• Αρχική
 • Αρθρογραφία
 • ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ?1972?ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΣΑΣ Τ’ΑΜΠΕΛΙ?ΠΟΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΧΙΚΑ?ΜΗΠΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑ?ΜΠΑΖΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ?1972?ΠΟΥ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΣΑΣ Τ’ΑΜΠΕΛΙ?ΠΟΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΡΧΙΚΑ?ΜΗΠΩΣ ΤΕΣΣΕΡΑ?ΜΠΑΖΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

aoristies-placeholder image

xalibourgiki
Σε απάντηση της ερώτησης (Αρ. Πρωτ. 10875/10-02-11) που κατατέθηκε από τους Βουλευτές Βασίλη Οικονόμου και Γιάννη Δημαρά, αναφορικά με Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κα Τ. Μπιρμπίλη, μας απάντησε με ένα έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου και με ένα της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στα δύο αυτά υπηρεσιακά και διεκπεραιωτικά έγγραφα υποστηρίζεται ότι «στην νέα αυτή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα χρησιμοποιηθούν οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές βάσει της Οδηγίας IPPC (Ολοκληρωμένος έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης) και εγκρίνονται περιβαλλοντικοί όροι η τήρηση των οποίων εξασφαλίζει κατά το δυνατόν την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος». Όσον αφορά τις…

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σύμφωνα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος «Η λειτουργία του σταθμού δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, λόγω της επιλεγείσας τεχνολογίας αιχμής και της αποκλειστικής χρήσης του καθαρότερου συμβατικού καυσίμου (φυσικό αέριο) καθώς εξασφαλίζει ασήμαντες εκπομπές διοξειδίου του θείου, λόγω της χαμηλής περιεκτικότητάς του σε θείο, δίνει μηδενική εκπομπή σωματιδίων τέφρας λόγω της μηδενικής του περιεκτικότητας σε ανόργανα συστατικά, οι εκπομπές σε διοξείδιο του άνθρακα είναι χαμηλότερες από αυτή άλλων συμβατικών καυσίμων και η επιλεγείσα τεχνολογία καύσης (ειδικοί καυστήρες χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου) εξασφαλίζει χαμηλές συγκεντρώσεις οξειδίων του αζώτου σε καυσαέρια. Επιπλέον κατ’ εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων η εγκατάσταση υποχρεούται σε συνεχή παρακολούθηση και γνωστοποίηση των τιμών των εκπεμπόμενων ρύπων, υπερβάσεις δε των ανωτάτων ορίων οδηγούν ακόμη και σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής, η μονάδα πρόκειται να ικανοποιεί πλήρως τόσο τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2001/80/ΕΚ όσο και τα (αυστηρότερα) όρια ποιότητας της ατμόσφαιρας που ισχύουν από το έτος 2010 ενώ δεν έχει υποβληθεί αίτημα για έκδοση άδειας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και οι περιβαλλοντικοί όροι της εν λόγω Απόφασης δεν καλύπτουν θέματα εμπορίας ρύπων. Τέλος η Χαλυβουργική υπέβαλε αίτημα για συνέχιση και ολοκλήρωση λιμενικών έργων και επιχώσεων έκτασης 67.9 στρεμ που υπολείπεται προκειμένου να ολοκληρωθεί η επίχωση των 477,50 στρεμ που παραχωρήθηκαν από το κράτος στην εταιρεία από το 1972. Μετά από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης η Δ/νση ΕΑΡΘ του ΥΠΕΚΑ συνέταξε σχέδιο Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων στο οποίο προβλέπονται τα τεχνικά έργα, τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας κατά την επίχω��η. Όσον αφορά στα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας των εγκαταστάσεων της Χαλυβουργικής προβλέπονται όροι για την διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα προσωρινή αποθήκευση σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και στην συνέχεια παράδοση σε φορέα/ εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων ή επικίνδυνων αποβλήτων (ανάλογα με τη φύση του αποβλήτου) και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων».

Ξεκινώντας από το τελευταίο που αφορά τις επιχωματώσεις είναι ενδεικτικό ότι ενώ υπάρχουν όροι και νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση των αποβλήτων η χώρα μας έχει καταδικαστεί για το γεγονός ότι αυτά χρησιμοποιούνται παράνομα στις επιχωματώσεις της Χαλυβουργικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ’ όλα αυτά οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια καθώς θεωρούν ότι από την στιγμή που υπάρχουν όροι που διευθετούν το ζήτημα στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων αυτές εφαρμόζονται! Η πραγματικότητα αυτή είναι ίσως χαρακτηριστική για πολλά από τα δεινά της χώρας μας καθώς οι διορισμένοι τεχνοκράτες θεωρούν ότι από την στιγμή που υπάρχουν νόμοι αυτοί εφαρμόζονται πιστά από τις εταιρείες. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι το με δόξα και τιμή νεοϊδρυθέν Υπουργείο Περιβάλλοντος ακολουθεί πιστά τις συνταγές του παρελθόντος και δεν σκοπεύει να εφαρμόσει μια εναλλακτική πολιτική σε ότι αφορά το περιβάλλον αλλά ακολουθεί πιστά τα όσα αποφάσισε η προηγούμενη κυβέρνηση με εξαίρεση ίσως κάποια θέματα που απασχολούν προσωπικά για άγνωστους λόγους την ίδια την Υπουργό. Κοινώς η κυβέρνηση δια της Υπουργού σκοπεύει να επιβάλει την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής αδιαφορώντας για την δημόσια υγεία των κατοίκων της Ελευσίνας και ευρύτερα του Θριασίου, εμμένει στο ότι τα καυσαέρια της Μονάδας θα είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων και απουσιάζει τελείως από την οπτική της το γεγονός ότι το περιβάλλον της περιοχής είναι ήδη τρομακτικά επιβαρυμένο, ότι όλες αυτές οι εκπομπές επικίνδυνων αερίων για την υγεία λειτουργούν προσθετικά και αντί να υλοποιεί προγράμματα απορρύπανσης του Θριασίου επιτρέπει την διαιώνιση μιας πολιτικής βλαπτικής για την δημόσια υγεία. Η περίφημη Πράσινη Ανάπτυξη που θα ξεκινούσε από το Θριάσιο γρήγορα ξεχάστηκε και οι κάτοικοι της Ελευσίνας για μια ακόμη φορά αντιμετωπίζονται ως πολίτες Β’ κατηγορίας από μια κυβέρνηση που άλλα έλεγε και άλλα τελικά κάνει ακόμη και στα θέματα που δεν επηρεάζονται από τα μέτρα του Μνημονίου.

Η Ένωση Ανεξάρτητων Πολιτών και ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, θα αναλάβουν πρωτοβουλίες συνεργασίας με τους φορείς και τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο ανατροπής της καταστροφικής αυτής εξέλιξης για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία στην Ελευσίνα και το Θριάσιο Πεδίο.

Σχόλια (0)

 • Τό έργο αυτό πού ετοιμάζουν ΔΕΝ πρόκειται νά ωφελήσει τόν Ελληνικό λαό, αλλά τήν ΙΤΑΛΙΑ!

  Γιά ΚΡΕΤΙΝΟΥΣ μάς περνάνε???

  Έρχονται ΕΚΛΟΓΕΣ… καί κάνει καί κρύο πολύ.
  ΠΑΓΩΝΙΑ!
  Καιρός γιά "πουλόβερ"!!!

 • Καλό γιά εμάς τούς πολίτες αποκλείεται….
  Καλό γιά τήν τσέπη τους, την πάρτη τους καί τήν ΑΡΠΑΧΤΗ ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΑ!

  Δέν είμαι ειδικός επί τού θέματος, αλλά έχει γίνει χαμός μέ τό θέμα των ημιυπαίθριων χώρων καί καλείται ο Έλληνας πολίτης νά πληρώσει τίς παρανομίες καί τίς κομπίνες τών Πολιτικών Μηχανικών.
  ΟΚ… άς ελπίσουμε ότι θά κλείσει "ΑΡΜΟΝΙΚΑ" τό θέμα τών ημιυπαίθριων χώρων.
  Με τις παραβάσεις αυτές, πού έχουν γίνει διαχρονικά στήν ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ τί θά κάνει τό
  GAPO-κρατούμενο GESTAPO σοσια-ληστρικό κράτος, πού μάς κοροιδεύει μέ τήν πολιτική ατάκα ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ;;;

  ΠΡΩΤΑ Ο ΤΣΕΠΙΤΗΣ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ΦΟΡΟΓΔΥΤΗΣ, θά έπρεπε νά ήταν τό σωστό!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *


Διαβάστε επίσης

Dancing with the stars!!!

Καημένε Μακρυγιάννη να ‘ξερεςγιατί το τζάκισες το χέρι σου.Το τζάκισες για να χορεύουν σέικτα κω…

ΟΣΟΝΟΥΠΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

Τέλος στην ελληνική εκπαίδευση στο εξωτερικό Νομοσχέδιο, με το οποίο ουσιαστικά βάζει τέλος στ…

Έχει αποφανθεί η επιστήμη.

Ο αυνανισμός είναι η πιο διαδεδομένη σεξουαλική δραστηριότητα. Τον 19ο αιώνα τον θεωρούσαν αρρώ…
Λογότυπο aoristies.gr
 • 0
 • 2.304.653