάσεις, οι οικονοµικές και οι χρηµατοπιστωτικές.

23• Επίσης, έως τον Οκτώβριο του 2012, θα καταρτιστεί µία ανεξάρτητη αξιολόγηση της λειτουργίας της διαιτησίας και της µεσολάβησης, προκειµένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες διαιτησίας και µεσολάβησης ώστε να διασφαλιστεί πως οι αποφάσεις της διαιτησίας αν��ανακλούν επαρκώς τις ανάγκες της µισθολογικής προσαρµογής.
∆ ε σ µ ε ύ σ ε ι ς α π ό τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι ε ι δ ι κ ο ί ε ρ γ α σ ι α κ ο ί ό ρ ο ι• Πριν την εκταµίευση, καταργούνται οι όροι περί µονιµότητας (συµβάσεις ορισµένου χρόνου που ορίζεται ότι λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδότηση) που περιλαµβάνονται σε νόµο ή σε συµβάσεις εργασίας.• Η κυβέρνηση διεξάγει µία αναλογιστική µελέτη των πρώτου πυλώνα συνταξιοδοτικών ταµείων σε εταιρείες όπου οι εισφορές για τα ταµεία αυτά υπερβαίνουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα σε συγκρίσιµες επιχειρήσεις / βιοµηχανίες που καλύπτονται από το ΙΚΑ. Με βάση τη µελέτη αυτή, η Κυβέρνηση µειώνει τις κοινωνικές εισφορές για τις εταιρείες αυτές κατά δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο. [ΤΡΙΜ. 3-2012]

Μ η µ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ά ε ρ γ α σ ι α κ ά κ ό σ τ η , κ α τ α π ο λ έ µ η σ η τ η ς α δ ή λ ω τ η ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι τ η ς ε ι σ φ ο ρ ο δ ι α φ υ γ ή ς
Η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία ώστε να µειώσει τις κοινωνικές εισφορές στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες και θα εφαρµόσει µέτρα που θα διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερο. Τα ποσοστά εισφορών θα µειωθούν µόνο όταν υπάρχουν µέτρα επαρκή για να καλύψουν την απώλεια εσόδων. Τα µέτρα που θα χρηµατοδοτήσουν την µείωση των ποσοστών θα νοµοθετηθούν σε δύο φάσεις. Πρώτον, πριν την εκταµίευση, θα υιοθετηθεί νοµοθεσία να κλείσουν µικροί φορείς ειδικού σκοπού που ασχολούνται µε κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν αποτελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ), µε µεταβατική περίοδο που δε θα υπερβαίνει τους 6 µήνες. ∆εύτερον, έως τέλος Σεπτέµβρη 2012, η κυβέρνηση θα προσαρµόσει τις συντάξεις (προστατεύοντας τους συνταξιούχους µε χαµηλό εισόδηµα) και θα προσαρµόσει τη βάση για την είσπραξη των εισφορών.

Θα διεξαχθεί µία ανεξάρτητη αξιολόγηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της δοµής και των δραστηριοτήτων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Θα παρουσιαστούν οι διορθωτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση της αναποτελεσµατικότητας που διαπιστώνεται στην προαναφερόµενη αξιολόγηση. Οι εν λόγω ενέργειες ενδεχοµένως να περιλαµβάνουν κάποιες αλλαγές στην οργάνωση και τον τρόπο εργασίας του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχυµένους µηχανισµούς κατά της απάτης και της διαφθοράς, καθώς και ενισχυµένες χρηµατικές και νοµικές κυρώσεις για παραβάσεις νόµων, εργασιακών κανονισµών και για εισφοροδιαφυγή. Θα τεθούν ποσοτικοί στόχοι για το Σώµα Επιθεωρητών Εργασίας ως προς τον αριθµό των ελέγχων αδήλωτης εργασίας που πρέπει να εκτελεστούν [ΤΡΙΜ.2-2012].
Έως το τέλος Σεπτεµβρίου 2012 θα αναπτυχθεί ένα πλήρως διαρθρωµένο σχέδιο για την είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Ήδη έως το τέλος Μαρτίου 2012, η είσπραξη των φόρων και των κοινωνικών εισφορών των µεγαλύτερων οφειλετών ενοποιείται, και θα υπάρξουν κοινοί έλεγχοι των φόρων και των κοινωνικών εισφορών για τους µεγάλους πληρωτές.
Η Κάρτα Εργασίας θα εισαχθεί σταδιακά από το Μάρτιο του 2012 και κάθε επιχείρηση σε συγκεκριµένους τοµείς θα υποχρεούται να τη χρησιµοποιεί έως το τέλος του 2012. Για όσες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν την κάρτα εργασίας, θα καταστεί υποχρεωτική η ταυτόχρονη πληρωµή µισθών, παρακρατηθέντων φόρων επί της µισθοδοσίας και κοινωνικών εισφορών µε ηλεκτρονικά µέσα [ΤΡΙΜ.2-2012].

4 . 2 Β ε λ τ ί ω σ η τ ο υ ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν �� ο ς κ α ι ε ν ί σ χ υ σ η τ ο υ α ν τ α γ ω ν ι σ µ ο ύ σ τ ι ς α ν ο ι κ τ έ ς α γ ο ρ έ ς

Ν ο µ ο θ ε τ ι κ ά Κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν α Ε π α γ γ έ λ µ α τ αΕ φ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Κ ε φ α λ α ί ο υ Α τ ο υ Ν ό µ ο υ 3 9 1 9 / 2 0 1 1
Πριν την εκταµίευση, η Κυβέρνηση ελέγχει και προβαίνει στις απαραίτητες αλλαγές προκειµένου να διασφαλίσει ότι το κανονιστικό πλαίσιο (δηλ. νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι) των ακόλουθων επαγγελµάτων και οικονοµικών δραστηριοτήτων συνάδει πλήρως µε το Κεφάλαιο Α του Νόµου 3919/2011:

• Ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθµιας περίθαλψης, δηλ. i) ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης (ιδιώτες ιατροί και οδοντίατροι, ιδιωτικοί όµιλοι ιατρών και οδοντιάτρων, ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά κέντρα φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης), ii) µονάδες χρόνιας αιµοκάθαρσης εκτός νοσοκοµείων και κλινικών, iii) οδοντοτεχνικά εργαστήρια, iv) καταστήµατα οπτικών και φακών επαφής, v) κέντρα φυσιοθεραπείας, vi) κέντρα αισθητικής, vii) επιχειρήσεις υπηρεσιών αδυνατίσµατος/διατροφής• Φορτοεκφορτωτές/ φορτωτές για χερσαίες επιχειρήσεις σε κεντρικές αγορές• Ορκωτοί εκτιµητές• Λογιστές και φοροτεχνικοί• Αναλογιστές• Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης• Ιδιωτικά συµβουλευτικά γραφεία για θέµατα εργασίας• Τουριστικοί οδηγοί• Μεσίτες ακινήτων
Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της µία έκθεση [ΤΡΙΜ.1-2012] σχετικά µε την εφαρµογή του Νόµου 3919/2011, η οποία περιλαµβάνει:

• κατάλογο των επαγγελµάτων/ οικονοµικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του συγκεκριµένου νόµου,• χρονοδιάγραµµα για τον έλεγχο και την εξάλειψη ασυνεπειών µεταξύ του Κεφαλαίου Α του Νόµου 3919/2011 και των κανονισµών (δηλ. νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων) των επαγγελµάτων και των οικονοµικών δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο εν λόγω κεφάλαιο. Το χρονοδιάγραµµα προσδιορίζει τον κατάλογο των επαγγελµάτων και των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε σειρά προτεραιότητας ανάλογα µε την οικονοµική τους σηµασία, η οποία θα αξιολογείται κάθε τρίµηνο µε σκοπό να έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριµένη διαδικασία έως το τέλος του2012.Αναφορικά µε τα επαγγέλµατα για τα οποία απαιτείται επαναφορά περιορισµών σύµφωνα µε τιςαρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δηµόσιου συµφέροντος, η κυβέρνηση θα περάσει την απαιτούµενη νοµοθεσία το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2012, κατόπιν διαβουλεύσεων µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού και τους εκπροσώπους της Επιτροπής, του ∆ΝΤ και της ΕΚΤ.

Μ έ τ ρ α γ ι α τ α ν ο µ ο θ ε τ ι κ ά κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν α ε π α γ γ έ λ µ α τ α π ο υ ε µ π ί π τ ο υ ν σ τ ο κ ε φ ά λ α ι ο Β τ ο υ Ν ό µ ο υ 3 9 1 9 / 2 0 1 1
Επίσης, η Κυβέρνηση υιοθετεί σχετική νοµοθεσία [ΤΡΙΜ.2-2012] για:• την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των επαγγελµατικών φορέων, µε τη δηµοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγγελµατικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφοριών:o τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις της επαγγελµατικής οργάνωσηςo την αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αναλυτικά ανά αξίωµαo τα ποσά των ισχυουσών εισφορών ανά είδος και είδος υπηρεσίας που παρέχεταιαπό τις επαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και τους κανόνες για τονυπολογισµό και την εφαρµογή αυτώνo στατιστικά και συνολικά δεδοµένα σχετικά µε τις επιβαλλόµενες κυρώσεις,σύµφωνα πάντοτε µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένωνo στατιστικά και συνολικά δεδοµένα σχετικά µε αξιώσεις ή παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές ή οργανώσεις καθώς και τους λόγους αποδοχής ή απόρριψης των εν λόγω αξιώσεων ή παραπόνων, σύµφωνα πάντοτε µε τη νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένωνo τυχόν αλλαγές στους επαγγελµατικούς κώδικες δεοντολογίας, εάν υφίστανται
25o τους κανόνες σχετικά µε το ασυµβίβαστο και ��ποιαδήποτε κατάσταση χαρακτηρίζεται από σύγκρουση συµφερόντων και σχετίζεται µε τα µέλη των∆ιοικητικών Συµβουλίων.
Π ρ ό σ θ ε τ α µ έ τ ρ α γ ι α τ α �� ο µ ο θ ε τ ι κ ά κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν α ε π α γ γ έ λ µ α τ αΣχετικά µε τις καθορισµένες αµοιβές που ισχύουν για τα βασικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα:• Η Κυβέρνηση τροποποιεί το Άρθρο 10 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 100/2010 σχετικάµε τη διαδικασία εξουσιοδότησης και ισχυουσών αµοιβών για ενεργειακούς επιθεωρητές, προκειµένου να καταργηθεί η ελάχιστη αµοιβή για τις παρεχόµενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου και να αντικατασταθεί η πάγια αµοιβή ανά τετραγωνικό µέτρο µε τη µέγιστη αµοιβή [ΤΡΙΜ.2-2012].• Για τα νοµικά επαγγέλµατα, η Κυβέρνηση εκδίδει ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα, το οποίο ορίζει προκαταβαλλόµενα ποσά για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου (ορίζει δηλαδή ένα σύστηµα προκαταβαλλόµενων καθορισµένων/ προσυµφωνηµένων ποσών για κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον του δικαστηρίου από δικηγόρο, το οποίο δεν συνδέεται µε κάποιο συγκεκριµένο «ποσό αναφοράς»). [ΤΡΙΜ.1-2012]• Η Κυβέρνηση διεξάγει µία αξιολόγηση σχετικά µε το βαθµό στον οποίο οι εισφορές των δικηγόρων και των αρχιτεκτόνων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των επαγγελµατικών οργανώσεών τους είναι εύλογες, αναλογικές και δικαιολογηµένες. [ΤΡΙΜ.1-2012]• Η Κυβέρνηση προσδιορίζει µέτρα για την αποσύνδεση της φορολογίας, των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, των (τυχόν) µερισµάτων και των καταβολών προς τις επαγγελµατικές ενώσεις από τις δικηγορικές αµοιβές. [Απρίλιος 2012]• Η Κυβέρνηση ορίζει τις εισφορές των δικηγόρων και των µηχανικών προς τις επαγγελµατικές τους οργανώσεις, οι οποίες εισφορές αντανακλούν τα λειτουργικά έξοδα για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις εν λόγω οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται περιοδικά και δεν συνδέονται µε τις τιµές που χρεώνονται από τα επαγγέλµατα [ΤΡΙΜ.3-2012]
Α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ ω ν π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ώ ν σ τ ι ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς τ ω ν ν ο µ ο θ ε τ ι κ ά κ α τ ο χ υ ρ ω µ έ ν ω ν ε π α γ γ ε λ µ ά τ ω ν :• Η Κυβέρνηση παρουσιάζει τα αποτελέσµατα ελέγχου των κανονισµών των επαγγελµάτων προκειµένου να αξιολογηθεί η αιτιολόγηση και η αναλογικότητα των απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους µε συγκεκριµένα επαγγελµατικα προσόντα. [ΤΡΙΜ.2-2012]• Η Κυβέρνηση τροποποιεί τις αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε παρόχους µε συγκεκριµένα επαγγελµατικα προσόντα, ξεκινώντας από τα βασικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα. [ΤΡΙΜ.3-2012]

Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ο υ κ ώ δ ι κ α π ε ρ ί δ ι κ η γ ό ρ ω νΣτο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, η Κυβέρνηση τροποποιεί τους όρους εισδοχής και επανεισδοχής καθώς και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος. Το προσχέδιο νόµου κατατίθεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2012 και υιοθετείται έως το τέλος Ιουνίου 2012.Πριν το τέλος Ιουνίου 2012, υιοθετείται νοµοθεσία για:• την τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων σχετικά µε την τιµολόγηση, την πρόσβαση και την άσκηση επαγγελµατικών ή οικονοµικών δραστηριοτήτων που αντίκεινται στο Νόµο3919/2011, το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές ανταγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα,o καταργείται το ��ρθρο 42.1 του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 3026/1954 σχετικάµε την υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιονσυµβολαιογράφου για µία σειρά νοµικών συναλλαγών,o καταργούνται τα Άρθρα 92.2 και 92Α του Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος 3026/1954 που προβλέπουν το ελάχιστο ποσό που οφείλεται σε δικηγόρους που αµείβονται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχουν µε έµµισθη εντολή. Το παρόν προβλέπεται µε την επιφύλαξη ύπαρξης κανόνων αµοιβής για τους ασκούµενους δικηγόρους.
Α ν α γ ν ώ ρ ι σ η ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν π ρ ο σ ό ν τ ω ν
26Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική εφαρµογή των κανόνων της ΕΕ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, περιλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (µεταξύ άλλων, σχετικά µε τα διπλώµατα που απονέµονται βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης).

Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α , η Κ υ β έ ρ ν η σ η :• συνεχίζει να επικαιροποιεί τα στοιχεία ως προς τον αριθµό των αιτήσεων που εκκρεµούν προς αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων και τα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.• παρουσιάζει προσχέδιο νόµου µέχρι το τέλος Μαρτίου 2012, προς υιοθέτηση εντός του ΤΡΙΜ.2-2012, προκειµένου να αρθεί η απαγόρευση της αναγνώρισης των επαγγελµατικών τίτλων που προέρχονται από διπλώµατα τα οποία απονέµονται βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης. Οι κάτοχοι των διπλωµάτων που απονέµονται βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης, από άλλα Κράτη Μέλη θα πρέπει να έχουν ��ο δικαίωµα να εργάζονται στην Ελλάδα υπό τους ίδιους όρους όπως και οι κάτοχοι ελληνικών πτυχίων.
Ο δ η γ ί α τ ω ν Υ π η ρ ε σ ι ώ νΗ Κυβέρνηση ολοκληρώνει την υιοθέτηση των αλλαγών στην υφιστάµενη τοµεακή νοµοθεσία γιασηµαντικούς τοµείς υπηρεσιών, όπως το λιανικό εµπόριο (π.χ. υπαίθριες αγορές και υπαίθριο εµπόριο), η γεωργία (π.χ. σφαγεία), η απασχόληση (γραφεία εύρεσης εργασίας), οι υπηρεσίες ακινήτων και οι τεχνικές υπηρεσίες (αντ. ενότητα επιχειρηµατικού περιβάλλοντος). Η Κυβέρνηση επίσης υιοθετεί αλλαγές στους κανονισµούς των υπολοίπων τοµέων, διασφαλίζοντας πλήρη συµµόρφωση µε την οδηγία.

Ο ι κ α ν ο ν ι σ µ ο ί θ α π ρ έ π ε ι :• να διευκολύνουν την εγκατάσταση:o καταργώντας ή τροποποιώντας τις απαιτήσεις που απαγορεύονται από τηνΟδηγία των Υπηρεσιών,o καταργώντας ή τροποποιώντας αδικαιολόγητες ή δυσανάλογες απαιτήσεις, περιλαµβανοµένων όσων σχετίζονται µε ποσοτικούς και εδαφικούς περιορισµούς, απαιτήσεις νοµικής µορφής, απαιτήσεις µετοχικής σύνθεσης, προκαθορισµένες ελάχιστες και/ ή µέγιστες αµοιβές και περιορισµούς σε πολυκλαδικές δραστηριότητες.• να διευκολύνουν την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι πάροχοι των εν λόγω διασυνοριακών υπηρεσιών να πρέπει να συµµορφώνονται µε συγκεκριµένες απαιτήσεις του ελληνικού δικαίου, µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν προβλέπεται από τα Άρθρα 16 ή 17 της Οδηγίας των Υπηρεσιών),• να παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών ορίζοντας στη σχετική (τοµεακή) νοµοθεσία ποιες απαιτήσεις δύνανται και ποιες απαιτήσεις δεν δύνανται να εφαρµοστούν στις διασυνοριακές υπηρεσίες.

Σ υ γ κ ε κ ρ ι µ έ ν α , ο ι π α ρ α κ ά τ ω ε κ κ ρ ε µ ο ύ ν τ ε ς κ α ν ο ν ι σ µ ο ί υ ι ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι έ ω ς τ οΤ Ρ Ι Μ . 1 – 2 0 1 2 :• Νόµος που παρέχει τη δυνατότητα δεύτερης εγκατάστασης για ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας, εξαλείφοντας τα προκαθορισµένα µέγιστα ποσοστά, καταργώντας την απαίτηση για ελάχιστο αριθµό εργαζοµένων και επιτρέποντας τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικά γραφεία εύρεσης εργασίας,• Νόµος περί µεσιτών ακίνητης περιουσίας,• Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο καταργεί την οικονοµική δοκιµασία για το άνοιγµα σφαγείων.

Η Κυβέρνηση διεξάγει µία ανάλυση αναλογικότητας των περιορισµών που ισχύουν στο υπαίθριο/πλανόδιο εµπόριο για κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. [ΤΡΙΜ.1-2012].

Η Κυβέρνηση διασφαλίζει επίσης:• ότι το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) (Point of Single Contact) λειτουργεί πλήρως για όλους τους τοµείς που καλύπτονται από την Οδηγία των Υπηρεσιών,• ότι το ΕΚΕ διακρίν��ι τις διαδικασίες που ισχύουν για όλους τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα και σε εκείνες που ισχύουν για τους διασυνοριακούς παρόχους (ιδιαίτερα για τα κατοχυρωµένα επαγγέλµατα),• ότι υπάρχει επαρκής σύνδεση µεταξύ του ΕΚΕ και των υπολοίπων αρµοδίων αρχών (περιλαµβανοµένων των υπηρεσιών µιας στάσης [one-stop shops], των επαγγελµατικών ενώσεων και της αναγνώρισης των επαγγελµατικών προσόντων). [ΤΡΙΜ.1-2012].
Μ ε λ έ τ ε ς γ ι α τ η ν ε υ ε λ ι ξ ί α τ ι µ ώ νΗ Κυβέρνηση ελέγχει τους βασικούς τοµείς υπηρεσιών (περιλαµβανοµένης της λιανικής καιχονδρικής διανοµής) και καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση του ανταγωνισµού και τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιµών στις αγορές προϊόντων. [Απρίλιος 2012].

Ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο νΠακέτο µεταρρυθµιστικών µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντοςΗ Κυβέρνηση υιοθετεί πακέτο µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, για:• Να αναθεωρήσει και να κωδικοποιήσει το νοµοθετικό πλαίσιο για τις εξαγωγές (δηλ του Ν.936/79 και του Ν∆ 3999/59), να καταργήσει την υποχρέωση εγγραφής στο µητρώο εξαγωγέων του Εµπορικού Επιµελητηρίου και να καθορίσει το πλαίσιο για την εισαγωγή ενός ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών. [1ο τρίµηνο 2012]• Να τροποποιήσει τα άρθρα 26.2, 43B, 49.1, 49.5, 69.3 και 70.1 του Ν. 2190/1920, τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 3190/1955 και κάθε άλλη νοµική διάταξη προκειµένου να άρει την απαίτηση δηµοσίευσης εταιρικών στοιχείων σε εφηµερίδες κάθε είδους στην περίπτωση εταιριών µε δικτυακό τόπο. Αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη της δηµοσίευσης εταιρικών στοιχείων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης/ ΓΕΜΗ. [1ο τρίµηνο 2012]• Να καταργήσει το άρθρο 24 του Ν.2941/2001, το οποίο απαγορεύει την πώληση εµπορευµάτων σε τιµές χαµηλότερες του κόστους αγοράς. Αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 του Ν.3959/ 2001 περί καταχρηστικής εκµετάλλευσης δεσπόζουσας θέσηςµε τη µορφή της επιθετικής πολιτικής τιµών και του Ν.149/14 περί αθέµιτου ανταγωνισµού. [1ο τρίµηνο 2012]• Να άρει τα εµπόδια προκειµένου οι έµποροι λιανικής να πωλούν συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων όπως βρεφικές τροφές, όπως προβλέπει ο Ν.3526/2007 και η νοµοθεσία εφαρµογής του. [1ο τρίµηνο 2012]• Να καταργήσει τα άρθρα 9 και 12 της ΥΑ A2-3391 σχετικά µε την υποβολή τιµοκαταλόγων χονδρικής, στοιχείων κόστους και συµβάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. [1ο τρίµηνο 2012]• Να τροποποιήσει το άρθρο 22 του Ν.3054/2002 που ρυθµίζει την αγορά πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις, καθώς και την υπουργική απόφαση εφαρµογής της, προκειµένου να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια των πρατηρίων υγρών καυσίµων, µε παράλληλη εφαρµογή του τρέχοντος συστήµατος υποχρεωτικής νυκτερινής λειτουργίας, εκ περιτροπής, σε ορισµένο αριθµό πρατηρίων υγρών καυσίµων ανά νοµαρχία, πέραν των κανονικών ωρών λειτουργίας. [1ο τρίµηνο 2012]• Να τροποποιήσει το άρθρο 11 παρ.1 του Ν. 3897/2010 προκειµένου α) να µειωθεί η ελάχιστη απόσταση που προβλέπει το εν λόγω άρθρο µεταξύ σταθµού υγρών καυσίµων και χώρων των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνάει τα 50 άτοµα, β) να καταργηθεί η απαίτηση κατασκευής ανεξάρτητης κυκλοφοριακής σύνδεσης για πρατήρια καυσίµων εντός έκτασης υπεραγοράς, όπως π��οβλέπει το άρθρο 11 παρ.1, του Ν. 3897/2010 και γ) να τροποποιηθεί το άρθρο 11, παρ.6 του ίδιου νόµου προκειµένου να επιτραπεί σε πολίτες του ΕΟΧ να να ανοίξουν πρατηρίων υγρών καυσίµων στην Ελλάδα. [2ο τρίµηνο2012]• Να καταργήσει το άρθρο 12, παρ.2, του Ν. 3853/2010, το οποίο προβλέπει ότι τα προσύµφωνα σύστασης εταιριών θα πρέπει να προτείνονται αρχικά από τους συµβολαιογραφικούς και δικηγορικούς συλλόγους προτού το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορέσει να εκδώσει τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται σε αυτό. [1ο τρίµηνο 2012]• Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,15% (που προβλέπεται στην ΚΥΑ 25323/1960 και το άρθρο 64 του Ν.1249/1982), η οποία επιβάλλεται επί της αξίας CIF (κόστος, ασφάλιση και ναύλος) των αγαθών που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ υπέρ του Λογαριασµού Αρωγής Εξωτερικού Εµπορίου (Assistance Account of Foreign Trade). Η
28Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισµό του 2013. [2ο τρίµηνο 2012]• Να παύσει τη διάθεση της εισφοράς 0,5% που προβλέπει ο Α.Ν. 788/48 και ο Ν.3883/1958 επί της αξίας όλων των εισαγοµένων εµπορευµάτων υπέρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης, της Ακαδηµίας Αθηνών, και για την προώθηση των εξαγωγών. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισµό του 2013. [2ο τρίµηνο 2012]• Να παύσει τη διάθεση του µη ανταποδοτικού τέλους που καταβάλλεται µέσω του λογαριασµού της δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού υπέρ της εκτέλεσης εργασιών που προβλέπει το Αριθ. T. 4363/1236. Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισµό του 2013. [2ο τρίµηνο 2012]• Να παύσει τη διάθεση του µη ανταποδοτικού τέλους επί της τιµής των καυσίµων υπέρ του Ταµείου Αµοιβαίας Κατανοµής Χειριστών Αντλιών Πετρελαίου Υγρών Καυσίµων (Mutual Distribution Fund of the Oil-Pump Operators of Liquid Fuel). Η Κυβέρνηση διαθέτει τα ανωτέρω ποσά στον κρατικό προϋπολογισµό του 2013. [2ο τρίµηνο 2012]
Εφ α ρ µ ο γ ή τ ο υ Ν . 3 9 8 2 / 2 0 1 1 π ε ρ ί α π λ ο π ο ί η σ η ς τ η ς α δ ε ι ο δ ό τ η σ η ς τ ε χ ν ι κ ώ ν ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν κ α ι µ ε τ α π ο ι η τ ι κ ώ ν δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ώ ν π ά ρ κ ω ν κ α ι ά λ λ ε ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς
Η Κυβέρνηση:• Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για το βαθµό όχλησης που προβλέπεται στο άρθρο20, παρ.9, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012]• Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους τυποποιηµένους περιβαλλοντικούς όρους για βιοµηχανικές δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 36, παρ.1, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012]• Εκδίδει Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας τεχνικών βιοµηχανίας, υδραυλικών, τεχνικών υγρών και αερίων καυσίµων, ψυκτικών και χειριστών µηχανηµάτων στις κατασκευές, όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν.3982/2011. [Μάρτιος του 2012]• Εκδίδει Προεδρικά ∆ιατάγµατα για τις προϋποθέσεις έκδοσης άδειας ηλεκτρολόγων,όπως προβλέπει το άρθρο 4, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [Μάιος του 2012]• Εκδίδει Προεδρικό ∆ιάταγµα για τους Πιστοποιηµένους Επιθεωρητές, όπως προβλέπει το άρθρο 27, παρ.4, του Ν. 3982/2011. [2ο τρίµηνο 2012]• Εκδίδει Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία αδειοδότησης επιχειρηµατικών πάρκων, όπως προβλέπει το άρθρο 46, παρ.6, του Ν. 3982/2011. [Μάρτιος του 2012]
Εφαρµογή του Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
Η Κυβέρνηση:▪Εκδίδει την Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 2, παρ.7, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, η οποία παραθέτει τις απαιτήσεις για το περιεχόµενο της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύµφωνα µε τον τύπο του έργου ή της δραστηριότητας. [2ο τρίµηνο 2012]▪Εκδίδει τις Υπουργικές Αποφάσεις που προβλέπει το άρθρο 8, παρ.3, του Ν.4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (πλην των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων), η οποία παραθέτει τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, και το άρθρο 2, παρ.12, του Ν.4014/2011 για τον περαιτέρω προσδιορισµό της διαδικασίας και των συγκεκριµένων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης [2ο τρίµηνο 2012]

Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις
Η Κυβέρνηση δηµοσιεύει στο δικτυακό της τόπο ένα σχέδιο για µια Επιχειρηµατικά Φιλική Ελλάδα, το οποίο αντιµετωπίζει τους εναποµείναντες περιορισµούς για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες, τις επενδύσεις και την καινοτοµία, οι οποίοι δεν καλύπτονται από άλλο σηµείο του παρόντος µνηµονίου. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]29Η Κυβέρνηση εφαρµόζει το σχέδιο δράσης για µια Επιχειρηµατικά Φιλική Ελλάδα. [1ο τρίµηνο2012] Το σχέδιο περιλαµβάνει µέτρα που αποσκοπούν µεταξύ άλλων:▪ στην ολοκλήρωση της δηµιουργίας του Γενικού Εµπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) µε την άµεση λήψη µέτρων για την ολοκλήρωση της βάσης δεδοµένων ΓΕΜΗ, την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτυακών υπηρεσιών και της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών, τη διασύνδεση του ΓΕΜΗ µε τα πληροφοριακά συστήµατα του Επιµελητηρίου και µε το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Point of Single Contact), προκειµένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση στην ηλεκτρονική ολοκλήρωση των διαδικασιών τόσο για την ίδρυση επιχειρήσεων όσο καιτων διοικητικών διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την άσκηση των δραστηριοτήτωντους. Έως τον Ιούλιο του 2012, όλες οι εταιρίες που έχουν ιδρυθεί στην Ελλάδα θα πρέπει ναµπορούν να δηµοσιεύουν όλα τα σχετικά εταιρικά στοιχεία µέσω του ΓΕΜΗ▪στην απλούστευση των περιβαλλοντικών και οικοδοµικών αδειών και των αδειών λειτουργίας▪στην ανάπτυξη “ενιαίου ηλεκτρονικού παραθύρου” το οποίο θα συγκεντρώνει τις τυποποιηµένες εµπορικές πληροφορίες και θα απλουστεύει τον αριθµό των εγγράφων που απαιτούνται για τις εξαγωγές▪ στην αντιµετώπιση των περιορισµών στον τοµέα των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κενών εµπορευµατοκιβωτίων και µη επικίνδυνων αποβλήτων.
Κτηµατολόγιο και χωροταξικός σχεδιασµόςΗ Κυβέρνηση επιταχύνει την ολοκλήρωση του κτηµατολογίου, προκειµένου:▪να προκηρύξει όλα τα εναποµείναντα δικαιώµατα (περίπου 15 εκατοµµύρια) και να κατακυρώσει κτηµατολογικά έργα για 7 εκατοµµύρια δικαιώµατα [4ο τρίµηνο 2012]▪ να ψηφιοποιήσει τις λειτουργίες όλων των υποθηκοφυλακείων και συµβολαιογραφείων και να µεταφέρει όλες τις νεοεγγραφείσες πράξεις στο κτηµατολόγιο έως το 2015▪ να δηµιουργήσει κτηµατολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας για µεγάλα αστικά κέντρα έως το 2015▪ να δηµιουργήσει πλήρες κτηµατολογικό µητρώο και κτηµατολογικά γραφεία αποκλειστικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το 2020.
Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων προκειµένου να τα καταστήσει συµβατά προς τα τέσσερα κλαδικά σχέδια για τη βιοµηχανία, τον τουρισµό, τις ιχθυοκαλλιέργειες και την ανανεώσιµη ενέργεια. [4ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί νοµοθεσία προκειµένου (α) να απλουστεύσει και να µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο για τις πολεοδοµικές διαδικασίες, (β) να επικαιροποιήσει και να κωδικοποιήσει τη νοµοθεσία για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα πάρκα. [3ο τρίµηνο 2012] Υιοθετεί επίσης νοµοθετικά µέτρα για τη διαχείριση των βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων [2ο τρίµηνο 2012] και αδειοδοτεί τουλάχιστον δύο χώρους διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων έως το [4ο τρίµηνο2012].30Λοιπά µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
▪Eπιβαρύνσεις υπέρ τρίτων: ο κατάλογος των µη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων που παρουσιάστηκε στις υπηρεσίες της Επιτροπής το Νοέµβριο του 2011 εξειδικεύεται περαιτέρωµε α) τον προσδιορισµό των δικαιούχων, β) τον προσδιορισµό της νοµικής βάσης κάθε εισφοράς και β) µε την ποσοτικοποίηση των εισφορών που καταβάλλουν οι καταναλωτές υπέρ αυτών των δικαιούχων, µε σκοπό τον εξορθολογισµό αυτών των εισφορών και/ή τη διοχέτευση αυτών µέσω του κρατικού προϋπολογισµού. [2ο τρίµηνο 2012]
▪Αγορανοµικές διατάξεις: Ολοκληρώνεται η αναθεώρηση της Υπουργικής Απόφασης A2-3391/2009 για τις αγορανοµικές διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη σχετική νοµοθεσία [Μάρτιος του 2012]. Αυτό γίνεται σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού, προκειµένου να προσδιοριστούν τα διοικητικά βάρη και τα περιττά εµπόδια για τον ανταγωνισµό και να αναπτυχθούν εναλλακτικές, λιγότερο περιοριστικές πολιτικές ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της κυβέρνησης. Η αναθεωρηµένη Υπουργική Απόφαση για τις αγορανοµικές διατάξεις υιοθετείται τον Απρίλιο του 2012.
▪ Έ λ ε γ χ ο ς τ ω ν κ α ν ο ν ι σ µ ώ ν π ο υ π ε ρ ι ο ρ ί ζ ο υ ν τ η ν ε π ι χ ε ι ρ η µ α τ ι κ ό τ η τ α : Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει διαρθρωµένη ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο η ρύθµιση σε τοµείς όπως οι άδειες, οι κανόνες υγείας και ασφάλειας και η πολεοδοµία, µπορούν να περιορίσουν άσκοπα την επιχειρηµατικότητα και τον ανταγωνισµό σε σηµαντικούς τοµείς όπως η επεξεργασία τροφίµων, το λιανικό εµπόριο, τα οικοδοµικά υλικά ή ο τουρισµός. Οµοίως, η Κυβέρνηση επιδιώκει να απλουστεύσει τους κανονισµούς επιχειρήσεων σε τοµείς όπως η καταχώρηση νέων επιχειρήσεω�� και η ρύθµιση της λογιστικής. [3ο τρίµηνο 2012] Εντός 6 µηνών από την ολοκλήρωση της ανάλυσης, η Κυβέρνηση θα προβεί στις απαραίτητες νοµοθετικές ή άλλες ενέργειες για την άρση των δυσανάλογων ρυθµιστικών επιβαρύνσεων.
▪ Π ο λ ε ο δ ο µ ι κ ή µ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η : Η Κυβέρνηση αναθεωρεί και τροποποιεί τη γενική νοµοθεσία περί πολεοδοµίας και χωροταξίας, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση ακινήτων για ιδιωτικές επενδύσεις και στην απλούστευση και επιτάχυνση των χωροταξικών σχεδίων. [3ο τρίµηνο 2012]
▪ Α ν ά π τ υ ξ η ο λ ο κ λ η ρ ω µ έ ν η ς κ α ι α π λ ο υ σ τ ε υ µ έ ν η ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς γ ι α τ ι ς ε ξ α γ ω γ ι κ έ ς κ α ι τ ε λ ω ν ε ι α κ έ ς δ ι α τ υ π ώ σ ε ι ς . Έως τα τέλη Μαρτίου 2012, το ηλεκτρονικό σύστηµα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εξαγωγών. Έως τα τέλη ∆εκεµβρίου 2012, (α) το ηλεκτρονικό σύστηµα τελωνείων υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων εισαγωγών, (β) οι προ-τελωνειακές διαδικασίες (δηλ. πιστοποιητικά, ά��ειες, καθώς και ενέργειες και φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία) εκσυγχρονίζονται σύµφωνα µε τους κανονισµούς της ΕΕ και τις βέλτιστες πρακτικές, (γ) η νοµοθεσία εναρµονίζεται µε τους κανονισµούς της ΕΕ και τους κοινούς κανόνες τελωνειακών διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών, συµπεριλαµβανοµένης της τοπικής διαδικασίας εκτελωνισµού, και γίνονται επιθεωρήσεις βάσει κινδύνου, (δ) το επίπεδο (αριθµός) των τελωνειακών ελέγχων (σε υλικά και έγγραφα) εναρµονίζεται επίσης µε τις βέλτιστες πρακτικές, (ε) θεσπίζεται το ενιαίο ηλεκτρονικό παράθυρο εξαγωγών µετά την απλοποίηση των προ-τελωνειακών εξαγωγών και γίνεται η διασύνδεση µε το ηλεκτρονικό τελωνείο προκειµένου να παρέχεται ενιαίο σηµείο εισόδου για τους εξαγωγείς.
▪ Α π ο θ έ µ α τ α α σ φ α λ ε ί α ς α ρ γ ο ύ π ε τ ρ ε λ α ί ο υ κ α ι π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν π ε τ ρ ε λ α ί ο υ : Η Κυβέρνηση µεταφέρει την Οδηγία 2009/119 που επιβάλλει στα κράτη-µέλη υποχρέωση διατήρησης ελάχιστων αποθεµάτων αργού πετρελαίου και/ή προϊόντων πετρελαίου. [4ο τρίµηνο 2012]
▪ Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι ε κ τ ω ν υ σ τ έ ρ ω ν εκτίµηση επιπτώσεων προκειµένου να αξιολογηθεί ο Ν. 3853/2010 σχετικά µε την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης εταιριών όσον αφορά την εξοικονόµηση χρόνου και κόστους σύστασης επιχείρησης, και για να επ��ληθευτεί ότι βρίσκεται σε ισχύ η δευτερεύουσα νοµοθεσία. [3ο τρίµηνο 2012]
Μ ε τ α φ ο ρ έ ς
Οδικές

31Υποβάλλεται έκθεση για τη λειτουργία των τακτικών υπηρεσιών µεταφοράς επιβατών (ΚΤΕΛ)και παρουσιάζονται οι επιλογές απελευθέρωσης. [1ο τρίµηνο 2012]
Η µεταβατική περίοδος που θεσπίζεται µε το Ν.3887/2010 για τη µείωση του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών µεταφορών έληξε τον Ιανουάριο του 2012. Πριν από την εκταµίευση, δηµοσιεύεται η απαραίτητη δευτερεύουσα νοµοθεσία, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόµο (άρθρο 14, παρ.11), µε προσδιορισµό του κόστους έκδοσης νέων αδειών οδικών µεταφορών. Το εν λόγω κόστος είναι διαφανές, υπολογίζεται αντικειµενικά σε σχέση µε τον αριθµό των οχηµάτων του οδικού µεταφορέα και δεν υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος.
Σύµφωνα µε τους στόχους πολιτικής του Ν.3919/2011 για τα κλειστά επαγγέλµατα, η Κυβέρνηση αίρει τα εµπόδια εισόδου στην αγορά των ταξί (συγκεκριµένα, τους περιορισµούς στον αριθµό των αδειών και της τιµής των νέων αδειών), σύµφωνα µε τη διεθνή βέλτιστη πρακτική. [1ο τρίµηνο 2012]
Λιµένες
Η Κυβέρνηση καθορίζει στρατηγική για την ένταξη των λιµένων στο γενικό σύστηµα εφοδιασµού και µεταφορών, προσδιορίζοντας τους στόχους, το πεδίο εφαρµογής, τις προτεραιότητες και την κατανοµή των πόρων. Η στρατηγική θα διασφαλίζει την υλοποίηση των προτεραιοτήτων ∆Ε∆-Μ και τη δηµιουργία των προβλεπόµενων διαδρόµων. Θα διασφαλίζει επίσης την αποδοτική χρήση των εκχωρούµενων ποσών από το ∆ιαρθρωτικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής [2ο τρίµηνο 2012]
Αεροπορία
Η Κυβέρνηση υποβάλλει έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα συγχωνευθούν σε οµάδες οι περιφερειακοί αερολιµένες, διασφαλίζοντας ότι οι θα καταστούν οικονοµικά βιώσιµοι, σύµφωνα µε τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των ρεαλιστικών προβλέψεων που προσδι��ρισαν οι διορισµένοι οικονοµικοί σύµβουλοι. [2ο τρίµηνο 2012] Αφού διασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµότητα των περιφερειακών αερολιµένων, η Κυβέρνηση εισαγάγει στρατηγική αποτελεσµατι��ών συναλλαγών που οδηγεί στην ιδιωτικοποίησή τους. [4ο τρίµηνο 2012]
Σιδηρόδροµοι
Η ρυθµιστική αρχή σιδηροδρόµων θεσπίζει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών και αποφάσεων που επηρεάζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σιδηροδροµικών επιχειρήσεων της ΕΕ στις ελληνικές σιδηροδροµικές υποδοµές. Προσδιορίζει τα στοιχεία αναφοράς για την αποτελεσµατικότητα κόστους του υπεύθυνου υποδοµών. Η αρχή διενεργεί διαδικασίες µε δική της πρωτοβουλία και τηρεί τις νοµικές προθεσµίες για τις αποφάσεις αυτές, όπως ορίζονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τους σιδηροδρόµους, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων διεθνούς κυκλοφορίας. Όλοι οι χειριστές λαµβάνουν άδειες και πιστοποιητικά ασφαλείας. [2ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση θεσπίζει ανεξάρτητες αναθέτουσες αρχές επιβατικών σιδηροδροµικών υπηρεσιών, που µπορούν να διενεργούν ανοιχτούς διαγωνισµούς. Οι συµβάσεις που συνάπτονται το 2014 ή αργότερα θα κατακυρώνονται γενικώς µε ανοιχτό διαγωνισµό. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιµοποιεί/δεν χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να µεταβιβαστεί σε φορέα που θα τοµισθώνει υπό αγοραίες προϋποθέσεις σε πρόσωπα που περιλαµβάνουν τους νικητές των εν λόγω διαγωνισµών. Τα δικαιολογητικά για την προκήρυξη της πρώτης δέσµης υπηρεσιών είναι έτοιµα, έχουν θεσπιστεί γενικοί κανόνες για τις τιµές των εισιτηρίων και έχει ληφθεί απόφαση για την παροχή τροχαίου υλικού. [4ο τρίµηνο 2012]
Ε ν έ ρ γ ε ι α
∆ιαχωρισµός δραστηριοτήτων δικτύου
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων δικτύου από τις δραστηριότητες παροχής.
Ειδικότερα, για την ηλεκτρική ενέ��γεια:

32▪ ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων µεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στο διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς (∆ΣΜ). Η διοίκηση, ο εποπτικός φορέας και ο υπεύθυνος συµµόρφωσης ∆ΣΜ ορίζονται σύµφωνα µε την Οδηγία για την Ηλεκτρική Ενέργεια 2009/72/ΕΚ. [Φεβρουάριος του 2012]▪ ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων µεταφορών προσωπικού και περιουσιακών στοιχείων στον νόµιµα διαχωρισµένο διαχειριστή του συστήµατος διανοµής (∆Σ∆). [1ο τρίµηνο 2012]▪ πιστοποίηση του διαχωρισµένου ∆ΣΜ από την ελληνική ρυθµιστική αρχή ενέργειας. [2οτρίµηνο 2012]

Για το φυσικό αέριο:
▪ ο διαχωρισµός γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. [1ο τρίµηνο 2012]▪ ο διαχωρισµένος ∆ΣΜ πιστοποιείται από την ελληνική ρυθµιστική αρχή ενέργειας. [3οτρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση δεσµεύεται να ξεκινήσει την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και της ∆ΕΠΑ µετά το διαχωρισµό των ∆ΣΜ, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις του παρόντος µνηµονίου, και ελέγχει τη διαδικασία για να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισµός στην αγορά.
Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει την υποχρέωση ότι, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, η διάρθρωση της βιοµηχανίας φυσι��ού αερίου θα συµµορφώνεται πλήρως προς την Οδηγία 2009/73/ΕΚ.
Μέτρα για την αύξηση του ανταγωνισµού στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Η Κυβέρνηση οριστικοποιεί τα µέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [1ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση αρχίζει την εφαρµογή των µέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση τρίτων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. [2ο τρίµηνο 2012]
Ολοκληρώνεται η εφαρµογή των µέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ανταγωνιστών της∆ΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Οι τρίτοι µπορούν να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά την παραγωγή από λιγνίτη στην ελληνική αγορά. [Νοέµβριος του 2013]
Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ, η Κυβέρνηση λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να µπορέσει να πωλήσει υδροηλεκτρική παραγωγική ικανότητα και άλλα παραγωγικά περιουσιακά στοιχεία σε επενδυτές. Η εν λόγω πώληση είναι χωριστή από την αποεπένδυση της λιγνιτικής παραγωγικής ικανότητας που προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής για την ελληνική υπόθεση λιγνίτη. Ωστόσο, µπορεί να δοθεί στους επενδυτές η δυνατότητα αγοράς υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας/λοιπών παραγωγικών περιουσιακών στοιχείων µαζί µε τη λιγνιτική παραγωγική ικανότητα που προβλέπει η εν λόγω απόφαση. Η πώληση υδροηλεκτρικής παραγωγικής ικανότητας (α) δεν θα καθυστερήσει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων πέραν του χρονικού πλαισίου που προβλέπει η σχετική Απόφαση της Επιτροπής και (β) δεν θα εµποδίζει την πώληση λιγνιτικών περιουσιακών στοιχείων άνευ ελάχιστης τιµής.
Νόµιµα τιµολόγια
Υιοθετούνται περαιτέρω µέτρα προκειµ��νου να διασφαλιστεί ότι η ενεργειακή συνιστώσα των επίσηµων τιµολογίων για νοικοκυριά και µικρές επιχειρήσεις αντανακλά, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2013, τις τιµές χονδρικής αγοράς, µε εξαίρεση τους ευπαθείς καταναλωτές. [2ο τρίµηνο 2012]
Η κυβέρνηση καταργεί τα νόµιµα τιµολόγια για όλους, πλην των ευπαθών καταναλωτών [2ο τρίµηνο 2013]
Α ν α ν ε ώ σ ι µ ε ς µ ο ρ φ έ ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς
33Η Κυβέρνηση ολοκληρώνει τη µεταφορά και εφαρµογή της Οδηγίας για τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας (2009/28/ΕΚ) και υποβάλλει την έκθεση προόδου που απαιτεί η Οδηγία. [1ο τρίµηνο2012]
Η Κυβέρνηση καταρτίζει σχέδιο µεταρρύθµισης των υποστηρικτικών προγραµµάτων ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, έτσι ώστε να καταστούν πιο συµβατά προς τις εξελίξεις της αγοράς και να µειωθούν οι πιέσεις στα δηµόσια οικονοµικά. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει:
▪ χρονοδιάγραµµα των συναντήσεων και συζητήσεων των αρµόδιων για τη µεταρρύθµιση του υποστηρικτικού προγράµµατος▪ επιλογές µεταρρύθµισης του υποστηρικτικού προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένου τουµοντέλου εγγυηµένης διαφορικής τιµής και προσδιορισµός σε κάθε επιλογή της µεθόδου υπολογισµού των τιµολογίων και του τρόπου αποφυγής πιθανής υπερβολικής αποζηµίωσης.▪ τρέχουσες και αναµενόµενες τάσεις στο κόστος για όλες τις σχετικές τεχνολογίες.▪ εξέταση της επιλογής αυτόµατης µείωσης τιµολογίου.▪ µέτρα για την ανάπτυξη πηγών αιολικής και ηλιακής ενέργειας. [1ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση επιδιώκει την υλοποίηση του προγράµµατος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας “Ήλιος”, µέσω νοµοθεσίας [1ο τρίµηνο 2012], διευκόλυνσης της διαδικασίας αδειοδότησης [2ο τρίµηνο 2012] και ανάπτυξης συνεργασίας µε άλλες χώρες της ΕΕ για την εξαγωγή ηλιακής ενέργειας.
Λοιπά µέτρα
Η Κυβέρνηση εξασφαλίζει ότι το ρυθµιστικό της πλαίσιο για τον τοµέα της ενέργειας συµµορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις του Κανονισµού Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, τη διαχείριση της συµφόρησης και την άνευ διακρίσεων και αποτελεσµατική κατανοµή δυναµικότητας στα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρισµού. Ειδικότερα, η Κυβέρνηση δεσµεύεται να επιλύσει όλα τα εκκρεµή ζητήµατα που αφορούν την παράβαση µε αριθµό υπόθεσης 2009/2168 για µη συµµόρφωση προς τον Κανονισµό Ηλεκτρισµού. Η εν λόγω επίλυση περιλαµβάνει την υιοθέτηση από την Ανεξάρτητη Ρυθµιστική Αρχή (ΡΑΕ) τροποποιηµένου κώδικα αγοράς ηλεκτρισµού και τη θέσπιση διαδικασιών για το διασυνοριακό εµπόριο ηλεκτρισµού για τις διασυνδέσεις µε τη Βουλγαρία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 714/2009 και των παραρτηµάτων του. [1ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση αναλαµβάνει την υποχρέωση:
▪ Να δηµιουργήσει Υπηρεσία Μίας Στάσης (One-Stop Shop) για την αδειοδότηση και έγκριση των ακόλουθων κατηγοριών έργων υποδοµής [4ο τρίµηνο 2012]: εγκαταστάσεις ΥΦΑ, έργα αποθήκευσης και µεταφοράς φυσικού αερίου και γραµµές µεταφοράς ηλεκτρισµού.▪ Να θεσπίσει κώδικα ΥΦΑ, εγκεκριµένο από τη ΡΑΕ, ο οποίος να διασφαλίζει διαφάνεια και άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο σταθµό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας και το�� αποτελεσµατικό καταµερισµό µη χρησιµοποιούµενης δυναµικότητας. [3ο τρίµηνο 2012]
Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ έ ς ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς
Η Κυβέρνηση υιοθετεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για “Σταθµούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση”, όπως προβλέπει το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.3431/2006 και το άρθρο 29 παρ.9, του νοµοσχεδίου για τη Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Η Κυβέρνηση υιοθετεί τις διατάξεις που θεσπίζουν την ΕΕΤΤ ως Υπηρεσία Μίας Στάσης για την αδειοδότηση κεραιών και σταθµών βάσης. [τέλος Φεβρουαρίου 2012]
Ο Νόµος που µεταφέρει το Πακέτο Μεταρρυθµίσεων 2009 (δηλ. την Οδηγία 2009/140/ΕΚ και την Οδηγία 2009/136) υιοθετείται από τη Βουλή.[1ο τρίµηνο 2012]

34Όσον αφορά το Ψηφιακό Μέρισµα, η Κυβέρνηση (και/ή η ΕΕΤΤ):▪ ορίζει νοµικό πλαίσιο που προβλέπει υποχρεωτική ηµεροµηνία διακοπής της αναλογικής αναµετάδοσης την 30ή Ιουνίου 2013 και τεχνολογικά ουδέτερη χρήση της ζώνης800MHz µετά τη διακοπή, λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τις διατάξεις του σχεδίου Προγράµµατος Πολιτικής για το Ραδιοφάσµα (Radio Spectrum Policy Programme- RSPP). [1ο τρίµηνο 2012]▪ ολοκληρώνει τις µελέτες για την αποτίµηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσµατος και τη στρατηγική χορήγησης του Ψηφιακού Μερίσµατος (ζώνη 800 MHz). [1ο τρίµηνο 2012]▪ επιλύει ζητήµατα διασυνοριακού συντονισµού µε γειτονικές χώρες. Εάν η ηµεροµηνία αυτή καταστεί ανέφικτη λόγω δυσκολιών διεθνούς συντονισµού, τα σχέδια συχνοτήτωνκαι αναµετάδοσης µπορεί να αναφέρουν εναλλακτικούς διαύλους για τη µετεγκατάσταση των αναµεταδοτών, παράλληλα µε τη συνέχιση των διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρεςµε σκοπό την οριστική εκχώρηση συχνοτήτων σε αναµεταδότες και παρόχους κινητής τηλεφωνίας. [2ο τρίµηνο 2012]▪ αρχίζει τη διαβούλευση για την τροποποίηση των σχεδίων συχνοτήτων και αναµετάδοσης. [2ο τρίµηνο 2012]▪ τροποποιεί τα σχέδια συχνοτήτων και αναµετάδοσης, ανάλογα µε το αποτέλεσµα/πραγµατική κατάσταση του διεθνούς συντονισµού. [3ο τρίµηνο 2012]▪ υιοθετεί την απαραίτητη δευτερεύουσα νοµοθεσία για την εκχώρηση αδειών αναµετάδοσης και τη θέσπιση διαδικασιών αδειοδότησης, προδιαγραφών κεραιών, κλπ. [3ο τρίµηνο 2012]▪ αρχίζει τη δηµόσια διαβούλευση για τη διαδικασία του διαγωνισµού εκχώρησης τουψηφιακού µερίσµατος σε ευρεία ζώνη. [4ο τρίµηνο 2012]▪ προχωρά στο διαγωνισµό για την εκχώρηση οριστικών δικαιωµάτων χρήσης για αναµετάδοση. [1ο τρίµηνο 2013]▪ προχωρά στη διαδικασία διαγωνισµού για την εκχώρηση συχνοτήτων του ψηφιακούµερίσµατος, κατανέµοντας και αδειοδοτώντας τη χρήση του ψηφιακού µερίσµατος (ζώνη800 MHz) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής 2010/267/ΕΕ και σε σχέση µε τις προθεσµίες και διαδικασίες του RSPP. [2ο τρίµηνο 2013]

Έ ρ ε υ ν α & Α ν ά π τ υ ξ η ( Ε & Α ) κ α ι κ α ι ν ο τ ο µ ί α
Η Κυβέρνηση προχωρά σε επικαιροποιηµένη και πολύ αναλυτική αξιολόγηση όλων των δράσεων Ε&Α και συνεχιζόµενης καινοτοµίας, συµπεριλαµβανοµένων των δράσεων σε διάφορα λειτουργικά προγράµµατα και υφιστάµενες πρωτοβουλίες φορολογίας/επιχορηγήσεων µε το κόστος και τα οφέλη τους. Παρουσιάζει στρατηγικό σχέδιο δράσης για πολιτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και των συνεργιών µεταξύ της δηµόσιας και ιδιωτικής Ε&Α και καινοτοµίας, καθώς και της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το εν λόγω πρόγραµµα δράσης ορίζει σαφές χρονοδιάγραµµα λήψης των σχετικών µέτρων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την επίδραση στον προϋπολογισµό, και εναρµονίζει αυτές τις δράσεις µε άλλες σχετικές πρωτοβουλίες στους τοµείς αυτούς, ιδίως τον επενδυτικό νόµο. [1ο τρίµηνο 2012]
Κ α λ ύ τ ε ρ η ν ο µ ο θ έ τ η σ η
Υιοθετείται νοµοθεσία για τη βελτίωση της κανονιστικής διακυβέρνησης [1ο τρίµηνο 2012], η οποία καλύπτει ειδικότερα:
▪ τις αρχές της καλύτερης νοµοθέτησης▪ τις υποχρεώσεις της ρυθµιστικής αρχής για την εκπλήρωση αυτών των αρχών▪ τα εργαλεία καλύτερης νοµοθέτησης, συµπεριλαµβανοµένης της κωδικοποίησης, αναδιατύπωσης, ενοποίησης και ανάκλησης αναχρονιστικής νοµοθεσίας, της εξέτασης του συνόλου της υφιστάµενης ρύθµισης, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων εκτιµήσεις επιπτώσεων και διαδικασίες δηµόσιας διαβούλευσης▪ τη µεταφορά και εφαρµογή του δικαίου της ΕΕ και τον αποκλεισµό αποκλίσεων▪ τη δηµιουργία βελτιωµένων ρυθµιστικών δοµών σε κάθε υπουργείο και τη δηµιουργίαΚεντρικής µονάδας Καλύτερης Νοµοθέτησης▪ την απαίτηση να συνοδεύονται τα νοµοσχέδια και τα σηµαντικότερα σχέδια νοµοθετικών πράξεων (Προεδρικά ∆ιατάγµατα και Υπουργικές Αποφάσεις) από χρονοδιάγραµµα εφαρµογής
35▪ την ηλεκτρονική πρόσβαση σε κατάλογο υφιστάµενης νοµοθεσίας και ετήσια έκθεση προόδου για την καλύτερη νοµοθέτηση

▪ την απαίτηση να καταρτίζει η κυβέρνηση ετήσιο σχέδιο µε µετρήσιµους στόχους για τηµείωση της διοικητικής επιβάρυνσης, την απελευθέρωση και άλλες πολιτικές για την απλούστευση της νοµοθεσίας.
Σχετικά µε την εκτίµηση των επιπτώσεων, η νοµοθεσία προβλέπει ότι:
▪ η εφαρµογή νοµοθεσίας µε δυνητικά µεγάλη σηµαντική επίπτωση υπόκειται επίσης στην απαίτηση για σύνταξη εκτίµησης επιπτ��σεων▪ η εκτίµηση επιπτώσεων εξετάζει τις επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα και άλλες οικονοµικές επιδράσεις της νοµοθεσίας κάνοντας χρήση των κατευθυντήριων γραµµών της Επιτροπή για την εκτίµηση των επιπτώσεων και των εργαλείων του ΟΟΣΑ για την Εκτίµηση του Ανταγωνισµού▪ η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νοµοθέτησης µπορεί να ζητά γνωµοδότηση από άλλα υπουργικά τµήµατα και ανεξάρτητες αρχές για κανονισµούς που εµπίπτουν στηναρµοδιότητά τους προκειµένου να βελτιώνει την ποιότητα της εκτίµησης επιπτώσεων▪ ανεξάρτητη αρχή και η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νοµοθέτησης διενεργούν ποιοτικούς ελέγχους των εκτιµήσεων επιπτώσεων. Η ανεξάρτητη αρχή εκδίδει επίσης γνωµοδότηση για την πρόοδο που σηµειώθηκε στην ατζέντα καλύτερης νοµοθέτησης της κυβέρνησης▪ η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νοµοθέτησης εκδίδει γνωµοδότηση για την ποιότητα των εκτιµήσεων επιπτώσεων πριν αποσταλούν τα νοµοσχέδια στο Υπουργικό Συµβούλιο▪ η Κεντρική Μονάδα Καλύτερης Νοµοθέτησης διαβουλεύεται µε την Επιτροπή Α��ταγωνισµού κατά τη διατύπωση και σύνταξη των κατευθυντήριων γραµµών που πρέπει να εφαρµόζουν οι µονάδες καλύτερης νοµοθέτησης των υπουργείων▪ οι εκτιµήσεις επιπτώσεων δηµοσιοποιούνται.
Σε καµία περίπτωση ο νόµος αυτός δεν θα εµποδίζει τη θέσπιση επείγουσας νοµοθεσίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος.
Η Κυβέρνηση θα ορίσει προθεσµία για την ολοκλήρωση των µετρήσεων σε καθένα από τους τοµείς προτεραιότητας, για τον προσδιορισµό των προτάσεων µείωσης της επιβάρυνσης και για την τροποποίηση των κανονισµών. Αυτή η πρωτοβουλία πολιτικής θα πρέπει να µειώσει τις διοικητικές επιβαρύνσεις κατά 25% (σε σύγκριση µε το έτος βάσης 2008) στους 13 τοµείς προτεραιότητας. [Φεβρουάριος του 2012]

4 . 3 Α ύ ξ η σ η τ ο υ ρ υ θ µ ο ύ α π ο ρ ρ ό φ η σ η ς κ ο ν δ υ λ ί ω ν α π ό τ ο δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ό τ α µ ε ί ο κ α ι τ ο τ α µ ε ί ο σ υ ν ο χ ή ς
Η Κυβέρνηση επιτυγχάνει τους στόχους για αιτήµατα πληρωµής και µεγάλα έργα στην απορρόφηση κονδυλίων από το διαρθρωτικό ταµείο και το ταµείο συνοχής της ΕΕ, όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα. Η συµµόρφωση προς τους στόχους θα µετρείται µε πιστοποιηµένα δεδοµένα.
Για την επίτευξη των στόχων των ρυθµών απορρόφησης, µειώνεται σταδιακά η προσφυγή σε µη στοχευµένα µέτρα κρατικής ενίσχυσης. Η Κυβέρνηση παρέχει στοιχεία δαπανών για στοχευµένα και µη στοχευµένα µέτρα ��σσονος σηµασίας (de minimis) κρατικών ενισχύσεων που συγχρηµατοδοτούνται από διαρθρωτικά κονδύλια το 2010 και το 2011. [1ο τρίµηνο 2012]Πίνακας 1: Στόχοι για τις απαιτήσεις πληρωµών κατά την απορρόφηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του Ταµείου Συνοχής (περίοδος προγραµµατισµού 2007-2013) οι οποίοι θα υποβληθούν µέχρι το 2013(σε εκατοµµύρια ευρώ)2012 2013
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και
Ταµείο Συνοχής 2,850 3,000
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 880 890
Στόχος του πρώτου εξαµήνου του έτους 1,231 (*) 1,284Σύνολο ετήσιου στόχου 3,730 (**) 3,890 (*) Εκ των οποίων 5 αιτήσεις για µεγάλα έργα(**) Εκ των οποίων 15 αιτήσεις για µεγάλα έργα
Εγκρίνεται και εφαρµόζεται, αµέσως, νοµοθεσία για τη συντόµευση των προθεσµιών και την απλούστευση των διαδικασιών για την ανάθεση συµβάσεων και τις απαλλοτριώσεις γης, συµπεριλαµβανόµενων και των προθεσµιών που απαιτούνται για τις σχετικές νοµικές διαδικασίες. [1ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση δεσµεύει κονδύλια για:• την ολοκλήρωση ηµιτελών έργων που π��ριλαµβάνονται στην τεκµηρίωση κλεισίµατος του επιχειρησιακού προγράµµατος 2000-06 (περίπου 260 εκατοµµύρια ευρώ), [2ο τρίµηνο 2012]• την ολοκλήρωση της εφαρµογής και του κλεισίµατος των έργων του ταµείου συνοχής 2000-06, [2ο τρίµηνο 2012]• την κάλυψη της απαιτούµενης εθνικής συνεισφοράς, συµπεριλαµβανόµενων και των µη επιλέξιµων δαπανών (π.χ. των εξαγορών γης), στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-13. [2ο τρίµηνο 2012]Η Κυβέρνηση προσδιορίζει τα απαραίτητα ποσά από το ΕΤΠΑ, εντός των επιχειρησιακών προγραµµάτων 2007-13, για την πρώτη κατανοµή στο µηχανισµό εγγυήσεων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. [1ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση διασφαλίζει ότι το διαδικτυακό εργαλείο παρακολούθησης των διαδικασιών για την έγκριση των προτάσεων έργων και για την υλοποίηση των δηµόσιων έργων θα είναι διαθέσιµο στο κοινό το Φεβρουάριο του 2012.Με βάση την αξιολόγηση των µέτρων που υιοθετούνται από το Μάιο του 2010 για την επιτάχυνση της απορρόφησης των διαρθρωτικών ταµείων και του ταµείου συνοχής, η Κυβέρνηση λαµβάνειµέτρα για την επιτάχυνση της απορρόφησης και την απλούστευση της υλοποίησης των έργων µε i) χαρτογράφηση των ευθυνών και κατάργηση των περιττών σταδίων, ii) ενοποίηση των διαχειριστικών ικανοτήτων, κατά περίπτωση (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων), σύµφωνα µε τα υφιστάµενα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου. [2ο τρίµηνο του 2012]
Για την επιτάχυνση της απορρόφησης της χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µετά την αύξηση στα ποσοστά συγχρηµατοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρνηση, από το 1ο τρίµηνο του 2012:• θα υιοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία παρακολούθησης για τα έργα προτεραιότητας. Τα έργα αυτά θα πρέπει να είναι λειτουργικά µέχρι το 2015, το αργότερο.• θα αναφέρει στην Επιτροπή τα τελικά αποτελέσµατα της ενεργοποίησης ή της εξάλειψης των έργων σε αδράνεια (π.χ. των έργων που έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων, αλλά δεν έχουν ακόµα υπογραφεί συµβάσεις, εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο). Για
37επιλεγµένα έργα, η Κυβέρνηση καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να συνεχίσει τη συγχρηµατοδότηση.• θα δηµιουργήσει µια κεντρική βάση δεδοµένων για τον έλεγχο των αποζηµιώσεων και του χρονικού διαστήµατος που µεσολαβεί για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων που πραγµατοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το Ταµείο Συνοχής.
4 . 4 Α ν α β ά θ µ ι σ η τ ο υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς
Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Σχέδιο ∆ράσης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και υποβάλει τακτικά εκθέσεις (δύο φορές το χρόνο) σχετικά µε την πρόοδο της εφαρµογής της, συµπεριλαµβανόµενου και ενός ενδεικτικού σχεδιασµού αυτό- αξιολογήσεων και εξωτερικών αξιολογήσεων των ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το νέο Νόµο 4009/2011 για την Ανώτατη Εκπαίδευση. [2ο τρίµηνο του 2012]
4 . 5 Μ ε τ α ρ ρ ύ θ µ ι σ η τ ο υ δ ι κ α σ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς
Για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήµατος, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθµη και δίκαιη λειτουργία της οικονοµίας, και µε την επιφύλαξη των συνταγµατικών αρχών και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση:
(α) διασφαλίζει την αποτελεσµατική και έγκαιρη εφαρµογή των συµβάσεων, των κανόνων ανταγωνισµού και των δικαστικών αποφάσεων,
(β) αυξάνει την αποτελεσµατικότητα, µε την υιοθέτηση οργανωτικών αλλαγών στα δικαστήρια,
(γ) επιταχύνει την απονοµή της δικαιοσύνης, εξαλείφοντας τις εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς µηχανισµούς επίλυσης διαφορών.
Συγκεκριµένα, η Κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το σχέδιο νόµου για την αντιµετώπιση των θεµάτων της δίκαιης δίκης και της αρνησιδικίας, το οποίο, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει τροποποίηση του νόµου 1756/1988 σχετικά µε την οργάνωση των δικαστηρίων και το καθεστώς των δικαστικών υπαλλήλων και αποτρεπτικά µέτρα εις βάρος µη συνεργάσιµων οφειλετών, σε περιπτώσεις αναγκαστικής επιβολής, µε σκοπό την ψήφισή του κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. [1ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση συγκροτεί µια οµάδα εργασίας, η οποία είναι ευρέως αντιπροσωπευτική των µελών της νοµικής κοινότητας, συµπεριλαµβανόµενων, αλλά όχι περιοριστικά, και των ακαδηµαϊκών, των ασκούµενων δικηγόρων, των νοµικών συµβούλων επιχειρήσεων και των δικηγόρων από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εγκατασταθεί ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, µε σκοπό να εναρµονιστείµε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, µεταξύ άλλων, για i) τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων, συµπεριλαµβανόµενης και της δυνατότητας διαγραφής υποθέσεων σε αδράνεια από τα µητρώα των δικαστηρίων, ii) την απαλλαγή των δικαστών από µη δικαστικές εργασίες, όπως η προσηµείωση ακίνητης περιουσίας, η σύσταση και η λύση νοµικών προσώπων και οι ��υναινετικές/ εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού δίκαιου, iii) την εκτέλεση των αποφάσεων και των διαταγών πληρωµής, ιδίως των περιπτώσεων µικρών αξιώσεων, µε στόχο τη ��είωση του ρόλου του δικαστή στις διαδικασίες αυτές, και iv) την επιβολή κανονιστικών προθεσµιών για τις δικαστικές διαδικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών µέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης χρεών και αφερεγγυότητας. Για τους σκοπούς του παρόντος Μνηµονίου, ως διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων νοείται η δυνατότητα των δικαστών να συµµετέχουν έγκαιρα στον εντοπισµό των κυριότερων πραγµατικών και νοµικών ζητηµάτων των διαφορών µεταξύ των διαδίκων, να απαιτούν από τους δικηγόρους και τους διαδίκους να παρακολουθούν τις προακροαµατικές συνεδριάσεις και να διαχειρίζονται τη διεξαγωγή των διαδικασιών και την πρόοδο των υποθέσεων, προκειµένου να επιτυγχάνουν τη συντοµότερη και πλέον αποδοτική επίλυση των διαφορών. [1ο τρίµηνο του 2012]
Προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της υφιστάµενης οµάδας εργασίας που έχει λάβει εντολή να σχεδιάσει ένα πλαίσιο επιδόσεων και λογοδοσίας για τα δικαστήρια, η Κυβέρνηση θα συντάξει
38και θα δηµοσιεύσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτηµα 2.
Η Κυβέρνηση παρουσιάζει µια ποιοτική µελέτη σχετικά µε τα ποσοστά ανάκτησης στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, µε αξιολόγηση των ποσοστών επιτυχίας και της αποτελεσµατικότητας των διαφόρων τρόπων εκτέλεσης. [2ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση αποφασίζει για την ηµεροµηνία µέχρι την οποία θα επιτρέψει την πρόσβαση στο νοµοθετικά κατοχυρωµένο επάγγελµα του διαµεσολαβητή σε µη δικηγόρους, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις για τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, και παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα διασφαλίζει ότι οι µη δικηγόροι θα µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες διαµεσολάβησης, αρχίζοντας από την ηµεροµηνία αυτή. [1ο τρίµηνο του 2012]

Μετά την υποβολή του σχεδίου εργασίας για τη µείωση των εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια και τα διοικητικά εφετεία τον Ιανουάριο του 2012, το οποίο προβλέπει ενδιάµεσου�� στόχους για τη µείωση των εκκρεµοτήτων κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό µέχρι το τέλος Ιούνιου του 2012, τουλάχιστον κατά 80 τοις εκατό µέχρι το τέλος∆εκεµβρίου 2012 και για την πλήρη εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων µέχρι το τέλος Ιουλίου 2013, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, στα τέλη Μαΐου του 2012 και, στη συνέχεια, µία φορά ανά τρίµηνο, επικαιροποιηµένα και αναλυτικότερα σχέδια εργασίας (διασφαλίζοντας ότι θα δίνεται προτεραιότητα σε φορολογικές υποθέσεις υψηλής αξίας – δηλαδή αυτές που υπερβαίνουν το 1 εκατοµµύριο ευρώ) και λαµβάνει διορθωτικά µέτρα σε περίπτωση αναµενόµενων ή πραγµατικών αποκλίσεων.
Η οµάδα εργασίας που έχει λάβει εντολή αναθεώρησης του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, προκειµένου αυτός να εναρµονιστεί µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, θα προετοιµάσει ένα συνοπτικό έγγραφο προβληµατισµού, το οποίο θα προσδιορίζει τα βασικά θέµατα και τα σηµεία συµφόρησης κατά το προδικαστικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό στάδια των αστικών υποθέσεων, παραδείγµατα των οποίων περιγράφονται ανωτέρω, και θα παραθέτει προτεινόµενες λύσεις, σε γενικές γραµµές. [2ο τρίµηνο 2012]
Όπως ανακοίνωσε δηµοσίως, η Κυβέρνηση θα ψηφίσει ένα Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο θα προβλέπει τον εξορθολογισµό και την αναδιοργάνωση των ειρηνοδικείων και την κατανοµή του κατάλληλου ανθρώπι��ου δυναµικού και υποδοµών για τη νέα δοµή των ειρηνοδικείων που θα προκύψει από τη µεταρρύθµιση αυτή. [2ο τρίµηνο 2012]
Η Κυβέρνηση εκπονεί µία στρατηγική για την ενεργό προώθηση της προδικαστικής συνδιαλλαγής, της διαµεσολάβησης και της διαιτησίας, µε σκοπό να διασφαλιστεί ότι ένας σηµαντικός αριθµός πολιτών και επιχειρήσεων θα χρησιµοποιούν αυτούς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. [2ο τρίµηνο του 2012]
Αρχίζοντας από το τέλος Ιουνίου 2012, η Κυβέρνηση ενηµερώνει και βελτιώνει περαιτέρω, κάθε τρίµηνο, το σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice) του ∆εκεµβρίου 2011, για τη χρήση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κατάστασηςµεµονωµένων υποθέσεων σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και για την ηλεκτρονική κατάθεση. Οι ενηµερώσεις θα περιλαµβάνουν προθεσµίες για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των πιλοτικών σχεδίων και πληροφορίες σχετικά µε την επέκταση της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης σε όλα τα δικαστήρια, µέχρι το τέλος του 2013.
Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2012, η Κυβέρνηση παρουσιάζει, µε βάση τη µελέτη των εκκρεµών,µη φορολογικών, υποθέσεων των δικαστηρίων, η οποία πραγµατοποιήθηκε από κοινού µε ένα εξωτερικό φορέα εµπειρογνωµόνων και θα παρουσιαστεί έως το τέλος Ιουνίου 2012, ένα σχέδιο δράσης µε συγκεκριµένα µέτρα για τη µείωση των εκκρεµοτήτων αυτών, κατά τουλάχιστον 50 τοις εκατό, µέχρι το τέλος Ιουλίου 2013 και αρχίζει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης.
Η Κυβέρνηση πραγµατοποιεί µια σειρά από ηµερίδες προκειµένου να συζητήσει τα πορίσµατα και τις συστάσεις στο έγγραφο προβληµατισµού το οποίο συνέταξε η οµάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. Οι ηµερίδες αυτές θα επιτρέψουν την ευρεία διαβούλευση µε τους τοπικούς φορείς και τη συµµετοχή αναγνωρισµένων διεθνών εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της πολιτικής δικονοµίας. [3ο τρίµηνο του 2012]

39Η Κυβέρνηση διενεργεί µια εκτίµηση του κατά πόσον η ψήφιση του Ν. 3898/2010, σχετικά µε τη διαµεσολάβηση σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, έχει αποφέρει τα αποτελέσµατα που είχε προβλέψει η νοµοθεσία και παρουσιάζει στοιχεία και αναλύσεις σχετικά µε το κόστος, το χρόνο και τα ποσοστά επιτυχίας που σχετίζονται µε την εκτέλεση των συµφωνιών που προκύπτουν από την εναλλακτική επίλυση διαφορών, σε σύγκριση µε την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. [4ο τρίµηνο του 2012]
Η οµάδα εργασίας για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας εκπονεί ένα λεπτοµερές έγγραφο το οποίο περιγράφει τις βασικές προτάσεις τροποποίησης του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. [4ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση υλοποιεί το Προεδρικό ∆ιάταγµα σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των ειρηνοδικείων,µε τη δηµιουργία της νέας δοµής τους, την πλήρωση των κενών θέσεων µε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ικαστών και την ανακατανοµή δικαστών και διοικητικού προσωπικού, µε βάση τους υφιστάµενους πόρους που είναι διαθέσιµοι εντός του δικαστικού σώµατος και της δηµόσιας διοίκησης της Ελλάδας. [4ο τρίµηνο του 2012]
Η Κυβέρνηση δροµολογεί, από κοινού µε ένα σώµα εξωτερικών εµπειρογνωµόνων, µια µελέτη σχετικά ��ε το κόστος των αστικών διαφορών, την πρόσφατη αύξησή τους και τα αποτελέσµατά τους στο φόρτο εργασίας των αστικών δικαστηρίων, µε υποβολή προτάσεων έως το τέλος∆εκεµβρίου 2013. [2ο τρίµηνο του 2013405 . Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Ν Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Β Ο Η Θ Ε Ι Α
Η ∆ ι ε ύ θ υ ν σ η σ χ ε δ ι α σ µ ο ύ , δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς κ α ι π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν τ ί θ ε τ α ι σ ε λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α µ ε σ κ ο π ό τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς κ α ι τ η ς ε π ο π τ ε ί α ς τ ω ν µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ω ν . Έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 ξ ε κ ι ν ά ε ι τ η δ η µ ο σ ί ε υ σ η τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ν δ ε ι κ τ ώ ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η ς γ ι α κ ά θ ε β α σ ι κ ή π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α δ ι α ρ θ ρ ω τ ι κ ώ ν µ ε τ α ρ ρ υ θ µ ί σ ε ω ν .Η Κ υ β έ ρ ν η σ η θ α ζ η τ ή σ ε ι τ η ν π α ρ ο χ ή τ ε χ ν ι κ ή ς β ο ή θ ε ι α ς α π ό τ α Κ ρ ά τ η Μ έ λ η τ η ς Ε Ε , τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή , τ ο ∆ Ν Τ ή ά λ λ ο υ ς ο ρ γ α ν ι σ µ ο ύ ς σ ε τ ο µ ε ί ς π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς . Η Ο µ ά δ α ∆ ρ ά σ η ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α θ α σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι τ ι ς α ν ω τ έ ρ ω δ ρ ά σ ε ι ς τ ε χ ν ι κ ή ς β ο ή θ ε ι α ς σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η ν α π ο σ τ ο λ ή τ η ς . Η Ε λ λ η ν ι κ ή δ ι ο ί κ η σ η θ α δ ι α σ φ α λ ί σ ε ι τ η σ υ ν έ χ ε ι α τ η ς τ ε χ ν ι κ ή ς β ο ή θ ε ι α ς π ο υ έ χ ε ι δ ρ ο µ ο λ ο γ η θ ε ί .41Π α ρ ά ρ τ η µ α 1 . Π α ρ ο χ ή σ τ ο ι χ ε ί ω ν
Κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς , τ α α κ ό λ ο υ θ α σ τ ο ι χ ε ί α π ρ έ π ε ι ν α τ ί θ ε ν τ α ι σ τ η δ ι ά θ ε σ η τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς , τ η ς Ε Κ Τ κ α ι τ ο υ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ τ ο υ∆ Ν Τ σ ε τ α κ τ ι κ ή β ά σ η .
Τ α σ τ ο ι χ ε ί α θ α α π ο σ τ έ λ λ ο ν τ α ι σ τ η ν α κ ό λ ο υ θ η δ ι ε ύ θ υ ν σ η η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ο υ :e c f i n – g r e e c e – d a t a @ e c . e u r o p a . e u
H δ ι ε ύ θ υ ν σ η α υ τ ή θ α χ ρ η σ ι µ ο π ο ι ε ί τ α ι ε π ί σ η ς γ ι α τ η µ ε τ ά δ ο σ η ά λ λ ω ν δ ε δ ο µ έ ν ω ν κ α ι ε κ θ έ σ ε ω ν π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν σ τ η ν π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η τ ο υ π ρ ο γ ρ ά µ µ α τ ο ς .

Π α ρ έ χ ο ν τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν

Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ά µ η ν ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τ ο υ κ ρ α τ ι κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ( σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν η ς τ η ς α ν ά λ υ σ η ς α ν ά κ ύ ρ ι α κ α τ η γ ο ρ ί α ε σ ό δ ω ν κ α ι δ α π α ν ώ ν κ α ι α ν ά Υ π ο υ ρ γ ε ί ο )
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η µ έ ν α µ η ν ι α ί α σ χ έ δ ι α γ ι α τ η ν ε κ τ έ λ ε σ η τ ο υ κ ρ α τ ι κ ο ύ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ γ ι α τ ο υ π ό λ ο ι π ο τ ο �� έ τ ο υ ς , σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν η ς τ η ς α ν ά λ υ σ η ς α ν ά κ ύ ρ ι α κ α τ η γ ο ρ ί α ε σ ό δ ω ν κ α ι δ α π α ν ώ ν κ α ι α ν ά Υ π ο υ ρ γ ε ί �� .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Μ η ν ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η µ ι σ θ ο λ ο γ ι κ ή δ α π ά ν η τ ο υ δ η µ ο σ ί ο υ ( τ η ς γ ε ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν η ς µ ι α ς α ν ά λ υ σ η ς σ ε ο ν ο µ α σ τ ι κ ο ύ ς µ ι σ θ ο ύ ς κ α ι ε π ι δ ό µ α τ α τ ω ν δ η µ ο σ ί ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν α ν ά Υ π ο υ ρ γ ε ί ο κ α ι δ η µ ό σ ι ο φ ο ρ έ α ) , τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν ( σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν η ς µ ι α ς α ν ά λ υ σ η ς α ν ά Υ π ο υ ρ γ ε ί ο κ α ι δ η µ ό σ ι ο φ ο ρ έ α ε κ τ ό ς κ ε ν τ ρ ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς ) κ α ι τ ο µ έ σ ο µ ι σ θ ό( σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν τ ω ν σ χ ε τ ι κ ώ ν µ ε ρ ι δ ί ω ν τ ο υ β α σ ι κ ο ύ µ ι σ θ ο ύ τ ω ν ε π ι δ ο µ ά τ ω ν κ α ι τ ω νµ π ό ν ο υ ς ) .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ αΥ π ο υ ρ γ ε ί α Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν κ α ι Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ά µ η ν ι α ί α τ α µ ε ι α κ ά σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ο υ ς φ ο ρ ε ί ς τ η ς γ ε ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς , ε κ τ ό ς τ ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )Μ η ν ι α ί ω ς , 1 5 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α – α υ τ ά τ α σ τ ο ι χ ε ί α θ α π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι ε π ί σ η ς σ ε ε π ό µ ε ν ε ς δ ι α β ι β ά σ ε ι ς σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α ν α θ ε ώ ρ η σ η ςΜ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν αΜ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α ( έ ν α ρ ξ η Ι ο ύ ν ι ο ς 2 0 10)Μ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α – α υ τ ά τ α σ τ ο ι χ ε ί α θ α π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι ε π ί σ η ς σ ε ε π ό µ ε ν ε ς δ ι α β ι β ά σ ε ι ς σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α ν α θ ε ώ ρ η σ η ς42Μ η ν ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ : α ρ ι θ µ ό ς υ π α λ λ ή λ ω ν , π ρ ο σ λ ή ψ ε ι ς , α π ο χ ω ρ ή σ ε ι ς ,µ ε τ α τ ά ξ ε ι ς µ ε τ α ξ ύ κ υ β ε ρ ν η τ ι κ ώ ν φ ο ρ έ ω ν , κ α ι α π ό κ α ι π ρ ο ς τ η ν ε ρ γ α σ ι α κ ή ε φ ε δ ρ ε ί α , α ν ά φ ο ρ έ α
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ αΥ π ο υ ρ γ ε ί α Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν κ α ι Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Ε β δ ο µ α δ ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η ν τ α µ ε ι α κ ή θ έ σ η τ η ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς µ ε α ν α φ ο ρ ά σ τ ι ς χ ρ ή σ ε ι ς κ α ι σ τ ι ς π η γ έ ς κ ε φ α λ α ί ο υ κ α θ ώ ς κ α ι σ τ ο ν α ρ ι θ µ ό τ ω ν κ α λ υ π τ ό µ ε ν ω ν η µ ε ρ ώ ν .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΟ ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ η χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η κ ά τ ω – α π ό – τ η -γ ρ α µ µ ή τ η ς γ ε ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Σ τ ο ι χ ε ί α ε κ κ ρ ε µ ώ ν ο φ ε ι λ ώ ν( σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ω ν τ ω ν λ η ξ ι π ρ ό θ ε σ µ ω ν ) τ η ς γ ε ν ι κ ή ς κ υ β έ ρ ν η σ η ς σ υ µ π ε ρ ι λ α µ β α ν ο µ έ ν ο υ τ ο υ κ ρ ά τ ο υ ς , τ η ς τ ο π ι κ ή ς α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς , τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α σ φ ά λ ι σ η ς , τ ω ν ν ο σ ο κ ο µ ε ί ω ν κ α ι ν ο µ ι κ ώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν β ά σ ε ι σ τ ο ι χ ε ί ω ν α π ό δ ι ά φ ο ρ α υ π ο υ ρ γ ε ί α )
Σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ η χ ρ ή σ η τ ω ν δ α ν ε ί ω ν δ ι ε θ ν ο ύ ς β ο ή θ ε ι α ς κ α τ α ν ε µ η µ έ ν α σ τ ι ς α κ ό λ ο υ θ ε ς κ α τ η γ ο ρ ί ε ς : Τ α µ ε ί ο Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς , δ ε σ µ ε υ µ έ ν ο ς λ ο γ α ρ ι α σ µ ό ς , α π ο π λ η ρ ω µ ή χ ρ έ ο υ ς , π λ η ρ ω µ έ ς τ ό κ ω ν , ά λ λ ε ς δ η µ ο σ ι ο ν ο µ ι κ έ ς α ν ά γ κ ε ς , δ η µ ι ο υ ρ γ ί α τ α µ ε ι α κ ο ύ α π ο θ ε µ α τ ι κ ο ύ – α ν ά τ ρ ί µ η ν ο κ α ι σ ω ρ ε υ τ ι κ ά
Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ο ∆ η µ ό σ ι ο Χ ρ έ ο ς κ α ι τ ι ς ν έ ε ς ε γ γ υ ή σ ε ι ς π ο υ ε κ δ ί δ ο ν τ α ι α π ό τ η γ ε ν ι κ ή κ υ β έ ρ ν η σ η π ρ ο ς τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς κ α ι τ ο ν ι δ ι ω τ ι κ ό τ ο µ έ α .
Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ο λ η ξ ι π ρ ό θ ε σ µ ο χ ρ έ ο ς( π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ έ ν ε ς α π ο π λ η ρ ω µ έ ς µ η ν ι α ί ω ς , δ ι α χ ω ρ ι σ µ ό ς µ ε τ α ξ ύ β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ο υ χ ρ έ ο υ ς ( έ ν τ ο κ α γ ρ α µ µ ά τ ε ι α τ ο υ ∆ η µ ο σ ί ο υ κ α ι ά λ λ ο β ρ α χ υ π ρ ό θ ε σ µ ο χ ρ έ ο ς ) κ α ι µ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ο υ χ ρ έ ο υ ς ( ο µ ό λ ο γ α κ α ι ά λ λ ο µ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ µ ο χ ρ έ ο ς ) .
Σ τ ο ι χ ε ί α σ χ ε τ ι κ ά µ ε τ ι ς π ρ ο γ ρ α µ µ α τ ι σ µ έ ν ε ςµ η ν ι α ί ε ς ε κ ρ ο έ ς τ ό κ ω ν .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ �� ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )Μ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α

Ε β δ ο µ α δ ι α ί ω ς τ η ν Π α ρ α σ κ ε υ ή , µ ε α ν α φ ο ρ ά σ τ η ν π ρ ο η γ ο ύ µ ε ν η Π έ µ π τ η . Μ η ν ι α ί ω ς , ό χ ι α ρ γ ό τ ε ρ α α π ό 1 5 η µ έ ρ ε ςµ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α – α υ τ ά τ α σ τ ο ι χ ε ί α θ α π ε ρ ι λ α µ β ά ν ο ν τ α ι κ α ι σ ε ε π ό µ ε ν ε ς δ ι α β ι β ά σ ε ι ς σ ε π ε ρ ί π τ ω σ η α ν α θ ε ώ ρ η σ η ς .Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , ε ν τ ό ς 5 5 η µ ε ρ ώ ν µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε τ ρ ι µ ή ν ο υ .Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε τ ρ ι µ ή ν ο υ .Μ η ν ι α ί ω ς , ε ν τ ό ς ε ν ό ς µ ή ν α .Σ τ ο ι χ ε ί α ι δ ι ω τ ι κ ο π ο ι η θ έ ν τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ κ α ι ε σ ό δ ω ν π ο υ ε ι σ π ρ ά χ θ η κ α ν .Μ η ν ι α ί ω ς

43( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ι ς δ η µ ό σ ι ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς : έ σ ο δ α , δ α π ά ν ε ς , µ ι σ θ ο δ ο σ ί α , α ρ ι θ µ ό ς υ π α λ λ ή λ ω ν κ α ι υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς ( τ ω ν λ ή ξ ε ω ν τ ο υ χ ρ έ ο υ ς τ ω ν δ η µ ό σ ι ω ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν ) .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )

Μ η ν ι α ί α κ α τ ά σ τ α σ η τ ω ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν µ έ σ ω τ ω ν λ ο γ α ρ ι α σ µ ώ ν ε κ τ ό ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ µ ο ύ .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ αΥ π ο υ ρ γ ε ί α Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν κ α ι Π α ι δ ε ί α ς )
Μ η ν ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α τ ω ν σ υ ν α λ λ α γ ώ ν τ ω ν ε ι δ ι κ ώ ν λ ο γ α ρ ι α σ µ ώ ν .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ οΥ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Έ κ θ ε σ η π ρ ο ό δ ο υ γ ι α τ η ν ε κ π λ ή ρ ω σ η τ ω ν π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ω ν π ο λ ι τ ι κ ή ς
( Η έ κ θ ε σ η ε κ π ο ν ε ί τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί οΟ ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν )
Μ η ν ι α ί α σ τ ο ι χ ε ί α γ ι α τ ι ς δ α π ά π ε ς υ γ ε ί α ς τ ω ν τ α µ ε ί ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς α σ φ ά λ ι σ η ς µ ε χ ρ ο ν ι κ ή υ σ τ έ ρ �� σ η τ ρ ι ώ ν ε β δ ο µ ά δ ω ν µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ τ ρ ι µ ή ν ο υ .
( Σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ αΥ π ο υ ρ γ ε ί α Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Υ γ ε ί α ς )

Μ η ν ι α ί ω ς , ε ν τ ό ς τ ρ ι ώ ν ε β δ ο µ ά δ ω ν µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α γ ι α τ ι ς δ έ κ αµ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς . Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , ε ν τ ό ς τ ρ ι ώ ν ε β δ ο µ ά δ ω ν α π ό τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε τ ρ ι µ ή ν ο υ γ ι α τ ι ς ά λ λ ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς .
Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς γ ι α τ η λ ή ξ η τ ω ν υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν τ ω ν κ ρ α τ ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν .
Μ η ν ι α ί ω ς , σ τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α .Μ η ν ι α ί ω ς , σ τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν αΤ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , π ρ ι ν τ η ν έ ν α ρ ξ η τ η ς α ν τ ί σ τ ο ι χ η ς α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς . Μ η ν ι α ί ω ς , ε ν τ ό ς τ ρ ι ώ ν ε β δ ο µ ά δ ω ν α π ό τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α . Έ ν α ρ ξ η µ ε τ α σ τ ο ι χ ε ί α Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ 2 0 1 1 γ ι α τ α Ι Κ Α , Ο Α Ε Ε , Ο Γ Α κ α ι Ο Π Α ∆ , κ α ι α π ό τ ο ν Α π ρ ί λ ι ο τ ο υ 2 0 1 1 γ ι α τ α ά λ λ α τ α µ ε ί α .Π α ρ έ χ ο ν τ α ι α π ό τ η ν Τ ρ ά π ε ζ α τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς

Σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ κ α ι τ ο υ π α θ η τ ι κ ο ύ τ η ςΤ ρ ά π ε ζ α ς τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς
Σ τ ο ι χ ε ί α τ ο υ ε ν ε ρ γ η τ ι κ ο ύ κ α ι τ ο υ π α θ η τ ι κ ο ύ τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς – σ υ γ κ ε ν τ ρ ω τ ι κ ο ί ν ο µ ι σ µ α τ ι κ ο ί ι σ ο λ ο γ ι σ µ ο ί τ ω ν π ι σ τ ω τ ι κ ώ ν ι δ ρ υ µ ά τ ω νΕ β δ ο µ α δ ι α ί ω ς , τ η ν ε π ό µ ε ν η ε ρ γ ά σ ι µ η η µ έ ρ α
Μ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν α44Ε ξ έ λ ι ξ η τ η ς ε ξ ω τ ε ρ ι κ ή ς χ ρ η µ α τ ο δ ό τ η σ η ς τ ω ν ε λ λ η ν ι κ ώ ν τ ρ α π ε ζ ώ ν σ τ ι ς θ υ γ α τ ρ ι κ έ ς τ ο υ ς σ τ ο ε ξ ω τ ε ρ ι κ ό
Έ κ θ ε σ η γ ι α τ η ρ ε υ σ τ ό τ η τ α τ ο υ τ ρ α π ε ζ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή µ α τ ο ς
Έ κ θ ε σ η γ ι α τ η ν ε ξ έ λ ι ξ η τ ω ν δ ε ι κ τ ώ ν χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ςΈ κ θ ε σ η γ ι α τ α α π ο τ ε λ έ σ µ α τ α τ ω ν τ α κ τ ι κ ώ ν τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ν τ ε σ τ α ξ ι ο λ ό γ η σ η ς φ ε ρ ε γ γ υ ό τ η τ α ς υ π ό α κ ρ α ί ε ς σ υ ν θ ή κ ε ςΣ τ α θ µ ι σ µ έ ν ο ς µ έ σ ο ς ό ρ ο ς τ ο υ δ ε ί κ τ η δ α ν ε ί ο υ – α ξ ί α ς ( L T V ) γ ι α ν έ α δ ά ν ε ι α µ ε ε ν έ χ υ ρ ο ε π ί α κ ι ν ή τ ω νΜ η ν ι α ί ω ς , 1 5 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε µ ή ν αΕ β δ ο µ α δ ι α ί ω ς , τ η ν ε π ό µ ε ν η ε ρ γ ά σ ι µ η Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , 3 0 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ η δ η µ ο σ ί ε υ σ η σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ο υ κ ά θ ε τ ρ ι µ ή ν ο υ .
Τ ρ ι µ η ν ι α ί ω ς , 1 5 η µ έ ρ ε ς µ ε τ ά τ ο τ έ λ ο ς κ ά θ ε τ ρ ι µ ή ν ο υ , σ ύ µ φ ω ν α µ ε τ η δ ι α θ ε σ ι µ ό τ η τ α σ τ ο ι χ ε ί ω ν
Ε τ η σ ί ω ς .Π α ρ έ χ ο ν τ α ι α π ό τ ο Τ α µ ε ί ο Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς

Α ν α λ υ τ ι κ ή έ κ θ ε σ η γ ι α τ ο ν ι σ ο λ ο γ ι σ µ ό τ ο υ Τ α µ ε ί ο υ Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς µ ε α ν α φ ο ρ ά κ α ι ε π ε ξ ή γ η σ η γ ι α τ ι ς µ ε τ α β ο λ έ ς τ ω ν λ ο γ α ρ ι α σ µ ώ νΕ β δ ο µ α δ ι α ί ω ς , τ η ν ε π ό µ ε ν η ε ρ γ ά σ ι µ ηµ έ ρ α .45Π α ρ ά ρ τ η µ α 2 : Σ τ α τ ι σ τ ι κ ά σ τ ο ι χ ε ί α π ο υ θ α δ η µ ο σ ι έ ο ν τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο∆ ι κ α ι ο σ ύ ν η ς ή τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ν
( α ) έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 , γ ι α κ ά θ ε δ ι ο ι κ η τ ι κ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , ε φ ε τ ε ί ο κ α ι τ ο α ν ώ τ α τ ο δ ι ο ι κ η τ ι κ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο 🙁 i ) Α ρ ι θ µ ό ς δ ι κ α σ τ ώ ν κ α ι δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ , µ ε κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η γ ι α δ ι κ α σ τ έ ς π ο υ ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι σ ε φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά τ µ ή µ α τ α ή α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι κ υ ρ ί ω ς µ ε φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς υ π ο θ έ σ ε ι ς .( i i ) Α ρ ι θ µ ό ς ό λ ω ν τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν .( i i i ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ µ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν α π ό τ ο 2 0 1 1 .( i v ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ υ π ο β λ ή θ η κ α ν κ α τ ά τ ο π ρ ώ τ ο τ ρ ί µ η ν ο τ ο υ 2 0 1 2 .( v ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν υ π ο θ έ σ ε ω ν µ ε κ α τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η σ η α ν ά λ ο γ αµ ε τ η ν α ξ ί α τ η ς υ π ό θ ε σ η ς ( έ ω ς 1 0 0 0 0 Ε υ ρ ώ , α π ό 1 0 0 0 1 Ε υ ρ ώ έ ω ς5 0 0 0 0 Ε υ ρ ώ , α π ό 5 0 0 0 1 Ε υ ρ ώ έ ω ς 1 0 0 0 0 0 Ε υ ρ ώ , α π ό 1 0 0 0 0 1Ε υ ρ ώ έ ω ς 5 0 0 0 0 0 Ε υ ρ ώ κ α ι ά ν ω τ ω ν 5 0 0 0 0 0 Ε υ ρ ώ ) .( v i ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ µ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν α π ό τ ο2 0 1 1 .( v i i ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ώ ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ υ π ο β λ ή θ η κ α ν κ α τ ά τ ο π ρ ώ τ ο τ ρ ί µ η ν ο τ ο υ 2 0 1 2 .( v i i i ) Τ ο π ο σ ο σ τ ό α ν ά κ τ η σ η ς γ ι α ό λ ε ς τ ι ς φ ο ρ ο λ ο γ ι κ έ ς υ π ο θ έ σ ε ι ς , τ ο ο π ο ί ο γ ι α τ ο υ ς σ κ ο π ο ύ ς τ ο υ Μ ν η µ ο ν ί ο υ Σ υ ν ε ν ν ό η σ η ς θ α σ η µ α ί ν ε ι τ ο λ ό γ ο τ ο υ π ο σ ο ύ π ο υ ε ι σ π ρ ά χ θ η κ ε α π ό τ ο ν δ α ν ε ι σ τ ή σ ε δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς ε κ τ έ λ ε σ η ς – µ ε τ ά τ η ν έ κ δ ο σ η ε κ τ ε λ ε σ τ ο ύ τ ί τ λ ο υ – π ρ ο ς τ ο π ο σ ό π ο υ ε π ι δ ι κ ά σ τ η κ ε α π ό τ ο δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο .( β ) έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 2 , ε π ι π λ έ ο ν τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν τ ο υ ( α ) α ν ω τ έ ρ ω ,ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η µ έ ν ω ν ό π ο υ ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί ο , γ ι α κ ά θ ε π ο λ ι τ ι κ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο , ε φ ε τ ε ί ο κ α ι τ ο α ν ώ τ α τ ο π ο λ ι τ ι κ ό δ ι κ α σ τ ή ρ ι ο 🙁 i ) Α ρ ι θ µ ό ς δ ι κ α σ τ ώ ν κ α ι δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ π ρ ο σ ω π ι κ ο ύ . ( i i ) Α ρ ι θ µ ό ς ό λ ω ν τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν( i i i ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ µ ε τ α φ έ ρ θ η κ α ν α π ό τ ο 2 0 1 1 .( i v ) Α ρ ι θ µ ό ς τ ω ν υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ υ π ο β λ ή θ η κ α ν κ α τ ά τ α δ ύ ο π ρ ώ τ α τ ρ ί µ η ν α τ ο υ 2 0 1 2 .( v ) Α ρ ι θ µ ό ς α δ ρ α ν ώ ν υ π ο θ έ σ ε ω ν , δ η λ . υ π ο θ έ σ ε ω ν π ο υ ε κ κ ρ ε µ ο ύ ν ε ν ώ π ι ο ν τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν δ ι κ α σ τ η ρ ί ω ν σ τ ι ς ο π ο ί ε ς ο σ χ ε τ ι κ ό ς φ ά κ ε λ ο ς τ ο υ δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ α ν α φ έ ρ ε ι ό τ ι έ χ ο υ ν α ν α β λ η θ ε ί ή δ ε ν έ χ ε ι ο ρ ι σ θ ε ί π ο τ έ δ ι κ ά σ ι µ ο ς γ ι α α υ τ έ ς κ α ι δ ε ν έ λ α β ε χ ώ ρ α κ α µ ί α ε ν έ ρ γ ε ι α δ ι α δ ί κ ο υ γ ι α κ α θ ο ρ ι σ µ ό δ ι κ α σ ί µ ο υ γ ι α τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν 1 8 µ ή ν ε ς .( γ ) έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς Σ ε π τ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 2 , ε π ι π λ έ ω ν τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν τ ω ν ( α ) κ α ι ( β )α ν ω τ έ ρ ω , ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η µ έ ν ω ν ό π ο υ ε ί ν α ι α ν α γ κ α ί ο , σ ε ε π ί π ε δ ο π ρ ω τ ο δ ι κ ε ί ο υ κ α ι ε φ ε τ ε ί ο υ 🙁 i ) Α ρ ι θ µ ό ς υ π ο θ έ σ ε ω ν ε τ α ι ρ ι κ ή ς α φ ε ρ ε γ γ υ ό τ η τ α ς .( i i ) Μ έ σ η δ ι ά ρ κ ε ι α υ π ο θ έ σ ε ω ν ε τ α ι ρ ι κ ή ς α φ ε ρ ε γ γ υ ό τ η τ α ς . ( i i i ) Μ έ σ ο κ ό σ τ ο ς υ π ο θ έ σ ε ω ν ε τ α ι ρ ι κ ή ς α φ ε ρ ε γ γ υ ό τ η τ α ς .( δ ) έ ω ς τ ο τ έ λ ο ς ∆ ε κ ε µ β ρ ί ο υ 2 0 1 2 , τ ρ ι µ η ν ι α ί ε ς ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι ή σ ε ι ς τ ω ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν τ ω ν ( α ) έ ω ς ( γ ) α ν ω τ έ ρ ω .46Σ υ ν τ ο µ ο γ ρ α φ ί ε ςΑ Σ Ε Π Α ν ώ τ α τ ο Σ υ µ β ο ύ λ ι ο Ε π ι λ ο γ ή ς Π ρ ο σ ω π ι κ ο ύC P B Κ ε ν τ ρ ι κ ή Α ρ χ ή Π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν∆ Ε Π Α ∆ η µ ό σ ι α Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Α ε ρ ί ο υD R G Κ λ ε ι σ τ ό Ε ν ο π ο ι η µ έ ν ο Ν ο σ ή λ ι οD S O ∆ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς τ ο υ ∆ ι κ τ ύ ο υ ∆ ι α ν ο µ ή ςΕ Κ Τ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Κ ε ν τ ρ ι κ ή Τ ρ ά π ε ζ αΕ Ο Χ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ό ς Χ ώ ρ ο ςΕ Ε Τ Τ Ε θ ν ι κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν & Τ α χ υ δ ρ ο µ ε ί ω ν Ε Τ Χ Σ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Τ α µ ε ί ο Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ς Σ τ α θ ε ρ ό τ η τ α ς Ε Κ Ε Β Υ Λ Ε ρ ε υ ν η τ ι κ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ι ο λ ο γ ι κ ώ ν Υ λ ι κ ώ νΕ Λ Σ Τ Α Τ Ε λ λ η ν ι κ ή Σ τ α τ ι σ τ ι κ ή Α ρ χ ήΕ Ο Φ Ε θ ν ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Φ α ρ µ ά κ ω νΕ Ο Π Υ Υ Ε θ ν ι κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Π α ρ ο χ ή ς Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Υ γ ε ί α ςΕ Π Υ Ε π ι τ ρ ο π ή Π ρ ο µ η θ ε ι ώ ν Υ γ ε ί α ςΕ Τ Π Α Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Τ α µ ε ί ο Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ςΕ Σ Λ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Σ ύ σ τ η µ α Λ ο γ α ρ ι α σ µ ώ ν Ε Κ ο ι ν . Τ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α µ ε ί ο Ε Σ Υ Ε θ ν ι κ ό Σ ύ σ τ η µ α Υ γ ε ί α ςΕ Ε Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ ηΑ Ε Π Α κ α θ ά ρ ι σ τ ο Ε γ χ ώ ρ ι ο Π ρ ο ϊ ό νΓ Ε Μ Η Γ ε ν ι κ ό Ε µ π ο ρ ι κ ό Μ η τ ρ ώ οΤ Α Ι Π Ε ∆ Τ α µ ε ί ο Α ξ ι ο π ο ί η σ η ς Ι δ ι ω τ ι κ ή ς Π ε ρ ι ο υ σ ί α ς τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ∆ η µ ο σ ί ο υΗ ∆ Ι Κ Α Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ∆ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ ι σ η ς∆ Ν Τ ∆ ι ε θ ν έ ς Ν ο µ ι σ µ α τ ι κ ό Τ α µ ε ί οΚ Τ Ε Λ Κ ο ι ν ά Τ α µ ε ί α Ε ι σ π ρ ά ξ ε ω ν Λ ε ω φ ο ρ ε ί ω νΥ Φ Α Υ γ ρ ο π ο ι η µ έ ν ο Φ υ σ ι κ ό Α έ ρ ι οL T V ∆ ε ί κ τ η ς ∆ α ν ε ί ο υ – Α ξ ί α ςM E F P Μ ν η µ ό ν ι ο Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς κ α ι Χ ρ η µ α τ ο π ι σ τ ω τ ι κ ή ςΠ ο λ ι τ ι κ ή ςΜ ∆ Σ Μ ε σ ο π ρ ό θ ε σ µ η ∆ η µ ο σ ι ο ν ο µ ι κ ή Σ τ ρ α τ η γ ι κ ήΕ Σ Υ Ε θ ν ι κ ό Σ ύ σ τ η µ α Υ γ ε ί α ςΟ Α Σ Α Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Α σ τ ι κ ώ ν Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Α θ ή ν α ςΟ Ο Σ Α Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Α ν ά π τ υ ξ η ςΟ Γ Α Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν Α σ φ α λ ί σ ε ω ν Ο Σ Ε Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Σ ι δ η ρ ο δ ρ ό µ ω ν Ε λ λ ά δ ο ς Ο Τ Ε Ο ρ γ α ν ι σ µ ό ς Τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν Ε λ λ ά δ ο ς∆ Ε Η ∆ η µ ό σ ι α Ε π ι χ ε ί ρ η σ η Η λ ε κ τ ρ ι σ µ ο ύΥ Μ Σ Υ π η ρ ε σ ί α Μ ί α ς Σ τ ά σ η ςΡ Α Ε Ρ υ θ µ ι σ τ ι κ ή Α ρ χ ή Ε ν έ ρ γ ε ι α ςR S P P Π ρ ό γ ρ α µ µ α Π ο λ ι τ ι κ ή ς γ ι α τ ο Ρ α δ ι ο φ ά σ µ αΕ Α Π Ε ν ι α ί α Α ρ χ ή Π λ η ρ ω µ ώ νΕ Α ∆ Σ Ε ν ι α ί α Α ρ χ ή ∆ η µ ο σ ί ω ν Σ υ µ β ά σ ε ω ν∆ Α ∆ ι α δ ρ ι α τ ι κ ό ς Α γ ω γ ό ς∆ Ε ∆ – Μ ∆ ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ∆ ί κ τ υ ο Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν T S O ∆ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ή ς ∆ ι κ τ ύ ο υ Μ ε τ α φ ο ρ ά ς Π Ο Υ Π α γ κ ό σ µ ι α Ο ρ γ ά ν ω σ η Υ γ ε ί α ς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Ο δρόμος γιά το… Ιράν, με τον ”χάρτη” της Ουάσιγκτον

| | Αφήστε ένα σχόλιο
Οι γνωστές πράξεις ΗΠΑ (και Συμμάχων): Εισβολές στο Ιράκ (γιά λογαριασμό του Ισραήλ). Διεφθαρμέν…

Απόδημοι ‘Ελληνες, θαυμάστε την ”κυβερνητική μαφία” της Ελλάδας Η ”υπουργική συμμορία” του Α. Σαμαρά, θα τσακίσει φορολογικά και τους Ομογενείς.

| | Αφήστε ένα σχόλιο
Να ποιοί κυβερνούν την χρεοκοπημένη, κρατικά διεφθαρμένη, διεθνώς εξευτελισμένη, εξαθλιωμένη, με…

Είναι στα καλά τους, κυβερνώντες, πολιτικοί και κόμματα στην Ελλάδα;

| | Αφήστε ένα σχόλιο
ΠΟΙΟΣ θα κάνει επενδύσεις σε μιά ”χρεοκοπημένη” χώρα όπου, η κυβέρνηση αποκαλεί την αξιωματική…
Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.659