Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ.

DemeterTriptolemusPersephoneFriezeO Ιεροφάντης ήτο ο ανώτατος ιερεύς, ο αρχιερεύς των Ελευσίνιων Μυστηρίων, ο τα μυστήρια δείκνυων και εξηγών τα δρώμενα εις τους επόπτας. Πρώτος ιεροφάντης των Ελευσίνιων Μυστηρίων ……
υπήρξεν ο Εύμολπος, εις το γένος του οποίου, εις τους Ευμολπίδας, έπρεπε να ανήκουν κατά κληρονομίαν πάντες οι ιεροφάντες των Ελευσινίων. Το αξίωμα τούτο εθεωρείτο ιερώτατον και ετιμάτο τα μέγιστα, διατηρηθέν υπό των Ευμολπιδών εν τας Αθήνας επί 1200 έτη. Ο ιεροφάντης ήσκει τα καθήκοντά του δια βίου, δια να εκλεγή δε δια το αξίωμα τούτο έπρεπε να έχει ώριμον ηλικίαν, να παραμείνη άγαμος, να έχει λαμπράν φωνήν και κέκτηται ανωτέραν μόρφωσιν, ψυχικήν και σωματικήν αρτιότητα και ισόβιον σωφρωσύνην και εγκράτειαν. Ως μνημονεύει ο Μεούρσιος, μόλις εξελέγετο ο ιεροφάντης, ώφειλε να κάμει χρήσιν ωρισμένων φαρμάκων προς στείρωσιν της σαρκός. Ο Ιεροφάντης, ως μέγας Διδάσκαλος, περιβεβλημένος πολυτελέστατην πορφυράν χλαμύδα κεκοσμημένην δια χρυσών άστρων, έχων αναδεδεμένην την κόμην δια διαδήματος (στέμματος) και φέρων επί του στήθους εγκόλπια και σύμβολα περικλείοντα ανωτέρας εις σύλληψιν ιδ��ας, διηύθυνε τα μυστήρια, βοηθούμενος υπό κηρύκων και επιμελητών. Προ της ενάρξεως των εορτών εκήρυττε την καλούμενην εκεχειρίαν έκαμνεν αρχήν των ιερών ωδών και προεξήρχεν εις τα τελούμενα κατά τα μυστήρια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.652