Will James Durant και Ariel Durantfull O Will James Durant ήταν αμερικάνος ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Columbia. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το βιβλίο Η Παγκόσμιος Ιστορία του Πολιτισμού το οποίο έγραψε μαζί με τη γυναίκα του Ariel Durant. Ακολουθούν αποσπάσματα από το έργο τους.
Τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας, τα γυμναστήρια και τα στάδιά μας, ο αθλητισμός και οι Ολυμπιακοί αγώνες κατάγονται από την Ελλάδα. Επίσης η θεωρία της ευγονίας, η αντίληψις της αυτάρκειας και της αυτοκυριαρχίας, η πίστις προς την υγείαν και την φυσικήν ζωήν. Ο Ελληνικός πολιτισμός δεν απέθανεν… μετεβιβάσθη ως πολύτιμος κληρονομιά εις τα Έθνη της Ευρώπης και της Εγγύς Ανατολής.Το πνεύμα της Ελλάδας διεπότισε τόσον ολοσχερώς τον σύγχρονον πολιτισμόν, ώστε όλα τα πεπολιστισμένα έθνη, εις ό,τι αφορά στην δραστηριότητα του πνεύματος είναι αποικίαι της Ελλάδος σήμερον. Το αλφάβητόν μας προήλθεν εξ Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η γλώσσα μας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας εσφυρηλάτησε μίαν διεθνή γλώσσαν δια των Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας και η ρητορική μας, ακόμα και η στίξις και η διαίρεσις εις παραγράφους… είναι Ελληνικαί εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελληνικά —το λυρικόν, η ωδή, το ειδύλλιον, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνησις, η βιογραφία, η ιστορία και προ παντός το δράμα. Και όλαι σχεδόν αυταί αι λέξεις είναι Ελληνικαί.» Η Ελληνική τέχνη εδημιούργησεν τον κλασικόν ρυθμόν. Η ουσία αυτού του ρυθμού… είναι η τάξις και η μορφή: μετριοπάθεια εις το σχέδιον, την έκφρασιν και τον διάκοσμον. Αναλογία των μερών και ενότης του συνόλου… κυριαρχία λογικής, ήρεμος τελειότης…» Δεν υπάρχει τίποτε ζωτικώτερον εις την ιστορίαν των Ελλήνων από την γοργήν των εξάπλωσιν εις ολόκληρον την Μεσόγειον Οι ακατάσχετοι Έλληνες ηπλώθησαν εις κάθε νήσον του Αιγαίου… την Κύπρον, την Παλαιστίνην, την Συρίαν, την Μεσοποταμίαν και την Μικράν Ασίαν, την θάλασσαν του Μαρμαρά και την Μαύρην θάλασσαν, την Ιταλίαν, την Γαλατίαν, την Ισπανίαν, την Σικελίαν και την Βόρειον Αφρικήν… όπου έκτισαν πόλεις ανεξαρτήτους μεν, αλλ’ Ελληνικάς. Ωμίλουν όλοι την Ελληνικήν γλώσσαν, ελάτρευαν τους Έλληνας θεούς…» Όσοι αγαπούν την ελευθερίαν, την λογικήν και το κάλλος… θα βλέπουν την Ελλάδα εις την λαμπράν πρωίαν του Δυτικού πολιτισμού, ο οποίος, παρ’ όλα του τα ελαττώματα, είναι η τροφή και η ζωή μας.Εις το έργον αυτών των ανδρών (των Ελλήνων), αναπνέομεν τον ήρεμον αέρα της λογικής, πάντοτε αβεβαίας και ασταθούς, αλλ’ απηλλαγμένης του πάθους και του μύθου. Η απελευθέρωσις της επιστήμης από την θεολογίαν και η ανεξάρτητος ανάπτυξις της επιστημονικής ερεύνης αποτελεί μέρος της τολμηρής περιπέτειας του Ελληνικού πνεύματος.Τώρα μόλις αρχίζομεν να απελευθερωνόμεθα από την γοητείαν της Ελληνικής αρχιτεκτονικής. Η Χριστιανική θεολογία και πράξις κατάγονται κατά μέγα μέρος από την θρησκείαν των μυστηρίων της Ελλάδος… τα Ελευσίνια και τα Ορφικά… από τα Ελληνικά δόγματα του θείου Υιού (Ιάκχου), που αποθνήσκει δια την ανθρωπότητα και ανίσταται εκ νεκρών, από τας Ελληνικάς τελετουργίας θρησκευτικών πομπών…» Όλα τα πεπολιτισμένα έθνη, εις ότι αφορά την δραστηριότητα τού πνεύματος, είναι αποικίαι της Ελλάδος.Εκτός από τα μηχανές, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε άλλο διαχρονικό που να μην προέρχεται από την αρχαία Ελλάδα: Σχολεία, Γυμναστήρια, Αριθμητική, Γεωμετρία, Ιστορία, Ρητορική, Φυσική, Βιολογία, Ανατομία, Υγιεινή, Διακοσμητική, Ποίηση, Μουσική, Τραγωδία, Κωμωδία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Λογότυπο aoristies.gr
  • 0
  • 2.304.652